logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2020 > maj > 2020-05-14
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro

Ogłoszenie nr 520083127-N-2020 z dnia 14-05-2020 r.

Mirzec: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Mirzec, Krajowy numer identyfikacyjny 29101033000000, ul. Mirzec Stary  9, 27-220  Mirzec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 713 033, e-mail ug_mirzec@poczta.onet.pl, faks 412 713 033.
Adres strony internetowej (url): ugmirzec.sisco.info

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie w formie spiętej, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie, w zamkniętej kopercie formatu A4 (dokumenty załączone w kolejności wymienionej we wniosku), opatrzonej opisem: „WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego (rekreacyjnego) w Mircu w ramach projektu pn. “Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”

pod adres: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach projektu pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)” RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 realizowany jest w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Numer referencyjny: IN.271.23.2020.RN


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem Konkursu architektonicznego jest opracowanie Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu Mircu w ramach projektu pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)” RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 realizowany jest w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w granicach inwestycji określonych na załączniku graficznym nr 2. Zadania objęte konkursem: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym- urbanistycznym i programowym koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) i zagospodarowania terenów wokół planowanego zbiornika wodnego (rekreacyjnego) w Mircu. Zasięg opracowania konkursowego obejmuje fragment terenu (działki nr ewid 2656/6 i nr 2656/29) zlokalizowanych w miejscowości Mirzec. Gmina Mirzec planuje zagospodarowanie terenu w sposób, który będzie tworzył harmonijną całość łącząc zabudowę usługową i turystyczną zgodnie z warunkami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Podstawą koncepcji programowo – przestrzennej będą ustalenia miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego Gminy Mirzec –Uchwała Nr XLIII/233/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 lipca 2010 r. (link do planu: http://ugmirzec.sisco.info/?id=391). Teren ten ma służyć obsłudze ruchu turystycznego, ma być miejscem spotkań, ale zarazem odpoczynku i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców. Celem zadania ma być poprawa wizerunku i uatrakcyjnienie turystyczne miejscowości poprzez wykorzystanie zdegradowanego i podmokłego aktualnie terenu. Aktualnie teren ten stanowi niezagospopdarowane nieużytki o charakterze łąkowym, porośniętym różnego rodzaju roślinnością. W ramach zadania ma być wybudowany zbiornik wodny (rekreacyjny), wykonana plaża, taras widokowy ze ścianką wspinaczkową, kładka wisząca (konstrukcja linowa) nad terenem zbiornika rekreacyjnego, ścieżka (spacerowa i rowerowa) wokół zbiornika, oświetlenie, ławeczki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, zieleń urządzona (niska i wysoka), zadaszony bar grillowy z tarasem, cypel z altaną biesiadną wraz z roślinnością, wiata na sprzęt pływający (rowery wodne, kajaki), budynek zaplecza, skate park (plac otwarty o nawierzchni betonowej, obramowany), plac zabaw dla dzieci z urządzeniami linowymi (typu HUCK), miejsce do rekreacji aktywnej- ścieżka zdrowia, ścianka łukowa do rekreacji aktywnej (wspinaczki), parking zewnętrzny dla samochodów osobowych (55 miejsc), miejsce do rekreacji aktywnej- tyrolka (dł. zjazdu ok. 160 m), przystań dla sprzętu, boisko do siatkówki plażowej. Celem podejmowanych działań ukierunkowanych na wzmocnienie tożsamości przestrzeni lokalnej jest zahamowanie i przeciwdziałanie postępującej degradacji terenów w Mircu i powinno przyczynić się do zmiany wizerunku najważniejszych dla gminy obszarów centrum miejscowości Mirzec.


