logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PROTOKÓŁ

z  XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia

03.12.2008 roku

 

 

Tematyka sesji:

 

l .Otwarcie obrad sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdzenie   

   prawomocności obrad   - wybór sekretarza obrad .

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenia zmian do
    porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Informacja P- cego o pracach Rady Gminy i stałych komisji
    w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mirzec na
    2008 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego

    zaopatrzenia   w wodę zgodnie z przedstawionym wnioskiem  

    przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w

    Starachowicach .

8. Podjęcie uchwały w sprawie : określenia wysokości

    Zryczałtowanej diety dla radnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla
     przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej
     /sołtysów/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie : ustalenia wynagrodzenia    miesięcznego dla Wójta Gminy Mirzec.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

14. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy w Mircu.

 

 

 

 

 

Ad. 1.  O godzinie  900   P-cy  Rady  Gminy  w  Mircu Jan Kruk dokonał otwarcia obrad XXV sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdził,  że w chwili otwarcia w sesji bierze udział  11  radnych  w związku z czym  wszystkie podjęte   uchwały  będą prawomocne.  /Listy obecności stanowią zał. Nr 1 do protokołu z sesji/. 

Radni nieobecni to: radna Dorota Kawalec , radny Robert Gralec i radny Radosław Gralec .

P-cy Rady Gminy przywitał Przewodniczących rad sołeckich i sołtysów naszej gminy, Pana Wójta wraz z pracownikami Urzędu Gminy , kolegów radnych, oraz przybyłego na salę radnego powiatu Pana Jana Zarzyckiego.

Następnie na sekretarza zaproponował radnego P. Rokitę, który propozycję przyjął.

O godzinie 910 na salę obrad przybył radny M. Kukiełka.

 

Ad. 2. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie bez wprowadzenia zmian.

 

Ad. 3. Interpelacje radnych zgłosili: /załącznik Nr 2 do protokołu z sesji/

 

- radny K. Kozieł – w sprawie wystąpienia do PKS o przywrócenie przystanków

w Małyszynie, Tychowie Starym i w Starachowicach na ul. Radomskiej obok Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto dodał, że po wypowiedzi jakiej udzielił członek zarządu PKS Pan Goździński na łamach Tygodnika Starachowickiego, to wygląda to tak, że jest to wina Urzędu Gminy, która nie wystąpiła do Zarządu Dróg Powiatowych o uzyskanie zgody na powstanie tych przystanków. Co jest nie prawdą ponieważ wszystkie te przystanki są w wykazie w Urzędzie Marszałkowskim, tylko to PKS występując w ubiegłym roku o uzyskanie pozwolenia na zatrzymywanie się na przystankach, nie wystąpił o zgodę.

 

Ad.4. Informację o pracach Rady Gminy i stałych Komisji przedstawił P-cy Rady Jan Kruk.

/Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu z sesji/

Ad. 5. Wójt Gminy Pan B. Nowak przedstawił informacje z działalności Wójta w okresie między sesjami /która, stanowi załącznik Nr 4 do protokołu z sesji/.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego mamy zaakceptowane wnioski na przedszkole w Mircu oraz na boiska w Mircu i w Tychowie Starym, z tym że projekt na boiska znalazł się na liście rezerwowej z braku środków.

 

Następnie powiedział o sprawie chemioterapii dziennej – powiat wraz z dyrektorem ZOZ-u wyszedł z inicjatywą, aby dla mieszkańców naszego powiatu stworzyć taki oddział aby nasi mieszkańcy nie musieli jeździć do Kielc. W związku z tym zostało to tak przedstawione aby każda z gmin i powiat zakupiły łóżka (około 12 sztuk) koszt jednego tj. około od 12 do 18 tyś. zł. Pan Wójt zaproponował, że Gmina Mirzec wspólnie z Gminą Wąchock zakupią jedno łóżko.Kolejną sprawą o jakiej poinformował Pan Wójt to sprawa kanalizacji. Powiedział o tym, że 25 listopada została podpisana umowa przez Wodociągi na realizację dwóch zadań:

w części Mirca i w Tychowie Nowym.

