logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Znak: IRG.271.15.2018.MMS                                                     Mirzec, dnia 07.02.2018r.

 

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp) 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na: 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym, pn. „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap III obejmujący: Modernizację sali gimnastycznej w Mircu”.

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

        www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn.

„Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap III, obejmujący: Modernizację sali gimnastycznej w Mircu”.

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania: Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn.

„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem  w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujący: „Modernizacje sali gimnastycznej w Mircu”.

Główny zakres projektowanych prac budowlanych polega na dobudowie klatki schodowej do istniejącej sali gimnastycznej wraz z przebudową sanitariatów w budynku sali gimnastycznej.

Ogólny zakres prac przedstawia się następująco:

 • roboty demontażowe oraz wyburzeniowe (likwidacja zbędnych ścianek działowych, wykucia i przebicia, likwidacja okna celem wykonania drzwi wyjściowych, likwidacja balkonu na piętrze),
 • roboty ziemne (naprawa opaski w miejscu budowy klatki schodowej, wykonanie ciągu pieszego do nowo powstałych drzwi),
 • roboty murowe (wykonanie nowych przepierzeń z lekkich elementów),
 • roboty żelbetowe (wykonanie nowych elementów żelbetowych w nawiązaniu do opracowania branżowego, osadzenie niezbędnych nadproży nad otworami),
 • roboty posadzkarskie (wykonanie posadzek w nowo powstałej klatce schodowej, uzupełnienie istniejących posadzek związane z przebudową sanitariatów),
 • roboty tynkarskie,
 • prace instalatorskie związane z instalacjami branży elektrycznej,
 • montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych,
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 • roboty wykończeniowe (wszelkie prace związane z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym budynku związane z wykonywanymi robotami budowlanymi),
 • wszelkie prace porządkowe oraz prace dodatkowe wynikłe podczas prowadzenia robót budowlanych a nie objętych opracowaniem.
   
  Przedmiot zamówienia i standardy jakościowe szczegółowo określają projekt budowlany i projekt wykonawczy: dobudowy klatki schodowej do sali gimnastycznej wraz z przebudową sanitariatów w Mircu na działkach 2609/3, 2610, 2911/2, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót w ramach zadania pn. „Modernizacja Infrastruktury Sportowej przy Zespole Szkół w Mircu” dla projektu budowlano wykonawczego pn. „Dobudowa klatki schodowej wraz z przebudową sanitariatów” opracowaną przez firmę Jednostkę Projektową F.U.H Kreska Krzysztof Buczyńskii, ul. Stanisława Wyspiańskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg i zamieszczone zostały przez Zamawiającego na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info – przetargi STYCZEŃ-2018, Nr ogłoszenia na portalu uzp Nr 504281-N-2018 dnia 11.01.2018r.
  Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.
  III.  Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 31.08.2018r.
  IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeń;
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności – kserokopia  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem, stwierdzenia przygotowania zawodowego do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń.
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem poświadczenia, referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. dwie robót w zakresie

       budowy, dobudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku.

 1. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków.

V. Opis sposobu przygotowani oferty:

      Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, która zawiera nazwę i adres Wykonawcy oraz procent od wartości netto zadania za jaki będzie pełnił nadzór inwestorski.

      Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (%) wykonania zamówienia.

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3;

     4. Dokumenty o których mowa w pkt. IV.

 VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

       - ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat ) Urzędu Gminy w Mircu  do dnia    

         15.02.2018r. do godz. 1000.

       - oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

          osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

 - ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap III, obejmujący: Modernizację sali gimnastycznej w Mircu”.

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

     3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 X. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

 

                                                                           WÓJT

                                                                       /-/Mirosław Seweryn

Załączniki do pobrania: 2018-02-08 09:39:08 - Załacznik Nr 1-Formularz ofertowy (14.45 kB)
2018-02-08 09:39:49 - Załącznik Nr 2-Projekt umowy (23.56 kB)
2018-02-08 09:40:33 - Załącznik Nr 3-Oświadczenie Wykonawcy (12.80 kB)
2018-02-15 13:08:59 - Informacja z otwarcia ofert (417.44 kB)

Nazwa dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne-etap III, obejm
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maśny-Stompor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 09:29:23
Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 09:29:23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 13:09:09

Wersja do wydruku...

corner   corner