logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   minus Czerwiec 2018
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz
      minus "Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g
      minus Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł
      minus Wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem
      minus "Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

 

 

 

Mirzec, dnia 25.06.2018 r.

Znak:IRG.271. 47.2018.MMS                                              

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                 O WARTOŚCI  PONIŻEJ  30 000 EURO (art.4 pkt.8 uPzp) 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie, dostawę i montaż tablic pamiątkowych dla projektu: pn. Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne” współfinansowanego przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 1. Zamawiający:
   Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie,   tel. 041 2767191, 041 2767192, fax 041 2767170,  godz. urzędowania 730 – 1530
  www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 3 sztuk tablic pamiątkowych.
  Specyfikacja techniczna tablicy:
 • Rozmiar: 80x120 cm (wymiary europalety).
 • Tarcza tablicy wykonana z blachy lub płyty kompozytowej aluminiowej.
 • Tarcza tablicy wyposażona w poziome profile usztywniające wykonane z kształtowników stalowych, które umożliwią montaż uchwytów do montażu tablicy na słupach.
 • Strona czołowa tablicy zawierająca treść wykonana z folii drukowanej nie odblaskowej zabezpieczonej przed działaniem promieni UV.
 • Konstrukcje wsporcze tablic należy wykonać w formie słupków.
 • Całość powinna być zamontowana poziomo, przy czym dolna krawędź tablicy  nie niżej niż 180 cm od poziomu gruntu.

Tablice powinny zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych oraz spełniać wszystkie wytyczne zgodne z kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 stanowiącą uzupełnienie Podręcznika wnioskodawcy  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, obrazującej zasady tworzenia znaków, obowiązujący wzór tablicy pamiatkowej   i przykładowy wzór plakatu dostosowany do RPO  na lata 2014-2020 udostępnionej na stronie pod adresem: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu.

Na przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga minimum 5 letniego okresu gwarancji.

Wzór tablicy pamiątkowej:

 

 

Tekst do umieszczenia na tablicy:

 

 

       

Projekt pn. „ Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „ Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Osi Priorytetowej 7 „ Sprawne usługi publiczne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020.

 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności  do nowoczesnej  dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej  w tym sportowej  oraz kompleksowe wsparcie ucznia  ze szczególnymi  potrzebami matematyczno-przyrodniczymi we wszystkich placówkach szkolnych Gminy Mirzec.

      Beneficjent:  GMINA MIRZEC

UWAGA: ww. wzór zawiera wyłącznie dane jakie powinna zawierać tablica pamiątkowa. Loga oraz inne znaki graficzne oraz ich rozmieszczenie powinny być zgodne z wzorem tablicy zamieszczonym w karcie wizualizacji.

Miejsce montażu tablic:

Montaż tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sąsiedztwie obiektów  objętych projektem. Montaż na terenie trawiastym z uwzględnieniem zabezpieczenia placu budowy wykonawcy robót budowlanych. Tablice będą montowane na działkach szkolnych przy szkołach:

 1. Szkoła Podstawowa w Mircu, Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec
 2. Szkoła Podstawowa w Gadce, Gadka 100, 27-220 Mirzec.
 3. Szkoła Podstawowa w Osinach, Osiny 101, 27-220 Mirzec. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem   tel. 41 /276 71 92. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Magdalena Maśny- Stompor.

III.Termin realizacji zamówienia do dnia 21.09.2018r.

IV.Okres gwarancji: 60 miesięcy.

V. Sposób przygotowania ofert:
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1  w formie pisemnej w języku polskim. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta wraz z pieczęcią firmową,
- wartość oferty ( netto oraz brutto ),
- termin realizacji,
- okres gwarancji,
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź dostarczona osobiście do Zamawiającego.

VI. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 04.07.2018r. do godz. 10.00 na adres: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z dopiskiem: Oferta na wykonanie, dostawę i montaż tablic pamiątkowych dla Projekt pn. „Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz  z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne”.  
 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)
 2. Zamówienie udzielone zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Pzp.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej ( protest, odwołanie, skarga).
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2- Projekt umowy.
 3. Załącznik Nr 3- Karta wizualizacji.

 

                                                                    WÓJT

                                                                /-/ Mirosław Seweryn

                                                         

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2018-06-26 09:15:29 - Zapytanie ofertowe (360.18 kB)
2018-06-26 09:16:09 - Załącznik Nr 1-Formularz ofertowy (62.45 kB)
2018-06-26 09:16:33 - Załącznik Nr 2-Projekt umowy (64.22 kB)
2018-06-26 09:17:10 - Załącznik Nr 3-Karta wizualizacji (369.70 kB)
2018-07-04 14:12:03 - Informacja z otwarcia ofert (1.93 MB)

Nazwa dokumentu: "Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2018-06-26 09:05:50
Data udostępnienia informacji: 2018-06-26 09:05:50
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-04 14:12:10

Wersja do wydruku...

corner   corner