logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Znak: IRG.271.19.2018.SP      Mirzec, dnia 16.02.2018 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie. Przedmiotowe zagospodarowanie obejmuje prace związane z demontażem starego ogrodzenia oraz montażem nowego ogrodzenia z przęseł panelowych (grubość druta Ø 5 mm) wraz z podmurówką z prefabrykatu (73 mb) oraz ogrodzenia z przęsła metalowego o wysokości 150 cm szerokości 200 cm, wykonane z profila poprzecznego 40x30 oraz profili pionowych 20x20 zakończonych zaślepką z PCV – szerokość rozmieszczenia profili pionowych co 12 cm (154 mb). Dodatkowo w ramach zadania przewidziana jest rozbiórka nieczynnej toalety zewnętrznej znajdującej się na placu Szkoły Podstawowej w Małyszynie.

Zakres rzeczowy:

- Prace związane z demontażem starego ogrodzenia na długości 231 mb;

- Panel ogrodzeniowy o wysokości 1,23 m (drut o grubości Ø 5 mm) ocynkowany i malowany proszkowo – 73 mb;

- Słupki ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo wraz z mocowaniem paneli - 30 szt.;

- Podmurówka o wysokości 25 cm + łącznik – 30 kompletów;

- Ogrodzenie z profila o wysokości 150 cm (profil poprzeczny 40x30, profil pionowy  20x20 z zaślepką z PCV rozmieszczony w odległości co 12cm) ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo – 154 mb;

- Brama wjazdowa przesuwna szer. 600cm, wys. 145cm wykonana z profila 50x40, szczeble z profila 20x20 rozmieszczone w odległości co 12cm, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo;

- Słupek wys.2,2m z profila 60x60 zakończone daszkiem, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo – 62 szt.;

- Furtka szer. 100cm, wys. 150cm z profila 50x40 i profila 20x20 z zaślepką z PCV rozmieszczonego co 12 cm, ocynkowana i malowana proszkowo – 2 szt.;

- Beton gotowy szt. 1 dla wykonania ogrodzenia z siatki panelowej jak również szt. 1 dla wykonania ogrodzenia z profila określa łączną ilość m3 betonu potrzebną do prawidłowego zrealizowania zadania zarówno dla części A jak i części B.

- Wyburzenie toalety zewnętrznej znajdującej się na terenie SP w Małyszynie;

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się wykonać niwelację terenu wraz z dowozem oraz uzupełnieniem ubytków ziemi, jak również zobowiązuje się wywieźć gruz powstały w wyniku demontażu starego ogrodzenia oraz wyburzenia nieczynnej toalety zewnętrznej (betonowej podmurówki) na odległość do 3km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia kosztorys ofertowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)

 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
 2. Zamawiający posiada pismo dotyczące uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach odnośnie lokalizacji ogrodzenia działki nr ewid. gr. 274/1 w m. Małyszyn. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wytycznych zawartych w przedmiotowym uzgodnieniu. Skan pisma wraz z mapą stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający w dniu 25.01.2018 r. zgłosił do Starostwa Powiatowego w Starachowicach zamiar wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce nieczynnej toalety zewnętrznej, natomiast w dniu 05.02.2018 r. otrzymał ze Starostwa Powiatowego w Starachowicach pismo o braku sprzeciwu co do zamiaru wykonania zgłoszonych robót (rozbiórki nieczynnej toalety zewnętrznej).
 4. Wykonawca dokonując rozbiórki nieczynnej toalety zewnętrznej musi stosować się do zapisów załącznika nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego – Informacje dotyczące rozbiórki nieczynnej toalety zewnętrznej przy SP w Małyszynie, ponieważ są one integralną częścią zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na rozbiórce nieczynnej toalety zewnętrznej na placu SP w Małyszynie.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Posiadane referencje dla co najmniej dwóch zadań o zbliżonym zakresie robót (roboty budowlane polegające na montażu ogrodzenia np. z siatki panelowej lub przęseł metalowych) na kwotę co najmniej 25 000,00 zł dla każdej z robót.

Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 29.06.2018 r.

VI. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec –  Obręb geodezyjny – Małyszyn, nr ewid. gr. 274/1 – teren Szkoły Podstawowej w Małyszynie.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 23.02.2018r. godzina 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Płaneta, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

IX. kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji) będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 4. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z lokalizacją inwestycji w terenie.
 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje kolorystyki siatki, słupków, bramy, przęsła metalowego, itp.

X. Tryb udzielania zamówienia:     

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia          w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579     z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”.

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  4. Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy
  5. Załącznik nr 5 – Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia z ZDP Starachowice
  6. Załącznik nr 6 – Informacje dotyczące rozbiórki nieczynnej toalety zewnętrznej przy SP w Małyszynie

             Wójt Gminy Mirzec

           /-/ Mirosław Seweryn

                                       

Nazwa dokumentu: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Płaneta
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Płaneta
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 13:08:37
Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 13:08:37
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 15:26:49

Wersja do wydruku...

corner   corner