logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   minus Czerwiec 2018
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz
      minus "Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g
      minus Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł
      minus Wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem
      minus "Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mirzec, dnia 19.06.2018 r.
Znak: IRG.271.45.2018.MP
 
ZAPYTANIE    OFERTOWE
o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)
 
Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz  zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” i wyposażeniem, objętego dofinasowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w BZP Nr 555663-N-2018 z dnia 2018-05-09r.
I.     Zamawiający:
        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,
        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170
        www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl
 
II. Przedmiot zamówienia
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” i wyposażeniem.  Charakterystyka budynku: Długość obiektu: 26,79 m; Szerokość obiektu: 25,02 m; Wysokość w kalenicy: 10,70 m; kąt nachylenia połaci: 6o, 12o; powierzchnia zabudowy: 620,00 m2; powierzchnia użytkowa: 772,03 m2, kubatura 5820,20 m3, ilość kondygnacji: II (na części budynku). Przedmiot zamówienia i standardy jakościowe szczegółowo określa projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną w Tychowie Starym na dz. nr 291 w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” oraz przedmiar robót wykonany został przez firmę PRACOWNIA PROJEKTOWA „MAXPOL” ul. Żeromskiego 51a, 26-600 Radom, które zamieszczone zostały przez Zamawiającego na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info – przetargi MAJ -2018, Nr ogłoszenia na portalu uzp BZP Nr 555663-N-2018 z dnia 2018-05-09  r.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994 roku  -  Prawo  Budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 t.j.), a także:
 1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy pomocy osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
 • bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pełniący także rolę koordynatora,
 • bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 1. Przygotowanie dokumentów i zgłoszenie zakończenia robót budowlanych.
 2. Bieżącą kontrolę jakości wszystkich użytych do budowy wyrobów budowlanych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wykrytych wadach i nieprawidłowościach,
 3. Kontrola budowy przez koordynatora w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy,
 4. Kontrola budowy inspektorów branżowych w trakcie trwania robót budowlanych w danej specjalności nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy,
 5. Organizowanie i udział w Radach budowy i odbiorach,
 6. Przeprowadzanie Rad budowy w częstotliwości wg potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 7. Sporządzenie protokołów ze spotkań – Rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
 8. Udział w odbiorach robót zanikających oraz końcowym,
 9. Kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminowością i finansowym przebiegiem realizacji robót w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
 10. Informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
 11. Opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania robót podobnych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie do 5 dni od daty otrzymania wniosku,
 12. Czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania tzw. robót dodatkowych sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja tzw. robót dodatkowych,
 13. Powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego,
 14. Wykonanie inwentaryzacji robót w toku w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
 15. Zgłaszanie Zamawiającemu propozycji niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
 16. Współpraca z Wykonawcą robót w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowana datę zakończenia,
 17. Kontrolowanie rozliczeń budowy,
 18. Sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie do 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót potwierdzone protokołem ze sprawdzenia dokumentacji odbiorowej,
 19. Po zakończeniu robót budowlanych, przygotowanie wykazu finansowo – rzeczowego wykonanych elementów robót,
 20. Udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji udzielanej przez Wykonawcę robót budowlanych. Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego lub użytkownika, na każde zawiadomienie otrzymane przez Zamawiającego lub użytkownika,
 21. Potwierdzenie gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego poprzez wpis w dziennik budowy oraz potwierdzenie podpisem na zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
 22. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowanych do dnia zakończenia i rozliczenia rzeczowo-finansowego nadzorowanych robót. W przypadku wydłużenia się terminu wykonania prac budowlanych termin obowiązania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz rozliczenia rzeczowo- finansowego inwestycji. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych wydłużeniu ulega termin sprawowania Nadzoru inwestorskiego lecz bez zwiększenia wynagrodzenia.
 23. Inspektor Nadzoru w sytuacji ujawnienia się wad robót budowlanych w okresie gwarancyjnym będzie zobowiązany do czynności związanych z opisem powstałej szkody, jej oszacowaniem, określeniem przyczyn zaistniałych wad oraz kontaktów w tym zakresie z Wykonawcą robót budowlanych.
 
Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać                                w pokoju nr 302 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.
 
 
III.  Termin realizacji zamówienia – od dnia przekazania placu budowy do dnia  28.02.2018r.
IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeń;
 1. Dysponują potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy – Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku jeżeli Wykonawca oświadczy że dysponuje  osobami do kierowania robotami budowlanymi:
 • w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń – 1 osoba posiadająca minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba posiadająca minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba posiadająca minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem poświadczenia, referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. dwóch robót w zakresie dwóch robót budowlanych polegających na budowie (przebudowie, remoncie, modernizacji) budynku użyteczności publicznej z których wartość każdej była nie mniejsza niż 800 000,00 złotych netto w ramach jednego kontraktu (umowy).
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, wskazanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z aktualnymi zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków dla osób wskazanych w pkt. 1.
 3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Do oferty należy złożyć oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3)
 
 1. Pozostałe dokumenty które należy przedłożyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
 
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, która zawiera nazwę i adres Wykonawcy oraz procent od wartości netto zadania za jaki będzie pełnił nadzór inwestorski.
Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość wykonania zamówienia.
 
VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:
 1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;
 2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2;
 3. Dokumenty o których mowa w pkt. IV ppkt 1,2,4 i 5.
 
VII. Miejsce i termin złożenia ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 (sekretariat) Urzędu Gminy w Mircu  do dnia 27.06.2018r. do godz. 1200.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” i wyposażeniem.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2018r. do godz. 12:05 w Urzędzie Gminy w Mircu w pokoju nr 302.
 
VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
 1. Cena – 100%
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).
 3. Ocena ofert będzie następowała wg wzoru:
Pc = Cmin/Cn x 100
   
gdzie:
Pcc
– ocena punktowa oferty „n” przyznana za cenę
Cmin
– najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie
odrzuconych ofert.
Cn
– cena brutto oferty badanej.
 
 1. W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia, wynikające z zaproszenia do złożenia propozycji cenowej.
 2. W cenie oferty należy również uwzględnić ewentualne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
 3. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
 4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
IX. Tryb udzielania zamówienia:
 1. Zapytanie traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
X. Termin związania ofertą:
  1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  2.  Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XI. Informacje dodatkowe:
 1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.
 3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych oraz ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Z Wykonawcą który uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia.
 6. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty  do siedziby Zamawiającego.
 7. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca.
 
Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań.
Wójt Gminy Mirzec
/-/ Mirosław Seweryn
 
                                                                          
 
 

Nazwa dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Podsiadło
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Podsiadło
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2018-06-19 13:36:34
Data udostępnienia informacji: 2018-06-19 13:36:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 13:47:53

Wersja do wydruku...

corner   corner