logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2014 > sierpień > 2014-08-26
Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

                                                                                                               Mirzec, dnia 26.08.2014 r.

Znak: IRG.271.36.2014.A.K

                                         ZAPYTANIE    OFERTOWE

 

Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191, lub 041/ 2767192, fax. 041 /2713033. godz. urzędowania 730 – 1530 zaprasza do złożenia oferty na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym- etap II”

Zakres rzeczowy zadania, obejmuje:

Zakres i wielkość realizacji inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę budowy sieci kanalizacyjnej następujących robót budowlanych (długość całkowita projektowanej kanalizacji L= 1 826,85 mb, w tym):

 1. Długość kanalizacji grawitacyjnej PP21-3.1.15-3.1.33 oraz 3.1.18-3.2.18,fi 200 PVC L = 1197,7 mb,
  • długość kanalizacji grawitacyjnej fi 200 PVC = 1197,7 mb,
  • studnie z kręgów betonowych fi 1000, fi 1200,
  • studnie z tworzyw sztucznych  fi 1000, fi 1200,
  • przejście pod drogą asfaltową przewiertem.
 2. Długość kanalizacji tłocznej PP21-1.2.59 PE 100 SDR 17 fi 63 mm
  • Rurociąg tłoczny 259 PE 100 SDR 17 fi 63 mm PVC L = 629,15 mb,
  • Studzienki płuczące z kręgów betonowych fi 1000, z wyposażeniem
  • przejście pod drogą asfaltową przewiertem.
 3. Pompownie ścieków z szt. 1.
  • Komora pompowni,
  • Pompy zatapialne,
  • Osprzętu hydrauliczno-mechanicznego,
  • Układu sterowniczo-alarmowego,
  • Dojazd do przepompowni,
  • Ogrodzenie terenu,
  • Wewnętrzna linia zasilająca i instalacja elektryczna
 4. Wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność PWiK Sp z o.o. w Starachowicach pod nadzorem przedstawiciela PWIK Sp. z o.o. w Starachowicach
 5. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
 6. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
 7. Próby szczelności, inspekcja kamerą TV wykonanego kanału sanitarnego grawitacyjnego (2 egz. płyty CD dla Zamawiającego)
 8. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.
 9. Złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do PINB w Starachowicach oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
 10. Uzupełnianie dokumentów/ wyjaśnień zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie.
 11. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca będzie zobowiązany również do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych o finansowaniu realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Wymienione wyżej materiały informacyjno – promocyjne muszą być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie: „Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013" dostępnym na stronie internetowej http://www.prow.sbrr.pl w zakładce Promocja PROW, konferencje i szkolenia

 

 

Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

45231100-6

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232400-6

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45342000-6

Wznoszenie ogrodzeń

45233220-7

Roboty w  zakresie nawierzchni dróg

45232440-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233124-4

Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

 

 

II.  Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 30.03.2015r.

III. Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać

      w pokoju nr 302 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

      Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określają: przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacje techniczne – zamieszczone na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info – przetargi sierpień 2014r. Nr ogłoszenia na portalu uzp   Nr 263960-2014 z dnia 07.08.2014r.

IV. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego tj. dokumentów i oświadczeń;

 1. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr.83.poz.578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia ( min. 2 letnie doświadczenie poprzez pełnienie samodzielnych funkcji technicznych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej( kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru)) oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr.83.poz.578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci elektroenergetycznych które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 4. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków,

V.     Kryterium wyboru ofert: cena 100 %

VI.   Wzór umowy – do akceptacji w załączeniu.

VII.  Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr   1 i umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób:

          nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją

        „ Zapytanie ofertowe nr sprawy: IRG. 271.36.2014.AK

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat )

         Urzędu Gminy w Mircu  do dnia  02.09.2014r. do godz. 12 00.

IX.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Druk oferty
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                       WÓJT

                                                                               Marek Kukiełka    

Ilość odwiedzin: 601
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-26 14:50:15
Data udostępnienia informacji: 2014-08-26 14:50:15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-05 12:38:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner