logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Znak: 271.41.2018.MMS                                                                                                              Mirzec, dnia 29.05.2018r.

                                                                                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania pn:

„Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach”.                   

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa  przedmiar robót – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

UWAGA: W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się wizję lokalną w terenie.

Kolorystykę oraz rodzaj poszczególnych materiałów użytych do wbudowania Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym przez wykonaniem przedmiotu zamówienia.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia
   
  III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:
   
  Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
   
  Posiadanie poświadczenia lub referencji potwierdzających wykonywanie  minimum 1 roboty o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia na kwotę min. 50 000,00 zł.
   
  IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:
 1. Formularz ofertowy
 2. Parafowany projekt umowy.
 3. Posiadane referencje dla co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót.
 4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.
 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
 6. Odpisu z właściwego rejestru.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 28.09.2018 r.

VI. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – Osiny – Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach – nr ewid. gr. 545.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 07.06.2018 r. godzina 12.00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – sekretariat (pokój 220) – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach”

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami  jest Pani Magdalena Maśny- Stompor.

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), kosztorysu ofertowego - będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
   
  X. Tryb udzielania zamówienia:
 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia          w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579     z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
   
  XI. Okres rękojmi i gwarancji:
   
  W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej  Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji i rękojmi za wady.
   
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja sali   i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach” z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.
   
   
  Załączniki do zapytania:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o prowadzonej działalności
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  4. Załącznik nr 4 -  Przedmiary robót
  5. Załącznik Nr 5- Oświadczenie o braku powiązań
                                                                                            WÓJT
                                                                                                 /-/ Mirosław Seweryn

Nazwa dokumentu: "Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach"
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maśny-Stompor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 12:57:22
Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 12:57:22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-07 14:58:08

Wersja do wydruku...

corner   corner