logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Rolnictwo
   minus Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych
   minus Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry
   minus Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)
   minus Komunikat ARR ws dopłat do materiału siewnego
   minus Ramowe zasady współpracy Biogazowni w Starachowicach - Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. z mieszkańcami gminy Mirzec
   minus Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2013
   minus Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2014
   minus Informacja ARiMR dla poszkodowanych rolników w przypadku wystąpienia siły wyższej.
   minus LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
   minus Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de minimis w rolnictwie
   minus Lista odmian zalecanych do uprawy w woj. Świętokrzyskim na 2016r.
   minus Komunikat ARiMR dotyczący zgłaszania przemieszczania trzody chlewnej
   minus Apel do społeczeństwa o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych
   minus Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku
   minus Informacja dotycząca "Programu azotanowego"
   minus Wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią
   minus Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz przy prowadzeniu "Rzeźni rolniczej"
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Procedura szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa świętokrzyskiego 

(Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 12/2014 z dnia 14 luty 2014)

  1. Wójt/Burmistrz/Prezydent w zwyczajowo przyjęty sposób informuje rolników
    o możliwości przeprowadzenia szacunków strat oraz terminie ich przeprowadzenia.
  2. Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika (wzór wniosku - załącznik nr 1 do procedury szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa świętokrzyskiego).

Wypełniony formularz wniosku rolnik winien  złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż 10 dni od daty wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat lub innym miejscu ustalonym przez gminę (np. u sołtysa).

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których  wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu indywidualnych protokołów cząstkowych są one przekazywane do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika) Komisja w tej gminie sporządza protokół całościowy, wpisując do niego wszystkie straty                z protokołów cząstkowych oraz uprawy w których strat nie było, a następnie  przelicza % poziom szkód    w skali całego gospodarstwa rolnego.

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, wniosek o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. Sporządzone przez komisje indywidualne protokoły cząstkowe, gmina przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia większej części upraw, w celu sporządzenia protokołu całościowego.

Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w  rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania,z  wyjątkiem:

- szkód powstałych w wyniku pioruna oraz przypadków gdy uprawa prowadzona jest na użytkach rolnych położonych na obszarach narażonych na możliwość powstawania szkód wskutek miejscowych wymarznięć lub przymrozków wiosennych,

- wystąpienia szkód w pojedynczych poszkodowanych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jeżeli szkody te przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej w tych gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok,    w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok,        w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji lub powyżej 1050 zł w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego.

Komisje Gminne/Powiatowe winny dokonywać szacunków strat, tylko i wyłącznie tych które powstały           w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak: powódź, huragan, piorun, susza, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, obsunięcia się ziemi, grad, lawina

1) powódź – oznaczają szkody powstałe wskutek:

a) zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących,

b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,

c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich.

Nie traktuje się natomiast jako zalania, nawilgocenia gleby, jeżeli nie było ono poprzedzone wystąpieniem wody na powierzchni gruntu. Jako zalania nie traktuje się również zastoisk wodnych, utrzymujących się corocznie w terenach podmokłych o wysokim poziomie wody gruntowej przez dłuższe okresy czasu niezależnie od nasilenia opadów atmosferycznych.

2) huragan – oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;

3) piorun – oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia, potwierdzonego dokumentem z Policji lub Straży Pożarnej lub Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim;

4) suszę – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia   1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; w przypadku gdy dla danej rośliny nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach        o analogicznych wymaganiach wodnych;

5) ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;

6) przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C,      w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;

7) deszcz nawalny - oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego;

8) obsunięcie się ziemi - oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:

a) zapadanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie;

b) usuwanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;

9) grad - oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;

10) lawinę – oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota.

 

Producenci rolni, którzy ponieśli straty  w produkcji rolnej spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, mogą ubiegać się o pomoc ze strony państwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.Nr.22, poz 121 z póź.zm.) mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Sposób postępowania przy ubieganiu się o kredyt preferencyjny

 

  1. Straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

O opinię Wojewody  będą mogli ubiegać się rolnicy z gmin w których klęska wystąpiła do czerwca 2013 r.        i szkody oszacowane przez komisje wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. W tym celu rolnik za pośrednictwem urzędu gminy składa protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód do WBiZK Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Natomiast rolnicy, którzy posiadają protokoły z szacowania strat w swoim gospodarstwie z klęsk, które miały miejsce od lipca 2013r., w celu ubiegania się o pomoc powinni za pośrednictwem urzędu gminy przekazać do tut. Urzędu oryginał protokołu indywidualnego celem uzyskania potwierdzenia strat.

  1. Straty 30% i poniżej średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym

Rolnicy u których straty wystąpiły w 2013 r. za pośrednictwem urzędu gminy składają protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód do WBiZK Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego celem wyliczenia kwoty obniżenia dochodu, kosztów poniesionych i nieponiesionych z tytułu wystąpienia klęski (nie jest wydawana opinia Wojewody).

Rolnicy u których szkody wystąpią od 2014 r. i nie przekroczą 30 % strat w gospodarstwie,  w celu uzyskania pomocy będą zobowiązani przedłożyć w banku  protokół strat sporządzony przez Komisje Gminne (protokół nie musi być potwierdzony przez Wojewodę). NIE WYSYŁAMY PROTOKOŁU DO WBiZK CELEM POTWIERDZENIA STRAT.

W przypadku wystąpienia kolejnej klęski i uzyskania  łącznego poziomu szkód wyższego niż 30%, oryginały protokołów indywidualnych wraz z zał. nr 1a do protokołu szacowania szkód  należy przekazać do WBiZK celem potwierdzenia strat.

  1. Kredyt inwestycyjny

W przypadku ubiegania się o kredyt inwestycyjny przyjmuje się, że poziom strat w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego musi przekraczać 1050 zł.

O opinię Wojewody  będą mogli ubiegać się rolnicy z gmin w których klęska wystąpiła do czerwca 2013 r.        i szkody oszacowane przez komisje wynoszą powyżej 1050 zł w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego.

W tym celu rolnik za pośrednictwem urzędu gminy składa protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód do WBiZK Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Natomiast rolnicy, którzy posiadają protokoły z szacowania strat w swoim gospodarstwie z klęsk, które miały miejsce od lipca 2013r., w celu ubiegania się o pomoc powinni za pośrednictwem urzędu gminy przekazać do WBiZK Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oryginał protokołu indywidualnego celem uzyskania potwierdzenia strat.

  1. Inne formy pomocy dla poszkodowanych rolników – sposób postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami (np.: zasiłki celowe, programy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

 

Wykorzystano materiały : Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego Świetokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Ilość odwiedzin: 2514
Nazwa dokumentu: Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Makowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Makowski
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Makowski
Data wytworzenia informacji: 2014-05-26 13:04:33
Data udostępnienia informacji: 2014-05-26 13:04:33
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-26 13:50:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner