logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
minus 2016 rok
   plus STYCZEŃ 2016
   plus LUTY 2016
   plus MARZEC 2016
   plus KWIECIEŃ 2016
   plus MAJ 2016
   plus CZERWIEC 2016
   minus LIPIEC 2016
      minus Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa
      minus „Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym”
      minus Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Osinach”
      minus Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa
   plus SIERPIEŃ 2016
   plus WRZESIEŃ 2016
   plus PAŹDZIERNIK 2016
   plus LISTOPAD 2016
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mirzec, dnia 4 lipca 2016 r.

 Znak: IRG.271.23.2016.MP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa.

 

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie zadania obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi dokonanie zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych budowy 54 szt, przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mirzec wraz z rozwiązaniami podłączenia do budynków oraz rozwiązaniem odpowietrzenia obiektu przed włączeniem do instalacji wewnętrznej budynków.

Zamawiający wymaga zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A22013 lub nowszym obowiązującym na dzień złożenia dokumentacji Zamawiającemu.

Projekt musi określać zagospodarowanie ścieków oczyszczonych w obrębie działki na której znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków. Nie przewiduje się odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieków wodnych i rowów przydrożnych.

Dokumentacja musi spełniać wymogi art. 29 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. W przypadku opracowania dokumentacji w oparciu o konkretne znaki towarowe należy dopuścić rozwiązania ‘równoważne” a w opisie dokładnie określić wymagania i kryteria co do stwierdzenia „równoważności”.

Dokumentacja posłuży do aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i musi spełniać wymagania programu co do kwalifikowalności i zgodności z wymaganiami programu.

Na zakres zamówienia składa się:

 1. Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 2. Zakup map do celów opiniodawczych dla każdego gospodarstwa w ilościach niezbędnych do przygotowania dokumentacji, w razie niezgodności map opiniodawczych z terenami i zabudową,
 3. Wykonanie badań geologicznych gruntu, dla każdej oczyszczalni (min. 2 odwiert, min 3 m głębokości) wraz z opracowaniem dokumentacji – 2 egz.,
 4. Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej należy ustalić lokalizację PBOŚ wraz z miejscami włączeń kanalizacyjnych i energetycznych oraz uzyskać na egzemplarzach mapy podpis właściciela z adnotacją o liczbie osób korzystających z oczyszczalni oraz że akceptuje planowaną lokalizację,
 5. Uzgodnić w oparciu o wyniki opinii geologicznej, możliwe do wykonania różne technologie oczyszczania ścieków (sposób oczyszczania ścieków, wygląd, koszty eksploatacji i utrzymania urządzenia) z właścicielem nieruchomości i Zamawiającym oraz uzyskać pisemną akceptację zaprojektowanego obiektu i technologii,
 6. W ramach zamówienia Projektant jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego: wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzaniu dokumentacji projektowej i pozostałe dokumenty uprawniające do zgłoszenia wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę.
 7. Wykaz użytkowników oczyszczalni dla każdej miejscowości zawierający imię i nazwisko, nr działki i uzgodnioną liczbę osób korzystających z oczyszczalni, przedstawiona ponadto w wersji edytowalnej na nośniku CD.
 8. W przypadku braku możliwości wykonania oczyszczalni ścieków z uwagi na wyniki badań geologicznych lub inne przeszkody Wykonawca przygotuje stosowne oświadczenia o zaistniałej sytuacji wraz z uzyskaniem potwierdzenia przekazania informacji właścicielowi nieruchomości,
 9. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla każdej lokalizacji oddzielnie – 4 egzemplarze oraz projekt budowlano – wykonawczy – zbiorczy – 4 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD.  
 10. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla każdej oczyszczalni i zbiorczo – po 2 egz. oraz w edytowalnej wersji elektronicznej.
 11. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze oraz wersją elektroniczna,
 12. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
 13. Przygotowania zgłoszeń robót wraz z niezbędnymi opiniami i zgodami, celem złożenia przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym,
 14. Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego,
 15. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, min. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych,
 16. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,
 17. W celu prawidłowego wykonania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie,
 18. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że nie będzie potrzebna zgoda Wykonawcy na wykonanie zależnego prawa autorskiego oraz że na Zamawiającego przejdzie własność dokumentów i materiałów zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 19. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazanej dokumentacji, w szczególności jej prawidłowości i kompletności. Odpowiedzialność za jakość przekazywanej dokumentacji ponosi Wykonawca.
 20. W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletna i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy.

 

Zamawiający zastrzega, że w momencie wystąpienia konieczności uzupełnienia lub poprawy dokumentacji projektowej lub jej elementów, także po odbiorze przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca dokona nieodpłatnych korekt w ramach udzielonego zamówienia.

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia

 

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie za uznany, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem usług-w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie–polegających na przygotowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 50 szt. każda oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (referencje) wraz z potwierdzeniem, że na podstawie dokumentacji została wybudowana instalacja w projekcie współfinansowanym ze środków z UE w ramach PROW i nie było do niej uwag pod względem merytorycznym.
 3. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki tj.: min. 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 4. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia.

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznik nr 1.
 2. Formularza cenowego - na podstawie Załącznik nr 2.
 3. Dokumentów o których mowa w pkt. IV Zapytania ofertowego

VI. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do –  31.08.2016 r.

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec

 

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

 

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 11.07.2016 r. do godziny 14:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na realizację zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa.

 

X. Kontakt z Zamawiającym.

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Magdalena Podsiadło – inspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191 i Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41 27 67 188, fax. 41/2767190.

 

 XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

 

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

 

XIII. Informacje dodatkowe.

 1. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku postępowania wynikającego z warunków niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcy,  zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na realizacji tej samej usługi. Szczegóły tego zamówienia będą uregulowane aneksem lub odrębną umową.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub unieważnienia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa bez podania przyczyn.

 

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.
 3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
 4. Załącznik nr 4 - Zestawienie planowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn                                     

Nazwa dokumentu: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Podsiadło
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Podsiadło
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2016-07-04 14:56:57
Data udostępnienia informacji: 2016-07-04 14:56:57
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 11:34:29

Wersja do wydruku...

corner   corner