logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
minus 2019 rok
   plus STYCZEŃ 2019
   plus LUTY 2019
   plus MARZEC 2019
   minus Kwiecień 2019
      minus "Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
      minus "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
      minus "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
      minus "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. " Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
      minus Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec
      minus "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce- część I- dokumentacja projektowa"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn."Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
   plus Maj 2019
   plus Czerwiec 2019
   plus LIPIEC 2019
   plus SIERPIEŃ 2019
   plus Wrzesień 2019
   plus Październik 2019
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IN.271.24.2019.SP             Mirzec, dnia 17.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania pn:

„Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem łącznie 6 sztuk wiat przystankowych: 5 szt. wiat przystankowych o wymiarach: długość 2,6 m, szerokość 1,30 m, wysokość 2,7 m; 1 szt. wiaty przystankowej o wymiarze: długość 2,6 m, szerokość 0,9 mb, wysokość 2,7 m. Wiaty przystankowe winny zostać wykonane z konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, wypełnione szkłem bezpiecznym typu "laminat” lub hartowanym. Kolorystykę wiaty Zamawiający ustala w kolorze żółto-niebieskim. Zamawiający wymaga aby wszystkie wiaty przystankowe (6 szt.) były fabrycznie nowe.

Wiaty zostaną zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w miejscowości: Gadka (okolice Szkoły Podstawowej w Gadce) – 2 szt., Małyszyn Górny (okolice Szkoły Podstawowej w Małyszynie Górnym) – 2 szt., Tychów Stary (okolice remizy Ochotniczej Starzy Pożarnej w Tychowie Starym) – 1 szt., Jagodne (okolice Szkoły Podstawowej w  Jagodnem) – 1 szt.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

Posiadanie poświadczenia lub referencji potwierdzających wykonywanie dostaw o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia tj. na dostawę minimum 5 szt. wiat przystankowych.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Parafowany projekt umowy.
 3. Posiadane poświadczenia lub referencje potwierdzających wykonywanie dostaw o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia tj. na dostawę wraz z montażem minimum 5 szt. wiat przystankowych.
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
 5. Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Odpisu z właściwego rejestru.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 18.06.2019 r.

VI. Miejsce wykonania robót – teren Gminy Mirzec – miejscowość: Gadka, Jagodne, Tychów Stary, Małyszyn Górny.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 25.04.2019 r. godzina 10.00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – sekretariat (pokój 220) – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania pn. „Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec”.

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami  jest Pan Sławomir Płaneta.

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), oświadczeń o braku powiązań kapitałowych oraz o prowadzonej działalności gospodarczej - będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i 60 miesięcy rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec” z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
  5. Załącznik nr 5 – Mapa poglądowa z zaznaczonymi miejscami planowanego montażu wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec.

              Wójt Gminy Mirzec

           /-/ Miriosław Seweryn

                                      

Nazwa dokumentu: Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Płaneta
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Płaneta
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 14:41:22
Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 14:41:22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-25 10:52:35

Wersja do wydruku...

corner   corner