logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
minus 2015 rok
   plus LUTY 2015
   plus MARZEC 2015
   plus KWIECIEŃ 2015
   plus MAJ 2015
   plus CZERWIEC 2015
   plus LIPIEC 2015
   plus SIERPIEŃ 2015
   plus WRZESIEŃ 2015
   plus PAŹDZIERNIK 2015
   minus LISTOPAD 2015
      minus Zadanie nr 1 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrożanka” Zadanie nr 2 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny”
      minus Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztuk
      minus Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych na terenie gminy Mirzec na rok 2016
   plus GRUDZIEŃ 2015
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mirzec, dnia 16.11.2015r.

Znak: IRG.271.48.2015.MMS

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:

„Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztuk”.

 

I. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzec.pl, tel/fax.: 41 276 71 70

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonanie stopy fundamentowej pod płytę nagrobka-3 sztuki.
  2. Wykonanie wraz z montażem płyty nagrobkowej:

- dolnej poziomo-leżącej o wymiarach: 55 cm x 80 cm, grubości 5 cm- 3 sztuki.

- górnej leżącej na klinie z napisem o wymiarach: 40 cm x 40 cm, grubości 3 cm- 3 sztuki.

      c) Napisy na poszczególnych płytach nagrobkowych obejmują następującą treść:

           

                           MIEJSCE POCHÓWKU ŻOŁNIERZA

                           Z PUŁKU PIECHOTY „BRZEZANY”,

                          KTÓRY TOCZYŁ NA TYM TERENIE

                    WALKI Z WERMACHTEM 7.09.1939 ROKU.

 

                                                                GMINA MIRZEC

                                                                LISTOPAD 2015R.

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową
  • posiadać datę sporządzenia
  • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
  • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

 

IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

 

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

  • zaakceptowanego projektu umowy.

 

VI. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 18.12.2015 r.

 

VII. Miejsce wykonania robót – Działki leśne na terenie Gminy Mirzec:

  - mogiła nr 1- teren lasu w miejscowości Mirzec Malcówki.

  - mogiła nr 2-  teren lasu  przy drodze powiatowej Mirzec-Wąchock pod linią wysokiego     

    napięcia- strona lewa.

 - mogiła nr 3- teren lasu przy drodze powiatowej Mirzec –Wąchock ok. 1,2 km od linii  

   wysokiego napięcia- strona lewa.

Poglądowe miejsce lokalizacji mogił przedstawiają mapy stanowiące załącznik nr 3.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 23.11.2015 r. godzina 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztuk”.

 

IX. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Magdalena Maśny-Stompor, tel. 41/2767191, fax. 41/2767190.

 

X. Tryb udzielania zamówienia:

         

1.Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

2.Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.

3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

4.Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemne lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

5.Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)

 

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonane nagrobki.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztuk”.

 

Załączniki do zapytania:

 

1.Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 

2.Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

3.Załącznik nr 3-Mapy poglądowe lokalizacji mogił.       

 

Zastępca Wójta

(-) Dariusz Stachowicz

Nazwa dokumentu: Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztu
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2015-11-18 13:29:24
Data udostępnienia informacji: 2015-11-18 13:29:24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-18 13:41:19

Wersja do wydruku...

corner   corner