 

Ad. 6. W tym punkcie porządku obrad P-cy Rady poprosił o zabranie głosu przez  Pana Wójta, aby wyjaśnił na czym polegają zmiany w budżecie gminy na 2008 rok.

Pan Wójt wyjaśnił, że zmiany te związane są ze staraniami się o pieniądze unijne dlatego musimy wpisać do wydatków kwotę 4.800 zł. na wykonanie studium wykonalności, ponieważ udało się wprowadził do tych programów europejskich naszą drogę gminną w Ostrożance

i jest potrzebne studium wykonalności które będzie tyle kosztować.

W związku z tym, że nie było żadnych pytań co do wyjaśnień Pana Wójta przystąpiono do przegłosowania uchwały w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

 

za – 12 głosów (jednogłośnie)

przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

/Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu z sesji/.

 

Ad. 7. W tym punkcie porządku obrad jako pierwszemu P-cy Rady udzieli głosu Panu Wójtowi, który poinformował o tym, ze została podpisana umowa na kanalizacje podwyżki za wodę są usprawiedliwione ponieważ firma która realizuje tak potężna inwestycje i są nadzieje na dalszą realizację to musimy mieć na to pieniądze. Oczywiście te podwyżki to kropla w morzu do tych potrzeb które są, ale bylibyśmy nie rozsądni gdybyśmy tego nie zaakceptowali. Jest pozytywne to, że opłaty licznikowe zostały zmniejszone.

Następnie P-cy Rady udzielił głosu sołtysowi wsi Tychów Stary Panu J. Myszce, który podkreśli, że PW i K poinformowali nas, że nie będzie podwyżki wody. Jeśli się traktujemy jednakowo to zarówno wieś jak i miasto, w mieście płaci się za jeden  licznik, dlaczego jesteśmy bici ciągle podwyżkami.

 

 

Radny J. Janiec – w sprawie podwyżki powiedział, że każda podwyżka budzi nerwowość, ale skąd wiemy czy nie będzie opłaty za licznik co miesiąc.

Pan Wójt – stwierdził, że ta podwyżka niewiele daje PW i K na deficyt około 300 tyś. zł. miejmy to na uwadze że kanalizacja może nie przyniesie dochodów i trzeba ją dotować

Gminy nie stać na inwestycje za 60 mln zł a PW i K musi te pieniądze  dać.

Radny J. Janec – w sprawie poprawienia ciśnienia wody w Gadce.

Sołtys wsi Jagodne S. Witkowski – dlaczego mamy płacić wszyscy, skoro nie wszędzie będzie kanalizacja , nadciśnienie w sieci wodociągowej  , wycieki kto odpowiada za te sprawy z PW i K  dodał też, że awarie są częste  i nic nie robią z tym.

Pan Wójt wyjaśnił ,że  argumentem głównym  jest to ,że gdyby gmina utrzymywała kanalizację ,to o wiele więcej  by nas to kosztowało , taryfa  za zaopatrzenie  w wodę jest ustalona zgodnie z ustawą .

Radny M. Kukiełka – uważa, że jest to decyzja przeszłości, czy chcąc czy nie chcąc musimy się zgodzić z tymi realiami.

P-cy Rady wyjaśnił ,że na komisjach Rady ten temat był stawiany i został przyjęty  dlatego    poprosił o przegłosowanie uchwały w związku z czym oddano następującą ilość głosów:

za – 10 radnych

przeciw – nie było

wstrzymało się – 2 radnych (r. J. Janiec, r. M. Kukiełka)

/Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu z sesji/

 

Ad. 8. P-cy Rady Gminy w związku z brakiem pytań i uwag co do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości zryczałtowanej diety dla radnych zwrócił się o przegłosowanie tej uchwały w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

 

za – 11 radnych

przeciw – nie było

wstrzymało się – 1 radny (J. Kwapisz)

/Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu z sesji/

 

 

 

 

 

Ad. 9. P-cy Rady poinformował sołtysów, że w tym punkcie obrad zostanie poddany projekt uchwały odnośnie zwiększenia diet dla sołtysów z 80 na 100 zł za obecność na sesji.

