logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   minus Maj 2018
      minus "Zakup zestawu biesiadnego"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część V – Szkoła Podstawowa
      minus Zakup zestawu biesiadnego
      minus "Zakup zestawu biesiadnego"
      minus "Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach"
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Zamówienia publiczne do 30 000 Euro > 2018 rok > Maj 2018 > "Zakup zestawu biesiadnego"

                                                                                                        Mirzec, dnia 07.05.2018r.                                     

Znak: IRG.271.34.2018.MMS.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn:

                                     „Zakup zestawu biesiadnego”.

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzec.pl;tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu biesiadnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  został określony w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany (dostarczony) w terminie do – 29.06.2018r. do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w Mircu.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1  w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

       - opatrzona pieczęcią firmową

       - posiadać datę sporządzenia

       - zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.

     - posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.

 

V. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z  właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m- cy przed terminem składania ofert.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia-  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie referencji lub poświadczenia o wykonaniu min. jednej podobnej dostawy i usługi, o wartości min. 20 000 zł.

3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo. Wykonawca winien załączyć oświadczenie o braku powiązań  - Załącznik Nr 4.

VI. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego- Załącznik Nr 1.
 2. Zaparafowany projekt umowy- Załącznik Nr 2.
 3. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 3.
 4. Referencje, poświadczenia obejmujące wykonanie min. 1 dostawy , usługi o podobnym zakresie za kwotę minimum 20 000 zł.
 5. Oświadczenie  o braku powiązań –Załącznik Nr 4.
 6. Oświadczenie o prowadzonej działalności- Załącznik Nr 5.
 7. Odpis z właściwego rejestru.

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec- sołectwo Mirzec II.

VIII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 16.05.2018r. do godziny 10:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3.  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn „Zakup zestawu biesiadnego”.

IX. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Magdalena Maśny-Stompor, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

X. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
 2.  Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej  Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ”Zakup zestawu biesiadnego” bez podania przyczyn w szczególności z powodu braku wystarczających środków finansowych na realizację zamówienia.

Załączniki do zapytania:

1.Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy. 

2.Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

3.Załącznik nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań.

5 Załącznik Nr 5- Oświadczenie o prowadzonej działalności.

 

 

 

                                                                                               

                                                                               Wójt Gminy Mirzec

                                                                          /-/ Mirosław Seweryn

                                                                                                     

Nazwa dokumentu: "Zakup zestawu biesiadnego"
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maśny-Stompor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 10:57:40
Data udostępnienia informacji: 2018-05-08 10:57:40
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-08 11:05:47

Wersja do wydruku...

corner   corner