logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mapa strony:

URZĄD GMINY
   Dane podstawowe
   Dane teleadresowe
   Majątek Gminy
      Informacja o stanie mienia komunalnego na lata 2015-2017 znajduje się w zakładce Budżet
      Informacja o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2018 roku znajduje się w zakładce Budżet ( Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok)
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny pracy Urzędu Gminy w Mircu
      Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
         Oświadczenia majatkowe za 2013 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
      Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
         Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
         Oświadczenia majatkowe za 2013 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
      Oświadczenia majątkowe Zastepcy Wójta
   Oświata
      Przedszkola
         Publiczne Przedszkole w Mircu
      Szkoły Podstawowe
         Szkoła Podstawowa w Gadce
            Statut
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Mircu
            Statut
            Status prawny
            Dyrektor
            Działalność szkoły
            Historia szkoły
            Wewnątrzszkolny System Oceniania
            Kadra pedagogiczna
         Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jagodnem
            Statut
            Misja szkoły
            Rys historyczny szkoły
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Osinach
            Statut
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Trębowcu
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Małyszynie
            Statut Szkoły Podstawowej w Małyszynie
            Status prawny
            Dyrektor
            Patron Szkoły
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
            Statut
            Status prawny
               Dyrektor szkoly
               Dzialalnosc szkoly
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym
      Centrum Usług Wspólnych
         Dane podstawowe
         Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym
            Nabór na wolne stanowiska pracy
         Plan Zamówień Publicznych Centrum Usług Wspólnych na 2020 rok
         Zamówienia
            Zapytanie ofertowe pn:"Dostawa i montaż mebli"
            Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa dywanów i materacy"
            Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa wyposażenia Klubu dziecięcego”
            Zapytanie ofertowe na "Prowadzenie zajęć edukacyjnych" w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
            Zapytanie ofertowe: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      Dane podstawowe
      Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
      Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020
   Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
      Dane podstawowe
      Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec
   Służba zdrowia
      Dane podstawowe
      Przetargi
         Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Wyniki kontroli
      Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie realizacji dochodów Gminy Mirzec z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2002 - 2003.
      Kontrola Wydział Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2008 roku.
      Realizacja projektów Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP) jako elementów budowy społeczeństwa informacyjne
      Regionalna Izba Obrachunkowa - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Mirzec za okres 2007 roku.
      Regionalna Izba Obrachunkowa - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Mirzec w wybranych okresach od 2008 roku do dnia zakończenia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w
      Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca gospodarki finansowej Gminy Mirzec za 2015 rok i inne wybrane okresy.
   Rejestr Petycji
      2016
         Petycja nr 1 - Wniosek o utworzenie rowu melioracyjnego
         Petycja nr 2 - Wniosek o ujęcie w projekcie II etapu Rewitalizacji barierek zabezpieczających wzdłuż chodnika oraz świateł pulsujących
      2019
         Petycja nr 1- Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
      2020
         Petycja nr 1-w interesie publicznym- Stop zagrożeniu zdrowia i życia
   Centralny rejestr umów i porozumień
   Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
   Bezpłatne porady prawne

WŁADZE GMINY
   Wójt Gminy
      Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec
         Zarządzenia - 2005 rok
            ZARZĄDZENIE NR 1
            ZARZĄDZENIE NR 2
            ZARZĄDZENIE NR 3
            ZARZĄDZENIE NR 4
            ZARZĄDZENIE NR 5
            ZARZĄDZENIE NR 6
            ZARZĄDZENIE NR 7
            ZARZĄDZENIE NR 8
            ZARZĄDZENIE NR 9
            ZARZĄDZENIE NR 10
            ZARZĄDZENIE NR 11
            ZARZĄDZENIE NR 12
            ZARZĄDZENIE NR 13
            ZARZĄDZENIE NR 14
            ZARZĄDZENIE NR 15
            ZARZĄDZENIE NR 16
            ZARZĄDZENIE NR 17
            Zarządzenie Nr 18
            Zarządzenie Nr 19
            ZARZĄDZENIE NR 21
            ZARZĄDZENIE NR 22
            ZARZĄDZENIE NR 23
            ZARZĄDZENIE NR 24
            ZARZĄDZENIE NR 25
            ZARZĄDZENIE NR 26
            ZARZĄDZENIE NR 27
            ZARZĄDZENIE NR 28
            ZARZĄDZENIE NR 29
            ZARZĄDZENIE NR 30
            ZARZĄDZENIE NR 31
            ZARZĄDZENIE NR 32
            ZARZĄDZENIE NR 33
            ZARZĄDZENIE NR 34
            ZARZĄDZENIE NR 35
            ZARZĄDZENIE NR 36
            ZARZĄDZENIE NR 38
         Zarządzenia - 2006 rok
            ZARZĄDZENIE NR 3
            ZARZĄDZENIE NR 7
            ZARZĄDZENIE NR 15
            ZARZĄDZENIE NR 19
            ZARZĄDZENIE NR 22
            ZARZĄDZENIE NR 31
            ZARZĄDZENIE NR 35
            ZARZĄDZENIE NR 38
            ZARZĄDZENIE NR 39
            ZARZĄDZENIE NR 41
            ZARZĄDZENIE NR 45
            ZARZĄDZENIE NR 46
         Zarządzenia - 2007 rok
            ZARZĄDZENIE NR 39
            ZARZĄDZENIE NR 48
         Zarządzenia - 2008 rok
         Zarządzenia - 2009 rok
         Zarządzenia - 2010 rok
         Zarządzenia -2011 rok
         Zarządzenia - 2012 rok
         Zarządzenia - 2013 rok
         Zarządzenia - 2014 rok
         Zarządzenia- 2015 rok
         Zarządzenia - 2016 rok
         Zarządzenia - 2017 rok
         Zarządzenia - 2018 rok
         Zarządzenia - 2019 rok
         Zarządzenia - 2020 rok
      Kompetencje Wójta
      Oświadczenia majątkowe Wójta
         Oświadczenie majatkowe Wójta za 2013 rok
         Oświadczenie majątkowe Wójta za 2014 rok
         Oświadczenie majątkowe Wójta styczeń 2015 roku
         Oświadczenie majątkowe wójta - początek kadencji
         Oświadczenie majątkowe Wójta za 2016 rok
         Oświadczenie majątkowe Wójta za 2017 rok
         Oświadczenie majątkowe wójta - początek kadencji
         Oświadczenie majatkowe Wójta za 2018 rok
      Obwieszczenia Wójta
      Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I
   Zastępca Wójta
      Oświadczenia majątkowe
   Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
      Przewodniczący Rady Gminy
      Komisje Rady Gminy
         Komisje Rady Gminy - składy osobowe
      Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
         Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
         Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
         Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
         Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
         Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
         Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
         Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
         Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
         Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
         Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
         Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
      Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
   Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
      Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
         Protokół z I sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 30.11.2010r.
         Protokół z II sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 30.11.2010r.
         Protokół z III sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 15 grudnia 2010 roku.
         Protokół z IV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 29.12.2010r.
         Protokół z V sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 02 lutego 2011 roku.
         Protokół z VI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.02.2011r.
         Protokół z VII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30.03.2011
         Protokół z VIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 kwietnia 2011r.
         Protokół z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 11 maja 2011 roku.
         Protokół z X sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 25 maja 2011 roku
         Protokół z XI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 29 czerwca 2011 roku.
         Protokół z XII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 roku.
         Protokół z XIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 września 2011 roku
         Protokół z XIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 26 października 2011 roku
         Protokół z XV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku.
         Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku.
         Protokół z XVII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 25 stycznia 2012 roku.
         Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 29 lutego 2012 roku.
         Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2012 roku.
         Protokół z XX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
         Protokół z XXI sesji rady Gminy w Mircu z dnia 30 maja 2012
         Protokół z XXII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27.06.2012r.
         Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 16 sierpnia 2012r.
         Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012r.
         Protokół z XXV Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 8 października 2012r.
         Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 października 2012r.
         Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 listopada 2012r.
         Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27 grudnia 2012r.
         Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 stycznia 2013r.
         Protokół z XXX Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27 lutego 2013r.
         Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 20 marca 2013r.
         Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 24 kwietnia 2013 roku.
         Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 22 maja 2013 roku
         Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 26 czerwca 2013 roku
         Protokół z XXXV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
         Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 25 września 2013 roku
         Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 11.10.2013 roku
         Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 29 października 2013 roku.
         Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27 listopada 2013 roku.
         Protokół z XL sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 18 grudnia 2013 roku.
         Protokół z XLI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 22 stycznia 2014 roku.
         Protokół z XLII sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 19 luty 2014 roku.
         Protokół z XLIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 26 marca 2014 roku.
         Protokół z XLIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 roku.
         Protokół z XLV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 maja 2014 roku.
         Protokół z XLVI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 23 czerwca 2014 roku.
         Protokół z XLVII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27 sierpnia 2014 roku.
         Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 24 września 2014 roku
         Protokół z XLIX sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 września 2014 roku
         Protokół z L sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 29 października 2014 roku
         Protokół z LI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 12 listopada 2014 roku
      Projekty Uchwał Rady Gminy
         Sesja nr I
         Sesja nr II
         Sesja nr III
         Sesja nr IV
         Sesja nr V
         Sesja nr VI
         Sesja nr VII
         Sesja nr IX
         Sesja X
      Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2011 rok
      Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2012 rok
      Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2013 rok
      Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014
         Gralec Robert Paweł
         Rokita Piotr Jacek
         Derlatka Antoni Jan
         Driański Marcin Łukasz
         Idzik-Napiórkowska Agnieszka Ilona
         Raczyński Jan
         Kozieł Kazimierz Tadeusz
         Kruk Jan
         Myszka Jan Jerzy
         Pomorski Andrzej
         Sobczyk Tadeusz
         Seweryn Mirosław Piotr
         Stompór Roman
         Zagajny Ireneusz Jacek
         Raczyński Czesław
      Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2014 rok.
   Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
      Przewodnicząca Rady Gminy
      Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
      Komisje Rady Gminy
         Komisje Rady Gminy - składy osobowe
      Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2015 rok
      Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu
      Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
         Mirosław Seweryn
         Jan Adam Zawisza
         Ireneusz Jacek Zagajny
         Sylwester Robert Spadło
         Teresa Ewa Sieczka
         Stanisław Daniel Seweryn
         Jan Raczyński
         Jan Jerzy Myszka
         Marek Kukiełka
         Radosław Jakub Koniarz
         Kazimierz Tadeusz Kozieł
         Agnieszka Idzik Napiórkowska
         Robert Paweł Gralec
         Radosław Jan Gralec
         Marcin Łukasz Driański
         Piotr Michał Kruk
      Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2016 rok
      Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2017r.
      Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2018 rok
   Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
      Przewodniczący Rady Gminy
      Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy
      Radni Rady Gminy
      Transmisje Sesji Rady Gminy
      INTERPELACJE I ZAPYTANIA
      Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu.
      PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI
      Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu
      Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
         Mieczysław Józef Strycharski
         Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska
         Anna Justyna Kawalec
         Kazimierz Tadeusz Kozieł
         Marcin Drabik
         Marcin Grzegorz Gwóźdź
         Mirosław Niewczas
         Marian Tadeusz Stompor
         Piotr Kruk
         Radosław Jan Gralec
         Sylwia Błach
         Stanisław Daniel Seweryn
         Sylwester Robert Spadło
         Teresa Ewa Sieczka
         Jan Adam Zawisza
   Sekretarz Gminy
      Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy
         Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2014 rok
         Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2015 rok
         Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2016 rok
         Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2017 rok
         Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2018 rok
      Kompetencje Sekretarza
   Skarbnik Gminy
      Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy
         Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2014 rok
         Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2015 rok
         Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2016 rok
         Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2017 rok
         Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2018 rok
      Kompetencje Skarbnika
   Sołectwa Gminy Mirzec
      Sołectwo Ostrożanka
      Sołectwo Tychów Stary
      Sołectwo Mirzec I
      Sołectwo Mirzec II
      Sołectwo Trębowiec
      Sołectwo Tychów Nowy
      Sołectwo Osiny
      Sołectwo Małyszyn
      Sołectwo Gadka
      Sołectwo Jagodne

PRAWO LOKALNE
   Statut
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
   Budżet
      Budżet Gminy Mirzec na 2006 rok
         KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 31-12-2006 ROKU
         SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
      Budżet Gminy Mirzec na 2007 rok
         UCHWAŁY
         ZARZĄDZENIA
            Zarządzenia - 2019 rok
            Zarządzenia - 2019 rok
         KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU
         SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
         PROJEKTY UCHWAŁ RADY GMINY
      Budżet Gminy Mirzec na 2008 rok
         UCHWAŁY
         ZARZĄDZENIA
         SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
         KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU
         PROJEKTY UCHWAŁ RADY GMINY
      Budżet Gminy Mirzec na 2009 rok
         Uchwały
         Zarządzenia
         Sprawozdania z wykonania budżetu
         KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU
            Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mirzec od poczatku roku do 31 marca 2009 roku
            Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Mirzec od poczatku roku do 30 czerwca 2009 roku
            Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu
      Budżet Gminy Mirzec na 2010 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec
         Uchwały Rady Gminy Mirzec
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu
            Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Mirzec od poczatku roku do 31 marca 2010 roku
            Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Mirzec od poczatku roku do 30 czerwca 2010 roku
         Sprawozdania z wykonania budżetu
            Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirzec za I półrocze 2010 roku
            Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
            Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 rok
            Informacja o stanie mienia komunalnego-grunty za 2010 rok
            Wykaz jednostek Gminy Mirzec
      Budżet Gminy Mirzec na 2011 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2011 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2011 rok
         Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu
         Sprawozdania z wykonania budżetu
      Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2011 rok
      Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2012 rok
      Budżet Gminy Mirzec na 2012 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2012 rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu
         Sprawozdania z wykonania budżetu
         Zarządzenia Wójta Gminy na 2012 rok
      Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok
      Budżet Gminy Mirzec na 2013 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2013 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Sprawozdania z wykonania budżetu
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu
      Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2014 rok i Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2020
      Budżet Gminy Mirzec na 2014 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Sprawozdania z wykonania budżetu
      Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2020
      Budżet Gminy Mirzec na 2015 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec
         Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec
      Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2020
      Budżet Gminy Mirzec na 2016 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec
      Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
         Rok 2015
         Rok 2016
         Rok 2017
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
      Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023
      Budżet Gminy Mirzec na 2017 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirzec na 2017 rok
         Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok
      Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2024
      Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok
         Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2018 rok
         Sprawozdania finansowe za 2018 rok
            Gmina - Zbiorczo
            Urząd Gminy Mirzec
            Szkoła Podstawowa Mirzec
            Szkoła Podstawowa Małyszyn
            Szkoła Podstawowa Tychów Stary
            Szkoła Podstawowa Tychów Nowy
            Szkoła Podstaowa Osiny
            Szkoła Podstawowa Trębowiec
            Szkoła Podstawowa Gadka
            Szkoła Podstawowa Jagodne
            Przedszkole Mirzec
            Przedszkole Jagodne
            Centrum Usług Wspólnych
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
            Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu
      Budżet Gminy Mirzec na 2019 rok
         Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok
         Sprawozdania półroczne i roczne 2019 r.
      Budżet Gminy Mirzec na 2020 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok
         Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2027
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok
   Podatki i opłaty lokalne
      Uchwała Nr XXXVI/197/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
      Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy z 15 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
      Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy z 15 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
      Druki Deklaracji i Informacji podatkowych
      Pomoc "de minimis"
      Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2019 rok
      Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2020 rok
   Dług publiczny
   Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
   Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
      Opracowanie nowej edycji studium uwarunkowań Gminy Mirzec
      OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIRZEC w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec obejmującego obszar funkcjonalny A
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium- dodatkowy termin składania wniosków
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu
      Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo
      Projekt studium
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo
   GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
   STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
   Gospodarka Nieruchomościami
   Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
      Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
   Konsultacje społeczne
      Zarządzenie Nr 0050.77.2012 z dnia 12 listopada 2012 r.
      Zarządzenie Nr 0050.55.2013 Wójta Gminy Mirzec z dnia 13 września 2013r.w sprawie:przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirzec
      Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec
         Ogłoszenie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
      Formularz konsultacji społecznych
      Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 -tekst jedn.
      Informacja Wójta Gminy Mirzec
      Zarządzenie Nr 0050.64.2013 Wójta Gminy Mirzec z dnia 29 października 2013r. w sprawie przeprowadznia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz podmiotami w
      Zarządzenie Nr 0050.63.2014 Wójta Gminy Mirzec z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz podmiota
      Zarządzenie Nr 0050.89.2015 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok."
      Formularz konsultacyjny Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok.
      Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2016-2022
      Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok."
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
      Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowqego planu zagosp[odarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
      Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
      Postanowienia
      Gospodarka odpadami
         Harmonogram wywozu odpadów stałych II półrocze 2013
         Uchwały dotyczące gospodarki odpadami
         Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Mirzec
         Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu
            Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec
            Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
         Informacja o miejscu zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
         Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku
            Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec w 2012 roku poziomach odzysku
            Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec w 2013 roku poziomach odzysku
            Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku
         Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec
         Harmonogram odbioru odpadów- 2020r.
         Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec
         Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec
         Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku
         Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne
      Decyzje Środowiskowe - zawiadomienia - obwieszczenia
         Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb
         Decyzja umarzająca
         Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa drogi leśnej
         Przebudowa drogi gminnej Podborki - Majorat
         Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji- droga Podborki-Majorat
         Obwieszczenie RDOŚ-Kielce
         Postanowienie dotyczące braku obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko-droga Podborki-Majorat
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia- droga Podborki- Majorat
         Zawiadomienie o wszczęciu postępowania farma wiatrowa Mirów-Wierzbica
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach- droga Podborki-Majorat
         Zawiadomienie o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Osiny- Mokra Niwa
         Wyjaśnienie farma wiatrowa Mirów-Wierzbica
         Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Trębowiec-Krupów
         Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej droga Podborki-Majorat
         Zawiadomienie Wójta gminy Mirów
         Obwieszczenie Wójta gminy Mirów
         Zawiadomienie o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Trębowiec Mały
         Zawiadomienie Wójta gminy Mirów
         Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej- przepust w Małyszynie
         Obwieszczenie Wójta gminy Mirów o podjęciu zawieszonego postępowania
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej
         Wszczęcie postępowania na przebudowę drogi Gadka-Jagodne
         Wszczęcie postępowania na przebudowę drogi powiatowejTrębowiec -Osiny
         Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej Gadka-Jagodne
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne
         Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej przebudowa powiatowej drogi Osiny- Trębowiec
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga powiatowa Osiny- Trębowiec
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Osiny- Trębowiec
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania- przebudowa drogi Tychów Nowy- Ostrożanka
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne przedłużenie terminu wydania opini
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Osiny- Trębowiec ponowne uzupełnienie karty
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce o wydaniu opinii - droga Jagodne - Gadka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej - droga Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce o przedłużeniu terminu wydania opinii - droga Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia droga Jagodne - Gadka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia i przedłużeniu terminu wydania decyzji droga Osiny - Trębowiec
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce o wydaniu postanowienia droga Osiny - Trębowiec
         Obwieszczenie Wójta gminy Mirów o wydaniu przez odpowiednie organy opinii i uzgodnień
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce uzupełnienie karty informacyjnej droga Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Jagodne - Gadka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Osiny - Trębowiec
         Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Wspólne Dobro Gminy Jastrząb
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej na drogę Jagodne - Gadka
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej droga Osiny - Trębowiec
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia i przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłuzeniu terminy wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, przed wydaniem decyzji na budowę farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej, ze względu na prowadzoną procedurę z udziałem społeczeństawa
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej, ze względu na rozpatrzenie wniesionych uwag i wniosków
         Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia do postępowania Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi 0561 T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o złożeniu zażalenia do SKO od postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie złożonej korekty do wniosku w postępowaniu - rozbudowa drogi 0561 T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744
         Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tych
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wpływie odpowiedzi Inwestora MW Rzeczniów Sp. zo.o. na uwagi i wnioski w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o odmowie uzupełnienia postanowienia RDOŚ w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej ze względu na złożenie zażalenia do SKO przez WM Rzeczniów Sp. z o.o.
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia Lepsze Jutro na postanowienie z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wyst. - rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o ponownym wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o opinię do Inspektora Sanitarnego-"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary- Starachowice
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania - "Przebudowa drogi gminnej 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła..."
         Zawiadomienie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do Pełnomocnika Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie ...
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie ...
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia zawieszającego postpowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia "WSPÓLNA SPRAWA" na postanowienie RDOŚ z dnia 8 lipca 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia "LEPSZE JUTRO" na postanowienie RDOŚ z dnia 8 lipca 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia podejmujacego postępowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie RDOŚ z dnia 29.01.2016r
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowy farmy wiatrowej
         Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
         Obwieszczenie RDOŚ Warszawa w sprawie farmy wiatrowej "Mirów - Wierzbica
         Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zażaleniowego na postanowienie RDOŚ
         Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące budowy farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydananiu postanowienia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -"Prace na lini kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do Inspektora Sanitarnego i przedł. term. załatw. sprawy -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydananiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach podanie do publ. wiadomości o wydananiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wyrażeniu stanowiska o realizacji przedsiewzięcia - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji WOO-I.4207.20.2017.MK7
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Zawiadomienie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjasniającego do decyzji na żądanie strony
      Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Mirzec na lata 2013 - 2016
      HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIRZEC NA I PÓŁROCZE 2013 ROK
      Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2216 z uwzględnieniem lat 2017 -2020
      Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
      Zgłoszenie instalacji
      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium- dodatkowy termin składania wniosków
      Spis kart informacyjnych
         Karty informacyjne 2015 rok
            karta informacyjna 5/2015
      Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
      Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020" za lata 2013 i 2014
      Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
      Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania
      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
      Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
      Projekt studium II wyłożenie
      Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
      Podsumowanie i uzasadnienie dotyczące Uchwały Nr XLVI/272/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017r.
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
      Uzasadnienie i podsumowanie dotyczące uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31.01.2019r.
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny
   Rolnictwo
      Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych
      Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry
      Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)
      Komunikat ARR ws dopłat do materiału siewnego
      Ramowe zasady współpracy Biogazowni w Starachowicach - Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. z mieszkańcami gminy Mirzec
      Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2013
      Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2014
      Informacja ARiMR dla poszkodowanych rolników w przypadku wystąpienia siły wyższej.
      LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
      Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de minimis w rolnictwie
      Lista odmian zalecanych do uprawy w woj. Świętokrzyskim na 2016r.
