logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
minus 2016 rok
   minus STYCZEŃ 2016
      minus Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec
      minus Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec
      minus Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec
      minus Przebudowa drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Kościół – Gadka Szkoła
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa”
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ”
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym”
      minus „Świadczenie usług transportowych”
      minus „Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec”
      minus Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie w ramach funduszu sołeckiego pn. ,,Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie”.
   plus LUTY 2016
   plus MARZEC 2016
   plus KWIECIEŃ 2016
   plus MAJ 2016
   plus CZERWIEC 2016
   plus LIPIEC 2016
   plus SIERPIEŃ 2016
   plus WRZESIEŃ 2016
   plus PAŹDZIERNIK 2016
   plus LISTOPAD 2016
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mirzec, dnia 28.01.2016 r.                                                

                                                                                            Znak: IRG.271.9.2016.MG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

„Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec”

I. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzecpl, tel/fax.: 41 276 71 70

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont nawierzchni masą asfaltową grubości 4 cm w ilości 200 m²

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 50% ilości przewidzianej do wykonania wykonana będzie do dnia 29 kwietnia 2016 roku.  Pozostała ilość wynikająca z zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 31.06.2016 roku, przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót w przypadku przekroczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 • zaakceptowany projekt umowy.
 • Posiadanie co najmniej dwóch referencji na roboty o podobnym zakresie
 • Posiadane uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami drogowymi.

VI. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 31.06.2016 r, a jego część ( w ilości 50 %) do dnia 29.04.2016 roku

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – drogi gminne

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 10.02.2016r. godzina 13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec”

IX. Kryterium wyboru oferty: cena 100%

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań
 2. Niekompletne oferty ( bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji) uprawnień budowlanych będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Michał Górnicki, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia      w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2013 r poz. 907           z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemne lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na nowe jednostki.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

 

                                       

             Wyznaczony do pełnienia funkcji Wójt Gminy Mirzec

                               (-) Dariusz Stachowicz

Załączniki do pobrania: 2016-01-29 07:53:28 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (38.00 kB)
2016-01-29 07:53:50 - Załącznik nr 2 - Projekt umowy (57.00 kB)

Nazwa dokumentu: „Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec”
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Górnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Górnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-01-29 07:50:12
Data udostępnienia informacji: 2016-01-29 07:50:12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 07:55:24

Wersja do wydruku...

corner   corner