logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
minus 2016 rok
   plus STYCZEŃ 2016
   plus LUTY 2016
   plus MARZEC 2016
   plus KWIECIEŃ 2016
   plus MAJ 2016
   plus CZERWIEC 2016
   plus LIPIEC 2016
   plus SIERPIEŃ 2016
   plus WRZESIEŃ 2016
   minus PAŹDZIERNIK 2016
      minus „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3470007T Mirzec Poduchowne - Korzonek” (odcinek o dł. 298m)
      minus „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza” (odcinek o dł.616m)
      minus „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy” (odcinek o dł. 429,6 m)
      minus „Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła” – na długości 166 mb
      minus „Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś” – na długości 321,48 mb
      minus „Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek” na długości 247 mb.
   plus LISTOPAD 2016
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

Znak: IRG.271.41.2016.AK       Mirzec, dnia 03.10.2016r.

 

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy” (odcinek o dł. 429,6 m)

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

           

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 ze stacji Mokre Niwy (odcinek o dł.141,0 m)
 • budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 ze stacji Osiny 1 (odcinek o dł. 288,6 m)
 • montaż uziemień i ograniczników przepięć w liniach oświetlenia drogowego
 • badania i pomiary w liniach oświetlenia drogowego
 • wycinkę gałęzi drzew na trasie linii
 • wyłączenia stacji i wykonanie usługi geodezyjnej (wytyczenie linii i  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.

 

 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia:

 • aktualnego zaświadczenia z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków,
 • polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia.
 • informacji z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia.

 

 1. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:
 1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznik nr 1.
 2. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy – Załącznik nr 2.
 3. Dokumentów o których mowa w pkt. IV ppkt. 1 i 2  Zapytania ofertowego

 

 1. Termin  wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do –  18.11.2016 r.

 

 1. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – sołectwo Osiny.

 

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

 

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 12.10.2016r. do godziny 14:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy”.

 

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – podinspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191 i Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41 27 67 188, fax. 41/2767190.

 

 XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2015.2164 tj. z późn.zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

 

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

 

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy” bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
 3. Załącznik nr 3 – Projekt budowlany.

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

 

                                

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                        

 

Załączniki do pobrania: 2016-10-03 15:28:45 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (34.50 kB)
2016-10-03 15:28:58 - Załącznik nr 2 - Projekt umowy (67.50 kB)
2016-10-03 15:30:54 - Załącznik nr 3 - Projekt budowlany (11.84 MB)

Nazwa dokumentu: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy” (odcinek o dł. 429,6 m)
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Kukla
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka kukla
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-10-03 15:26:36
Data udostępnienia informacji: 2016-10-03 15:26:36
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-03 15:31:13

Wersja do wydruku...

corner   corner