logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Zamówienia publiczne do 30 000 Euro > 2018 rok

Znak IRG.271.14.2018.A.K.                                                             Mirzec dnia 30.01.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

A: Usługa rozliczenia projektu – główne obowiązki:

 • sporządzanie wniosków o zaliczki i płatność wraz z częścią sprawozdawczą - rozliczenie zgodnie z zasadami finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz prawodawstwem krajowym i unijnym .
 • bieżąca kontrola wydatków w zakresie zgodności z budżetem projektu, harmonogramem płatności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w EFRR,
 • przygotowywanie korespondencji dot. projektu (zarówno z Instytucją Zarządzającą jak i innymi instytucjami, podmiotami),
 • wsparcie Zamawiającego w innych działaniach mających wpływ na proces rozliczania projektu, a nie wymienionych w pkt. A i B, a które dziś nie można przewidzieć.
 • kontrola opisywania wszelkich dokumentów zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 • przygotowanie raportów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą,
 • kontakt z instytucją Zarządzającą,

B: Usługa wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa – główne obowiązki:

 • stosowanie w praktyce dla projektu wszelkich aktualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej lub Ministerstwa Rozwoju, w szczególności wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • przygotowanie zapytań ofertowych we współpracy z Zamawiającym,
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem SIWZ i  rozstrzyganiem postępowań z zakresu udzielanych zamówień,
 • uczestniczenie w spotkaniach i naradach z udziałem inspektora nadzoru oraz wykonawcy, organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji,
 • ochrona interesów Zamawiającego,
 • monitorowanie danych związanych z realizacją projektu (wskaźniki, cele, wydatki, etc.),
 • doradztwo w negocjacjach z wykonawcą inwestycji,
 • przygotowywanie notatek i sprawozdań z realizacji projektu m.in. z wykonania wskaźników,
 • monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych programowych oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu, przy zachowaniu instrukcji wewnętrznych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu,
 • przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie,
 • proponowanie harmonogramu prac związanych z wdrażaniem projektu,
 • udział w kontrolach projektu,
 • uczestniczenie w spotkaniach (co najmniej raz w miesiącu) w siedzibie Zamawiającego w celu analizy postępu we wdrażaniu projektu i omówienia harmonogramu dalszych prac.

Przedmiotem projektu będzie wykonanie prac termomodernizacyjnych, wymiana starych kotłów na kotły kondensacyjne gazowe oraz kocioł biomasowy (nowoczesne technologie, ekologiczne kotły) a także montaż odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne) oraz wymiana tradycyjnego oświetlenia na LED. Projekt obejmuje 8 budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Małyszynie Górnym, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem, Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym, Szkoła Podstawowa w Trębowcu, Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym, Szkoła Podstawowa w Osinach, Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Mircu Starym, Urząd Gminy w Mircu Starym.

Wnioskowana wartość projektu brutto – 4 899 191,70 zł.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia
   
  III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym: 
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia potwierdzone złożeniem referencji o sprawowaniu funkcji menagera projektu/ koordynatora dla min. 3 usług polegających na koordynowaniu/ zarządzaniu projektami inwestycyjnymi z udziałem środków UE w ramach RPO (roboty budowlane - termomodernizacja, montaż kotłów, montaż odnawialnych źródeł energii). Wartość robót objętych referencjami co najmniej 800 000,00 zł każda).
 3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej 3 osobowym zespołem specjalistów realizującym działania z zakresu realizacji, zarządzania i rozliczania projektów inwestycyjnych:

 1. Kierownika Zespołu: osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji działań z zakresu koordynowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi.
 2. Członkowie Zespołu: min. 2 osoby posiadające min. 1 roczne doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji / koordynowania  projektów inwestycyjnych.

Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie do oferty oświadczenia Wykonawcy. Dostarczenie dokumentów przy podpisaniu umowy.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Formularz ofertowy – załącznik  nr 1.
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2.
 3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3.
 4. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności.
 5. Referencje obejmujące wykonanie co najmniej 3 usług polegających na koordynowaniu/ zarządzaniu projektami inwestycyjnymi z udziałem środków UE w ramach RPO (roboty budowlane - termomodernizacja, montaż kotłów, montaż odnawialnych źródeł energii).

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2018r (ostateczne rozliczenie wniosku o płatność z Instytucją Zarządzającą).

VI. Miejsce realizacji zadania:  – teren Gminy Mirzec.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 05.02.2018r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na pełnienie funkcji Managera/ koordynatora dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190. 

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadania.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), CEIDG, KRS, oświadczenia Wykonawcy będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia: 

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

 
XI. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego lub ograniczenia zakresu rzeczowego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” bez podania przyczyn.
 
Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
 3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

Załączniki do pobrania: 2018-01-30 09:01:01 - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (71.00 kB)
2018-01-30 09:01:45 - Załącznik nr 2 Oświadczenie (47.50 kB)
2018-01-30 09:02:20 - Załącznik nr 3 Projekt umowy (91.50 kB)

Nazwa dokumentu: Pełnienie funkcji managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Płaneta, Agnieszka Kukla
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kukla
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kukla
Data wytworzenia informacji: 2017-06-22 10:13:06
Data udostępnienia informacji: 2017-06-22 10:13:06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-30 09:08:42

Wersja do wydruku...

corner   corner