logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2014 > maj > 2014-05-22
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Mirzec: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
Numer ogłoszenia: 173312 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mirzec , Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2713033, faks 041 2713033.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugmirzec.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na : odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń przy użyciu sprzętu specjalistycznego na drogach gminnych oraz ulicach będących drogami gminnymi, wewnętrznymi oraz odśnieżaniu chodników na terenie gminy Mirzec zgodnie z wykazem oraz zasadami i standardami zimowego utrzymania. Zakres szczegółowy polega na: odśnieżaniu dróg i chodników, posypywaniu piaskiem z solą, pracy koparki, wywóz śniegu samochodem ciężarowym, przejazd do rejonu likwidacji śliskości zimowej lub odgarniania śniegu, przejazdy do bazy w celu załadunku środków, utrzymywaniu gotowości do realizacji zlecenia. Zakres rzeczowy (wykaz i kilometraż dróg) określony jest w załączniku Nr 11.Przewidywana ilość usług - liczona na całą akcję zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. trzech sezonach: I sezon - 15.11.2014 r. - 31.03. 2015r., II sezon - 15.11.2015 r. - 31.03. 2016r., III sezen - 15.11. 2016 r. - 31.03. 2017r.,- odśnieżanie - 2437,20 km / w każdym sezonie / - łącznie 7311,60 km / w ciągu 3 lat/- posypywanie piaskiem z solą - 1331,04 km/ w każdym sezonie/ - łącznie 3993,12 / w ciągu 3 lat/- praca koparki - 100 mg, / w każdym sezonie/ - łącznie 300,00 mg/ w ciągu 3 lat/- przejazd do rejonu likwidacji śliskości zimowej lub odgarniania śniegu, przejazdy do bazy w celu załadunku środków - 400 km/ w każdym sezonie/ - łącznie 1200 km /w ciągu 3 lat/- odśnieżanie chodników 386,5 km /sezon/- łącznie 1159,5 km / w ciągu 3 lat/- utrzymanie gotowości do realizacji zlecenia tzw. akcja bierna (ryczałt naliczany w przypadku mniej niż pięciu wyjazdów wykonawcy w ciągu miesiąca kalendarzowego)- możliwe 5 w sezonie / 15 w ciągu 3 lat/ wg ceny Wykonawcy. W przypadku niepełnego miesiąca ryczałt wypłacany będzie proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych. Podane ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi, zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmianie. Długość dróg do jednorazowego odśnieżania - 40,62 km / w każdym sezonie/Długość dróg przewidzianych do jednorazowego posypywania mieszanką solno-piaskową - 22,185 km/ w każdym sezonie/.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch usług stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, instytucji dla których realizowano zamówienie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże posiadanie odpowiedniego sprzętu do wykonania przedmiotu umowy :a) pługopiaskarkę - 2 jednostki sprzętowe, b) nośnik z pługiem dwustronnym napędem na min. 2 osie- 2 jednostki sprzętowe, c) koparko-ładowarkę ewentualnie ładowarką - 2 jednostki sprzętowe, d) samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności min. 5 t - 1 jednostka sprzętowa,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W wymogu odnośnie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający nie ma szczególnych wymagań co do kwalifikacji i stanu osobowego zapewniającego obsługę ww. potencjału technicznego. Wystarczającym jest oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału - załącznik Nr 2

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W wymogu odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie ma szczególnych wymagań. Wystarczającym jest oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału - załącznik Nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg. wzoru - Załącznik Nr 1 SIWZ 2)oświadczenie o podwykonawcach z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 8 SIWZ Uwaga: nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o podwykonawcach, Zamawiający będzie interpretował, jako oświadczenie woli, iż całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. W przypadku przedłożenia oświadczenia o podwykonawcach informacja ( dotycząca części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom) winna pojawić się również w pkt. 5 Formularza ofertowego ( załącznik Nr 1) oraz § 6 projekt umowy ( załącznik nr 9)., 3)zaakceptowany i parafowany przez Wykonawcę wzór umowy - Załącznik Nr 9 SIWZ, 4)pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1)zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, 2) zmian cen jednostkowych świadczenia usług w przypadku wzrost inflacji ogłaszanych przez GUS - klauzula indeksacyjna,3)zmiany danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy,4) zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugmirzec.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-15.30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, sekretariat pokój 220.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania: 2014-05-22 12:05:58 - SIWZ (1.94 MB)
2014-05-30 13:07:26 - Odpowiedzi na pytania Wykonawców (12.51 MB)
2014-06-11 10:57:06 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.07 MB)

Nazwa dokumentu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2014-05-22 12:03:53
Data udostępnienia informacji: 2014-05-22 12:03:53
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 10:57:18

Wersja do wydruku...

corner   corner