logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Znak: IRG.271.33.2018.MMS/AK                                    Mirzec, dnia 16.04.2018r.

                                                                                                          

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. „ Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego nowego sprzętu ratownictwa medycznego z przeznaczeniem dla jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Mirzec.

 

Zamówienie obejmuje:

 1. Defibrylator- 2 kpl.
 2. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1- 3 kpl.
 3. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 bez deski i szyny „Kramera”- 2 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 do zapytania- Specyfikacja  opisująca warunki techniczne i eksploatacyjne oraz standardy wyposażenia poszczególnych zestawów ratowniczych. Oferowany sprzęt powinien obowiązkowo posiadać wpis do rejestru Wyrobów Medycznych wg. standardu KSRG  z lipca 2013r.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt medyczny gwarancji na:

-  na defibrylatory-  minimum 5 lat.

- na zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 minimum 3 lata.

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego nowego sprzętu ratowniczego w terminie maksymalnie 14 dni od podpisania umowy.
 2. Zamawiający wymaga aby  sprzęt ratownictwa medycznego został dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w Mircu.
 3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim oraz powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia
 • posiadać określony przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi na dostarczany sprzęt.
   
  IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:
   
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo. Wykonawca winien załączyć oświadczenie o braku powiązań – załącznik Nr 5
   
  V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:
   
 1. Formularza ofertowego – załącznik  nr 1.
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2.
 3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 4.
 4. Referencje (poświadczenia) obejmujące wykonanie co najmniej dwóch zadań polegających na dostawie sprzętu ratownictwa medycznego o zbliżonym zakresie, potwierdzających  dostarczenie sprzętu zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 5. Szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu ratowniczego. – zgodnie z załącznikiem  Nr 3

 

VI. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia – Gmina Mirzec, budynek Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 26.04.2018r. godzina 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania  pn.„ Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym”.
 2. Oferta należy przesłać za pośrednictwem : poczty, kuriera lub tez dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04. 2018 r. o godz. 11.05 w Urzędzie Gminy w Mircu w pok. Nr 202.

 

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Andrzej Kutwin w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 41/276 71 89 oraz Pani Magdalena Maśny-Stompor  – w zakresie procedury zapytania ofertowego 41/276 71 91, fax. 41/2767190.

 

IX. Kryterium wyboru oferty :

 

 1. Cena - 60% z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków:
   
 1. cena winna uwzględniać wszystkie koszty i zakres realizacji zamówienia,
 2. wykonawca winien określić cenę z podatkiem VAT,
 3. cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   
              Sposób obliczania punktów w kryterium ceny;
  C = (Cmin / Cof) x Wa
  gdzie:
  C – ilość punktów przyznana badanej ofercie
  Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
  Cof – cena badanej oferty
  Wa – waga = 60 pkt
   
 1. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 40% (20% - defibrylatory + 20% - zestaw ratowniczy PSP R-1) (okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niż 5 lat na   defibrylatory, nie krótszy niż 3 lata na zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1).
   
  Punkty w kryterium gwarancja i rękojmia będą przyznawane wg następującego założenia:
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 5 lat na defibrylatory-Wykonawca otrzyma 5 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 6 lat na defibrylatory-Wykonawca otrzyma 10 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 7 lat na defibrylatory-Wykonawca otrzyma 15 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 8 lat na defibrylatory-Wykonawca otrzyma 20 pkt.
   
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 3 lat na zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 -Wykonawca otrzyma 5 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 4 lata na zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 -Wykonawca otrzyma 10 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 5 lat na zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 -Wykonawca otrzyma 15 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 6 lat na zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 -Wykonawca otrzyma 20 pkt.
   
  Za kryterium: okres udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca może maksymalnie uzyskać 40 pkt.
  Uwaga: Gwarancja i rękojmia obejmuje pełen zakres zamówienia i musi obejmować pełne lata od momentu spisania protokołu odbioru końcowego. 
   
  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie powyższych kryteriów dla oferty która uzyska największą liczbę punktów.
   
  X. Termin związania ofertą.
   
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
   
  XI. Tryb udzielania zamówienia:
           
 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie rynkowe dla udzielenia zamówienia   w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
   
   
  XII. Okres rękojmi i gwarancji:
   
  W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela minimum  5 letniej gwarancji na defibrylatory oraz minimum 3 letniej gwarancji na zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1. W tym okresie Wykonawca ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych ( również po użyciu).
   
  XIII. Informacje dodatkowe
   
  1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych , warunkowych oraz ofert częściowych.
  3. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu ratownictwa medycznego lub nie odpowiadające wymogom określonym w specyfikacji, będą odrzucane.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
  5. Oferty, w których Zamawiający stwierdzi brak dokumentów opisanych w rozdziale III -V niniejszego zapytania ofertowego zostaną odrzucone z powodu braku spełnienia warunków udziału w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.
   
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:„ Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym”, bez podania przyczyny.
    
  Załączniki do zapytania:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 - Specyfikacja  opisująca warunki techniczne i eksploatacyjne oraz  standardy wyposażenia poszczególnych zestawów ratowniczych.
  4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.
  5. Załącznik Nr 5-  Oświadczenie o braku powiązań.

Nazwa dokumentu: Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 14:55:51
Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 14:55:51
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 15:00:15

Wersja do wydruku...

corner   corner