      Komunikat ARiMR dotyczący zgłaszania przemieszczania trzody chlewnej
      Apel do społeczeństwa o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych
      Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku
      Informacja dotycząca "Programu azotanowego"
      Wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią
   Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020

INNE
   Załatwianie spraw obywateli
      Skargi i wnioski
      Ewidencja Ludności, USC
      Działalność gospodarcza
      Gospodarka komunalna
      Drogi
      Podatki, Zaświadczenia
      Gospodarka odpadami
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Dostęp do Informacji Publicznej
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
      Regulamin naboru
      Ogłoszenia o naborze
         Archiwum naborów
            OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO
            OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENTA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
            Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym
            Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu
            OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- KIEROWNICZE SEKRETARZA GMINY W MIRCU
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędznicze podinspektora / ds. ochrony środowiska i rolnictwa.
            Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Publiczego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu.
            Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Jagodnem
            Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mircu
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. Gospodarki Odpadami
         LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA/ DS. GOSPODARKI ODPADAMI w Urzędzie Gminy w Mircu
         Ogłoszenie o naborze Nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu
         Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mircu
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach oraz na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Mircu
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie.
         Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym
         Ogłoszenie konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jagodnem
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją w Referacie Ogólnoorganizacyjny
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
         Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun/Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym
      Informacje z oceny formalnej ofert złożonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      Informacja o wynikach naboru
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu.
   WYBORY SOŁTYSÓW
      Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2019-2024
      Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2015-2019
      Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015-2019
      Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024
   Program Integracji Społecznej
      Materiały z 2008 roku
      Materiały z 2009 roku
      Materiały z 2010 roku
         Konkurs - usługi kontynuacyjne
      Materiały z 2011 roku
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
      Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok."
   Inicjatywy lokalne
   Rewitalizacja
   Rewitalizacja II
      ZAPYTANIE OFERTOWE
      Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec
      Konkursu na Partnera MŚP
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
   Informacje Urzędu Gminy
      Informacja dotycząca składania wniosków o stypendia szkolne dla uczniów
      Informacja dotycząca pracy Urzędu Gminy w dniu 24.12.2014r.
   Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
   Plan Postępowań o udzielenie zamówień
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
   Spis Rolny 2020

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
   2015 rok
      LUTY 2015
         Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
         Budowa drogi dojazdowej do garażu OSP w Jagodnym
         Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej
         Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mircu oraz demontaż jednej jednostki systemu klimatyzacji w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
         ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000 EURO
      MARZEC 2015
         Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
         Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T, nr ewid. Dz. 1898 dł. 630 mb od km 0+900 do km 1+530 - opracowanie dokumentacji
         Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej.
         Rozbiórka budynku po byłej hydroforni w miejscowości Mirzec Malcówki
         Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej.
         Budowa drogi gminnej 347010Tw miejscowości Gadka Majorat
         Budowa podjazdu wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach
      KWIECIEŃ 2015
         Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn: 1.Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Ogrody 2.Dokończenie oświetlenia w miejscowości Małyszyn Dolny.
         Przebudowa drogi gminnej Ostrożanka pod lasem nr 347028T
         Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr. 347026T w miejscowości Tychów Nowy
         Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza
      MAJ 2015
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T”od km 0+900 do km 1+530.
         Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec
         Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody ( dł.ok 900 m) w systemie zaprojektuj i wybuduj.
         Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance
         Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec - II etap
         Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej na realizację zadania pn: „Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie”
      CZERWIEC 2015
         „Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”
         Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance
         „Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”
         „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki – Mirzec Czerwona”
         Wykonanie odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do pól
      LIPIEC 2015
         „Przebudowa przepustów pod wjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny”
         Wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa dachu na budynku sali gimn
         „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec”
         „Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”
         „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Mirzec”
         „Przebudowa budynku remizy OSP w Tychowie Nowym” – projekt.
      SIERPIEŃ 2015
         Zadanie nr 1 „Remont drogi stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach” Zadanie nr 2 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza”
         „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działce o nr ewid. 356” dł. około 875 mb
      WRZESIEŃ 2015
         Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2015-2020
         Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”
      PAŹDZIERNIK 2015
         „Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec”
         „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec”
         „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347010T w miejscowości Gadka Majorat”
      LISTOPAD 2015
         Zadanie nr 1 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrożanka” Zadanie nr 2 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny”
         Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztuk
         Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych na terenie gminy Mirzec na rok 2016
      GRUDZIEŃ 2015
         Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn: „Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji w
   2016 rok
      STYCZEŃ 2016
         Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec
         Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec
         Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec
         Przebudowa drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Kościół – Gadka Szkoła
         Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa”
         Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ”
         Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym”
         „Świadczenie usług transportowych”
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec”
         Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie w ramach funduszu sołeckiego pn. ,,Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie”.
