logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
minus 2017 rok
   minus STYCZEŃ
      minus Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
      minus „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
      minus Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec.
   plus LUTY
   plus MARZEC
   plus KWIECIEŃ
   plus MAJ
   plus CZERWIEC
   plus LIPIEC
   plus SIERPIEŃ
   plus WRZESIEŃ
   plus PAŹDZIERNIK
   plus LISTOPAD
   plus GRUDZIEŃ
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.1.2017.AK                                                                Mirzec, dnia 02.01.2017 r

 

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn; ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa”.

Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl     

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej docieplenia budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec w ramach termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (projekty budowlano – wykonawcze, przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót obejmujące  niżej wymienione obiekty użyteczności publicznej:

 1. Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym, Tychów Stary 69,
 2. Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym, Tychów Nowy 87,
 3. Szkoła Podstawowa w Trębowcu, Trębowiec Duży 54,
 4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem, Jagodne 102,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, Osiny 101,
 6. Szkoła Podstawowa im. E. Staniewskiej w Małyszynie, Małyszyn Górny 70,
 7. Zespół Szkół w Mircu, Mirzec Stary 10,
 8. Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9.

II. Zakres opracowania:

 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla każdego w/w budynku odrębnie (na podstawie wykonanych już audytów energetycznych) w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i  w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (CD – PDF),
 2. Przygotowanie kompletnego zgłoszenia robót budowlanych do złożenia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach lub kompletnego wniosku o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane na podstawie przepisów szczególnych - ewentualnie mapa do celów projektowych po stronie wykonawcy)
 3.  Złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych.
 4. Udzielanie Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego na udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie robót.
 5. Wprowadzania poprawek lub uzupełnienie do opracowanego i przekazanego przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zaktualizowanie kosztorysów na dzień ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
 6. Wykonanie przedmiarów robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (CD – PDF),
 7. Wykonanie kosztorysów inwestorskich w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (CD – PDF),
 8. Wykonanie zestawienia kosztów dla każdego budynku oddzielnie oraz zbiorczego zestawienia kosztów (kompleksowe dla całego projektu).
 9. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (CD – PDF).

Dokumentacja powinna uwzględniać min. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymianę starych okien, wymianę starych drzwi, wymianę pieca c.o., montaż ogniw fotowoltaicznych, montaż zaworów termostatycznych, wymianę oświetlenia i roboty wynikające z poszczególnych audytów energetycznych oraz inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania.

Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa powinna wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.      

Dokumentacja może być elementem dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki tj.:
 • min. 1 osobę posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej,
 • min. 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • min. 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności elektrycznej;

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznik nr 1.
 2. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy – Załącznik nr 2.
 3. Dokumentów o których mowa w pkt. IV Zapytania ofertowego.
 4. Min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy, przebudowy, rozbudowy budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

VI. Termin  wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do –  15.02.2017 r.

Uwaga: Termin podyktowany harmonogramem naboru wniosków w ramach RPOWŚ.

VII. Miejsce wykonania opracowania – teren gminy Mirzec zgodnie z pkt.1 opisu przedmiotu zamówienia.

 

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 09.01.2017r. do godziny 14:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – podinspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191 i Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41 27 67 188, fax. 41/2767190.

 XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2015.2164 tj. z późn.zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub unieważnienia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa” bez podania przyczyn.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
 3. Załączniki od nr 3 do nr 10 – Audyty energetyczne.

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

Nazwa dokumentu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Podsiadło
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Podsiadło
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2017-01-02 14:17:42
Data udostępnienia informacji: 2017-01-02 14:17:42
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-02 14:29:28

Wersja do wydruku...

corner   corner