logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   minus Luty 2018
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne-etap III, obejm
      minus Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie
      minus Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka
      minus „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”
      minus Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.16.2018.SP       Mirzec, dnia 08.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie. Przedmiotowe zagospodarowanie obejmuje prace związane z demontażem starego ogrodzenia oraz montażem nowego ogrodzenia z przęseł panelowych wraz z podmurówką z prefabrykatu (73 mb) oraz ogrodzenia z przęsła metalowego o wysokości 150 cm szerokości 200 cm, wykonane z profila poprzecznego 40x30 oraz profili pionowych 20x20 zakończonych zaślepką z PCV – szerokość rozmieszczenia profili pionowych co 12 cm (154 mb). Dodatkowo w ramach zadania przewidziana jest rozbiórka nieczynnej toalety zewnętrznej znajdującej się na placu Szkoły Podstawowej w Małyszynie.

Zakres rzeczowy:

- Prace związane z demontażem starego ogrodzenia na długości 227 mb;

- Panel ogrodzeniowy o wysokości 1,23 m – 73 mb;

- Słupki ogrodzeniowe wraz z mocowaniem paneli - 30 szt.;

- Podmurówka o wysokości 25 cm + łącznik – 30 kompletów;

- Ogrodzenie z profila o wysokości 150 cm (profil poprzeczny 40x30, profil pionowy  20x20 z zaślepką z PCV) ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo – 154 mb;

- Brama wjazdowa przesuwna szer. 600cm, wys. 145cm wykonana z profila 50x40, szczeble z profila 20x20 rozmieszczone w odległości co 12cm, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo;

- Słupek wys.2,2m z profila 60x60 zakończone daszkiem, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo – 62 szt.;

- Furtka szer. 100cm, wys. 150cm z profila 50x40 i profila 20x20 rozmieszczonego co 12 cm, ocynkowana i malowana proszkowo – 2 szt.;

- Wyburzenie toalety zewnętrznej znajdującej się na terenie SP w Małyszynie;

 

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się wykonać niwelację terenu wraz z dowozem oraz uzupełnieniem ubytków ziemi, jak również zobowiązuje się wywieźć gruz powstały w wyniku demontażu starego ogrodzenia oraz wyburzenia nieczynnej toalety zewnętrznej (betonowej podmurówki) na odległość do 3km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia przedmiar robót (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)

 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
 2. Zamawiający posiada pismo dotyczące uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach odnośnie lokalizacji ogrodzenia działki nr ewid. gr. 274/1 w m. Małyszyn. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wytycznych zawartych w przedmiotowym uzgodnieniu. Skan pisma wraz z mapą stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający w dniu 25.01.2018 r. zgłosił do Starostwa Powiatowego w Starachowicach zamiar wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce nieczynnej toalety zewnętrznej, natomiast w dniu 05.02.2018 r. otrzymał ze Starostwa Powiatowego w Starachowicach pismo o braku sprzeciwu co do zamiaru wykonania zgłoszonych robót (rozbiórki nieczynnej toalety zewnętrznej).
 4. Wykonawca dokonując rozbiórki nieczynnej toalety zewnętrznej musi stosować się do zapisów załącznika nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego – Informacje dotyczące rozbiórki nieczynnej toalety zewnętrznej przy SP w Małyszynie, ponieważ są one integralną częścią zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na rozbiórce nieczynnej toalety zewnętrznej na placu SP w Małyszynie.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Posiadane referencje dla co najmniej dwóch zadań o zbliżonym zakresie robót (roboty budowlane polegające na montażu ogrodzenia np. z siatki panelowej lub przęseł metalowych) na kwotę co najmniej 25 000,00 zł dla każdej z robót.

Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 29.06.2018 r.

VI. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec –  Obręb geodezyjny – Małyszyn, nr ewid. gr. 274/1 – teren Szkoły Podstawowej w Małyszynie.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 15.02.2018r. godzina 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Płaneta, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

IX. kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji) będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 4. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z lokalizacją inwestycji w terenie.
 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje kolorystyki siatki, słupków, bramy, przęsła metalowego, itp.

X. Tryb udzielania zamówienia:        

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia          w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579     z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”.

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  4. Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy
  5. Załącznik nr 5 – Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia z ZDP Starachowice
  6. Załącznik nr 6 – Informacje dotyczące rozbiórki nieczynnej toalety zewnętrznej przy SP w Małyszynie

           Wójt Gminy Mirzec

         /-/ Mirosław Seweryn

                                       

Nazwa dokumentu: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Płaneta
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Płaneta
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 09:39:34
Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 09:39:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 08:17:24

Wersja do wydruku...

corner   corner