      LUTY 2016
         Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji oraz wstępnego kosztorysu opracowanego metodą wskaźnikową dla projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryz
         „Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec”
         Wykonanie przebudowy budynku remizy OSP w Osinach – wykonanie posadzki w pomieszczeniach garażowych
         Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem”
         wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn: „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec”.
      MARZEC 2016
         „Wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie fundamentów w budynku Szkoły Podstawowej w Gadce”
         "Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem"
      KWIECIEŃ 2016
         Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2016
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 347004T Podborki – Majorat”
      MAJ 2016
         Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570TOsiny Mokre Niwy”.
         Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki - Mirzec ul. Langiewicza”.
         Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne - Korzonek"..
         Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Tychowie Starym
         Przebudowa dachu na zapleczu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie
      CZERWIEC 2016
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
         Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowalów”
         „Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym”
         Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wieś”
      LIPIEC 2016
         Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa
         „Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym”
         Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Osinach”
         Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa
      SIERPIEŃ 2016
         Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Gadce” – na działce nr ewid gr. 476/2 w Gadce
         Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych
         Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Czerwona – działka 2040 na długości 80,0 mb i szerokości 3,5 mb
         Wykonanie ciek z elementów prefabrykowanych na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek na długości 163 mb
         Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347029T Ostrożanka do młyna – długość 350,0mb szerokość 3,0 mb
         Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością gminy w Tychowie Nowym na długości 170,0 mb i szerokości 3,0 mb
         Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347027T Mirzec Majorat II długość 100,0 mb szerokość 3,5 mb
      WRZESIEŃ 2016
         Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działkach o nr ewid. 354, 267/1 w granicach pasa drogowego
         Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne dla pracowni przedmiotowych w sołectwach Gadka, Osiny i
      PAŹDZIERNIK 2016
         „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3470007T Mirzec Poduchowne - Korzonek” (odcinek o dł. 298m)
         „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza” (odcinek o dł.616m)
         „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy” (odcinek o dł. 429,6 m)
         „Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła” – na długości 166 mb
         „Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś” – na długości 321,48 mb
         „Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek” na długości 247 mb.
      LISTOPAD 2016
         „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu”
         „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w 2017 roku”
         "Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirze
         Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM
   2017 rok
      STYCZEŃ
         Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa
         Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
         Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
         „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
         Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec.
      LUTY
         Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „
         Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „
         Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec”
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec”
         „Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017”
         „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„ Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Mirzec”.
      MARZEC
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś”
         Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy
         Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”.
      KWIECIEŃ
         Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap”
      MAJ
         „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 130,0 mb
         „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 115,0 mb
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”
      CZERWIEC
         „Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce”
         Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
         Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Mircu.
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM
      LIPIEC
         „Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część I – prace związane z wykonaniem ogrodzenia.
         „Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część II – prace związane z wykonaniem wiaty biesiadnej
         Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
         DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU
      SIERPIEŃ
         Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. .„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”.
         Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki”
         Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn..„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”.
         Opracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”.
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Tychów Stary
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Mirzec
      WRZESIEŃ
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny”
         „Renowacja nagrobka Jadwigi Prendowskiej w miejscowości Czyżów Szlachecki”.
         Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą
         Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w miejscowościach Osiny, Małyszyn i Mirzec
         Opracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”.
         Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 i 2019
      PAŹDZIERNIK
         Remont strażnicy OSP w Osinach obejmujący swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego
      LISTOPAD
         Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I obejmują
      GRUDZIEŃ
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyc
         „Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2018r.”
   2018 rok
      Styczeń 2018
         „Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej
         Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej
         „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
         Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym
         Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
         Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec
         Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym"
         Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018
         Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec
         Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”
      Luty 2018
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne-etap III, obejm
         Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie
         Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka
         „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”
         Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec
      Marzec 2018
         Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance”
      Kwiecień 2018
         Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ”
      Maj 2018
         "Zakup zestawu biesiadnego"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część V – Szkoła Podstawowa
         Zakup zestawu biesiadnego
         "Zakup zestawu biesiadnego"
         "Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach"
      Czerwiec 2018
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz
         "Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g
         Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł
         Wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem
         "Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz
      Lipiec 2018
         Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka"
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
         DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
         Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym
         Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138
         Kontynuacja przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku wielofu
         "Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: " Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek”
         "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. "Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec"
         wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”.
      SIERPIEŃ 2018
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo
         Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki”
         Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”.
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Przedszkolu w Mircu
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Mircu
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym
         Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym”
         Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Mirzec
         „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” na długości 600 mb.
