logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
minus 2017 rok
   plus STYCZEŃ
   plus LUTY
   plus MARZEC
   plus KWIECIEŃ
   plus MAJ
   plus CZERWIEC
   minus LIPIEC
      minus „Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część I – prace związane z wykonaniem ogrodzenia.
      minus „Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część II – prace związane z wykonaniem wiaty biesiadnej
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
      minus DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU
   plus SIERPIEŃ
   plus WRZESIEŃ
   plus PAŹDZIERNIK
   plus LISTOPAD
   plus GRUDZIEŃ
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


                                                                                            Mirzec, dnia 24.07.2017r.

Znak:IRG.271.39.2017.M.G

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 uPzp)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na realizację zadania pn.

 1. Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym  dł. 120,0 mb
 2. Przebudowa drogi gminnej 347029T Ostrożanka do młyna II etap  dł. 250,0 mb

 

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel. 41/27607170, adres e-mail:ug_mirzec@poczta.onet.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie zadania obejmującego przebudowę drogi w miejscowości Małyszyn Dolny i Ostrożanka

 1. Projekt należy opracować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Nr 2/2017 i 3/2017z dnia 27.06.2017 r. Inwestycja winna być zaprojektowana w granicach wydzielonego pasa drogowego na mapie do celów projektowych dostarczoną przez Zamawiającego.
 2. Kompletny projekt budowlano-wykonawczy z opisami, rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, przekrojami konstrukcyjnymi w ilości 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz.  w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD.
 3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót,  obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości  wykonania poszczególnych robót   oraz zakres   prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji  przedmiaru – w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz.w wersji elektronicznej, w programie umożliwiającym jego przetwarzanie na płytach CD/DVD.
 4.  Przedmiary robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej lub wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych– w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej, w  programie umożliwiającym jego przetwarzanie np: NORMA PRO na płytach CD/DVD.
 5. Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, a także specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego ( Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2012 Nr 462 z późn. zm.)
 6. Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych /Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389/  – w ilości  2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej, w programie umożliwiającym jego przetwarzanie np: NORMA PRO na płytach CD/DVD.
 7. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907  z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 – 31 ustawy. 
 8. Wprowadzania poprawek lub uzupełnienie do opracowanego i przekazanego przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zaktualizowanie kosztorysów na dzień ogłoszenia postępowania celem wyłonienia wykonawcy.
 9. Udzielania Zamawiającemu w terminach wskazanych przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia na wykonanie robót.
 10. Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca (drogi) realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własna odpowiedzialność , oceny możliwości występowania wszelkich kolizji, ryzyka mających wpływ na prawidłowość oraz koszty realizacji inwestycji.

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres oraz siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m- cy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność  do izby i aktualne opłacanie składki tj. min 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności projektowania dróg.

V. Do oferty  Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego-Załącznik Nr 1.
 2. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy-Załącznik Nr 2.
 3. Dokumentów, o których mowa w pkt. IV zapytania ofertowego, potwierdzających posiadania wymienionych tam uprawnień.
 4. Min. 2 poświadczeń ( referencji) potwierdzających prawidłowe wykonanie projektów  budowlano-wykonawczych dróg.

VI. Termin wykonania.

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 15.09.2017r.  wraz z uzyskaniem decyzji ZRID pozwolenia na budowę.

Miejsce wykonania opracowania-Gmina Mirzec– sołectwo Ostrożanka i Małyszyn

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium

cenowego- Cena 100%.

2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz

dokumentów, o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.

3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

VIII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający  prosi o przedłożenie oferty cenowej do dnia 27.07.2017 r. do godziny 10:00.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera,  lub też dostarczona osobiście do sekretariatu ( pokój 220) Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres do korespondencji).

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem- wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na realizację zadania pn.

 1. Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym
 2. Przebudowa drogi gminnej 347029T Ostrożanka do młyna II etap.

IX. Kontakt z Zamawiającym.

    Osobami  do kontaktowania się ze Strony Zamawiającego jest Pan Michał Górnicki – inspektor i Ryszard Nowak- kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy tel. 41/276 71 92 i 41/276 71 88.

 

X. Tryb udzielania zamówienia

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2013 poz.907 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 m-cy gwarancji rękojmi za wady przedmiotu umowy liczonej od daty bezusterkowego odbioru końcowego projektu- dokumentacji technicznej.

XII. Termin związania ofertą

Wymagany termin związania ofertą – 30 dni

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na realizację zadania pn.

 1. Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym
 2. Przebudowa drogi gminnej 347029T Ostrożanka do młyna II etap

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik Nr 1-Formularz ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2-Projekt umowy.
 3. Załącznik Nr 3 – Warunki techniczne.

 

                                                                       Z upoważnienia Wójta Sekretarz Gminy

                                                                       /-/ Marta Ziomek

 

 

Nazwa dokumentu: Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Górnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Górnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2017-07-24 15:09:53
Data udostępnienia informacji: 2017-07-24 15:09:53
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-24 15:25:05

Wersja do wydruku...

corner   corner