II.3) Główny kod CPV 71220000-6

Dodatkowe kody CPV

71000000-8

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie (Zespoły Projektowe tworzone przez te podmioty), spełniające łącznie następujące warunki: • w zespole projektowym musi być co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie projektowania,osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także Zespoły Projektowe, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie projektowania. 2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu konkursu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w pkt 5 Regulaminu konkursu wymagane dokumenty Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. Uczestnicy występujący wspólnie są zobowiązani ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty w konkursie oraz podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu lub muszą podejmować wszelkie wyżej wymienione działania wspólnie. 4.5 Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 4.6 Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 4.7 Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika (osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika) upoważnionego do złożenia w jego imieniu oferty konkursowej w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 2). Uczestnicy występujący wspólnie, są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie (Załącznik nr 3). 5.1 Przystępując do Konkursu, podmioty zainteresowane wzięciem w nim udziału, w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w niniejszym Regulaminie, przed złożeniem pracy konkursowej, zobowiązane są do przedłożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie wg Załącznika nr 1 wraz z dokumentami wymienionymi poniżej w pkt 5.2. 5.2 Do wniosku o dopuszczenie należy dołączyć następujące dokumenty: 5.2.1. Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika konkursu (wg Załącznika nr 2 w przypadku, gdy Uczestnik konkursu ustanowi pełnomocnika, lub Załącznika 3) 5.2.2. Wypełniony wykaz osób wchodzących w skład Zespołu Projektowego, wszystkie osoby umieszczone na liście członków Zespołu Projektowego zobowiązane są do potwierdzenia udziału w Konkursie własnoręcznym podpisem - wg Załącznika nr 4; 5.2.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia określone w Załączniku nr 4 . 5.2.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Uczestnika Konkursu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 5.2.4.1 Zobowiązania, że przy tworzeniu i opracowaniu przedmiotu konkursu, Uczestnik konkursu nie naruszy praw autorskich osób trzecich, ani innych praw własności intelektualnej oraz oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych - wg Załącznika nr 5. 5.2.4.2 Oświadczenia Uczestnika konkursu o związaniu Regulaminem Konkursu oraz o akceptacji warunków zawartych w tym Regulaminie - wg Załącznika nr 6. 5.2.4.3 Oświadczenia o zastrzeżeniu jawności informacji - wg Załącznika nr 7. 5.3 Dokumenty, które będą wymagane od autora pracy konkursowej uznanej za najlepszą, przed zaproszeniem do negocjacji w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki: a) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności- załącznik nr 9, b) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- załącznik nr 10, c) Wykaz osób, którymi dysponuje uczestnik (uczestnicy) jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu- załącznik nr 8, d) KRS/wpis do CEIDG, e) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie, f) Potwierdzenie posiadania uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz być członkiem Izby Architektów RP.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie


Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

Propozycja ciekawych i twórczych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i architektonicznych - 80

Kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych. Walory ekonomiczne - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 22/05/2020, godzina: 12:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
POLSKI

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie w formie spiętej, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie, w zamkniętej kopercie formatu A4 (dokumenty załączone w kolejności wymienionej we wniosku), opatrzonej opisem: „WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego (rekreacyjnego) w Mircu w ramach projektu pn. “Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Rodzaj i wysokość nagrody. a)I NAGRODA - 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, b)II NAGRODA – 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) Organizator Konkursu nie przewiduje III nagrody oraz wyróżnień. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prac konkursowych. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów. WW terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ustalenia ostatecznych i prawomocnych wyników konkursu, po przeprowadzeniu ewentualnych negocjacji Zamawiający zawiera z wybranym oferentem umowę. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi nie później niż 30 dni od dnia ustalenia ostatecznych i prawomocnych wyników konkursu. Wystosowanie zaproszenia do negocjacji, na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej, obejmującego sporządzenie: a)opracowania projektu koncepcyjnego pokonkursowego, uwzględniającego zalecenia Sądu Konkursowego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, b)dokumentacji projektowej zgodnej z zapisami pkt. 3 Regulaminu Konkursu
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

Ilość odwiedzin: 362
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Podsiadło
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Podsiadło
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2020-05-14 14:08:47
Data udostępnienia informacji: 2020-05-14 14:08:47
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-15 08:23:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner