logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2016 > kwiecień > 2016-04-15
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Mirzec: Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb
Numer ogłoszenia: 91602 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mirzec , Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2713033, faks 041 2713033.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugmirzec.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn.Przebudowa drogi gminnej nr 347004T Podborki-Majorat, długość odcinka 1284,0 mb, polegającą na:- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów na odległość 4 km.- Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr. 5 cm z wywiezieniem materiałów na odległość 4km.-Rozebranie nawierzchni z betonu grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów na odległość 4 km.- Rozebranie istniejących przepustów z rur betonowych średnica rur 30-50 cm z wywiezieniem materiałów na odległość 4 km.- Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm wraz z karczowaniem i wywozem na odległość 6 km.-Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III-IV z transportem urobku na odległość 4 km.-Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie na odkład z wbudowaniem w nasyp.-Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III-IV z transportem urobku na odległość 5 km.- Profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MP az dowozem gruntocementu samochodami, grubość warstwy 20 cm.-Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.-Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.-Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm-kat. ruchu KR1.-Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.-kategoria ruchu-KR1.-Wykonanie przepustów pod drogą z rur PCV-U 500 mm na ławie z kruszywa łamanego gr. 15 cm rury uszczelnione uszczelką gumową,typ ciężki-SN8.-Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur fi 50 cm.-Wykonanie przepustu żelbetowego skrzynkowego pod zjazdami na posesję, światło przepustu 40 x 30 cm na ławie betonowej.-Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych.-Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18000,00zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00-100) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04.05.2016r. do godz. 11.00.2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.3.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ), na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie powinna zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w nr 37 8523 0004 0006 0046 2000 0003 BS Wąchock O.Mirzec z adnotacją wadium -Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284. 6.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego - nie później niż do dnia 04.05. 2016 r. godz. 11.00 7.Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 8.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej -Wadium -dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną -za zgodność z oryginałem- złączyć z ofertą. 9.Nie wniesienie wadium w terminie lub w inny sposób niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 10.Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust. 1Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Pzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch robót polegających na przebudowie budowie lub remoncie drogio wartościnie mniejszej niż800 000,00zł.(osiemset tysięcy złotych)z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, instytucji dla których realizowano zamówienie oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg wzoru zamieszczonego w załączniku Nr 7. Dowodami o których mowa powyżej są: poświadczenie lub inne dokumenty (np. referencje lub bezusterkowy protokół odbioru końcowego) w przypadku jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru określonego w załączniku nr 2 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli wykonawca, wykaże osoby, wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 6 SIWZ,które będą uczestniczyć w wykonywaniu tego zamówienia i przedłoży oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wg kategorii robót określonych w zamówieniu oraz oświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.Spełnienie warunku udziału Wykonawca dokona poprzez wykazanie: -dysponowania Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń w zakresie dróg.-co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a, oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65) posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy-robót.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli wykonawca: -złoży oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 2 SIWZ-przedłoży informację, że posiada aktualnie środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł. Informacja winna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg. wzoru - Załącznik Nr 1 SIWZ, 2) oświadczenie o podwykonawcach z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 8 SIWZ, 3)pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów - załącznik Nr 5 SIWZ, 4)dokument potwierdzający wniesienie wadium, przy czym oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej -Wadium- dołączonej do oferty, natomiast kserokopię poświadczoną ,-za zgodność z oryginałem- dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium (lub dokonanie przelewu w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej) załączyć do oferty, 5)pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Gwarancja - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1)Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.2)Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac, i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.3)zmiany danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy,4)Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zamiana ta wymaga zgody zamawiającego. Zmiana te nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.5)Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:a)wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),b)wystąpienia siły wyższej np.:trąby powietrznej, pożaru, powodzi,c)konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,d)konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych,e)wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.,f)wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy,g)wystąpienia przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych niezależnych od Wykonawcy,h)wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności,i)zamawiający dopuszcza zmianę numeru konta, na które zostaną przelane środki z tytułu wynagrodzenia za roboty objęte niniejszą umową. Inicjatorem zmiany może być wykonawca. Zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie wykonawcy i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia.j)przedłużających się postępowań administracyjnych ponad podstawowe terminy określone w prawie w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskania potwierdzenia o braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu robót.Inicjatorem zmian określonych w pkt.5) może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i może spowodować zmianę terminu wykonania robót.6)Zamawiający dopuszcza zmianę jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii ze względu na zmianę postępu technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez Wykonawcę. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.7)Zamawiający dopuszcza zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie wykonawcy i może spowodować zmianę terminu wykonania prac. Inicjatorem zmiany może być zamawiający lub wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.8)Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany może być wykonawca. W przypadku podwykonawców na których potencjał powoływał się wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wskazać innego podwykonawcę, który posiada wymagany w SIWZ potencjał.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugmirzec.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, pokój. 303.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, sekretariat - pokój 220..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania: 2016-04-15 11:47:50 - SIWZ (135.36 kB)
2016-04-22 09:32:12 - Załącznik nr 10 - Przedmiar robót (31.58 kB)
2016-04-22 09:35:21 - Załącznik nr 11 - Projekt budowlany i SST (15.52 MB)
2016-04-22 09:35:49 - Sprostowanie do SIWZ (293.31 kB)
2016-04-22 09:36:04 - SIWZ - zaktualizowany (138.32 kB)

Nazwa dokumentu: Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Nowak, Magdalena Maśny - Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-04-15 11:20:19
Data udostępnienia informacji: 2016-04-15 11:20:19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-22 09:36:07

Wersja do wydruku...

corner   corner