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805”
         Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania, pn.„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie
      Wrzesień 2018
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19
         „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie” – wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec
         Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr
      Październik 2018
         „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy"
         „Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych
         Zakup laptopów (komputer przenośny)
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec”
         „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym”
         Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym
      Listopad 2018
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”
         wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze
         Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym
         Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020
         Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec
      Grudzień 2018
         Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020
         Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 II
   2019 rok
      STYCZEŃ 2019
         Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat.
         Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
         Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
         Dostawa środków czystości dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
         „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
      LUTY 2019
         Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn; ”Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” – dokumentacja projektowa
         „Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym”
         Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza
         Pełnienie funkcji inspektora na realizację zadania „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej”
         "Budowa parkingu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część I-Szkoła
         Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2019-2023
      MARZEC 2019
         "Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach"
         Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych
      Kwiecień 2019
         "Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
         "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
         "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
         "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. " Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
         Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec
         "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce- część I- dokumentacja projektowa"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn."Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
      Maj 2019
         "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część II
         Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec
         Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019
         DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIRCU oraz SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYCHOWIE STARYM
         Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. gr. 1773/1 – obręb geodezyjny Osiny”
         Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce - część II
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM
      Czerwiec 2019
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy”
         "Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka”,
      LIPIEC 2019
         Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” do dwóch szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520”
         Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomo
         opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie 40 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie gminy Mirzec pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ściekó
      SIERPIEŃ 2019
         Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap (unieważniony)
         Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” do SP w Gadce
         Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” do SP w Małyszynie
         Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” do SP w Osinach
         Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” do SP w Trębowcu
         Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” do SP w Tychowie Nowym
         „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec”
         „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec- etap I, obejmujący: Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Mirzec”.
         Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Mirzec
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu w Mircu
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Tychów Stary
         Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu
      Wrzesień 2019
         "Podniesienie walorów użytkowych remizy OSP w Jagodnem"
         „Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Podniesienie walorów użytkowych remizy OSP w Jagodnem”
         Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary
         Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Mircu
         „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu”
         Zagospodarowanie terenu za szkołą podstawową w Mircu poprzez utwardzenie placu kostką brukową
         wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
         Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary - II
         Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy
         Remont drogi gminnej 347031 T Osiny Majorat
         zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”.
      Październik 2019
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” (unieważniony)
         Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych (unieważnione)
         Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy
         Zapytanie cenowe na dostawę oleju opałowego do SP w Osinach
         Zapytanie cenowe na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jagodnem
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy”
         „Wykonanie konserwacji drzewostanu przy drodze gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa”
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona
         „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych”
         „Modernizacja budynku OSP Tychów Nowy polegająca na remoncie garażu”
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona
      GRUDZIEŃ 2019
         ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec
         Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec
         Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mirzec
         „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec.”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347010 Gadka – Majorat (II etap)"
         Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
         Dostawa tonerów do drukarek dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
         Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
   ROK 2020
      STYCZEŃ 2020
         Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”
         Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku
         „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku
         Zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”
      Luty 2020
         opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem”
         „Opracowanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec”
         „Dostawa dywanów i materacy” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         „Dostawa i montaż mebli” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         „Dostawa wyposażenia Klubu dziecięcego” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         Opracowania raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2016-2019.
      Marzec 2020
         „Koszenie traw i chwastów przy drogach gminnych oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Mirzec w latach 2020-2021”
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach”
         „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec” (unieważnione)
         „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych- WiFi4EU”
         „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec” (unieważnione)
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące: Nr 1-Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Tr
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 347013 T Małyszyn - Krzewa – II etap”
      KWIECIEŃ 2020r.
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące: Nr 1-Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Tr
         zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu komputerowego i pomiarowego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”.
         Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec”
         Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.”
      Maj 2020
         rozeznanie cenowe prowadzone w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego na: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” (I etap)
         „Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.”
      Czerwiec 2020
         Wykonanie oznakowania poziomego na drodze gminnej nr 347011T oraz na parkingu przed budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy w Mircu
         „Remont dróg gminnych oraz dojazdowych na terenie Gminy Mirzec”
         Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
      LIPIEC
         "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Wybory
   Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
   Referendum 2015
   WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 07 kwietnia 2015.
      Zarządzenie Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 kwietnia 2015r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP Polskiej z
   WYBORY SEJM SENAT 2015
   WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
   Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
   Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      Urzędnik wyborczy
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
   WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
   Wybory do Sejmu i Senatu 2019
   Wybory Prezydenckie 2020 rok
      Wybory Prezydenckie - 28.06.2020
      Wybory Prezydenckie - 10.05.2020
corner   corner