Następnie poprosił kolegów radnych o przegłosowanie tej uchwały w wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów:

 

za – 12 radnych (jednogłośnie)

przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

/Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu z sesji/

 

Ad. 10. W tym punkcie obrad poprosił o głos radny Z. Słyk, który zadał pytanie Panu Wójtowi czy jest Pan udziałowcem w wodociągach i w straży.

Pan Wójt odpowiedział, że nie jest udziałowcem.

Następnie P-cy poddał głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Mirzec w związku z czym oddano następującą ilość głosów:

 

za – 12 radnych (jednogłośnie)

przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

/Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu z sesji/.

 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje radnego K. Kozła w sprawie przystanków udzielił Pan Wójt odpowiadając  poinformował ,że w sprawie przystanków będę rozmawiał z prezesem PKS i wystąpimy z pismem w tej sprawie .

 

 Ad . 12.  W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy głos zabrał sołtys wsi Trąbowiec Pan S. Seweryn:

- w sprawie krzyżówki w Trębowcu, zła widoczność od strony Radomia, co może spowodować poważny wypadek,

- w sprawie remontu drogi w Trębowcu,

- w sprawie postawienia dwóch znaków drogowych, niebezpieczny zakręt od strony Krupowa,

 

- w sprawie starego sprzętu np. telewizorów, co z tym robić,

-  w porwie Internetu – czy coś w tej sprawie się zmieniło,

- w sprawie spółki wodnej, ludzie nie chcą płacić.

Odp. Na pyt. Pana Seweryna udzielił Pan Wójt:

- jeśli chodzi o krzyżówki w Trębowcu jest mi sprawa znana i zgłosi tą sprawę Pana Śmigasa, niech się tą sprawą zajmie.

- jeśli chodzi o remont drogi w Trębowcu to jest trudno odpowiedzieć w tej sprawie ponieważ jest to sprawa powiatu, i niestety z czego mi wiadomo w przyszłym roku nowej nawierzchni nie zrobią jedynie mogą załatać dziury.

- w sprawie wstawienia znaków drogowych – sprawę przekażemy do zarządcy drogi.

- w sprawie spółki wodnej – wszyscy wiedzą, że spółka wodna istnieje tylko w formie szczątkowej i wiemy,  że ludzie nie chcą płacić, ale nie wiemy co z tym zrobić. W tej spawie Pan Wójt poprosił o zabranie głosu radnego J. Kwapisz który powiedział że jedynie możemy tę spółkę zawiesić, ale żeby to zrobić należy na zebraniu ogólnowiejskim  należy podjąć uchwałę, że nie będziemy płacić na spółkę. Ponieważ zlikwidowanie tej spółki jest nie możliwe możemy ją zawiesić i wtedy nie płacimy składek i nic nie robimy.

Następnie głos w tej sprawie zabrał radny J. Janiec  i poinformował, że on osobiście jest przeciwny zawieszeniu Spółki ponieważ wtedy rowy, przepusty pójdą w niepamięć. Proszę spojrzeć, że teraz wszystkie rowy są wyczyszczone , dodał ,że jego zdaniem dużą rolę w uiszczaniu  opłat przez mieszkańców sołectw ponoszą sami sołtysi, ponieważ powinni przypominać o opłatach i będzie wszystko dobrze. Apelował o poważne traktowanie problemu opłat za Spółkę Wodną . Sołtys we wsi wie kto  używa grunty po zmarłych rodzicach .

Sołtys wsi Tychów Stary J. Myszka – dlaczego nie było czyszczenia rowów na Podlesiu

w Tychowie Starym.

Radny Z. Słyk – powiedział, że nie prawdą jest to, że czyszczą w Małyszynie tam gdzie jest potrzeba tylko czyszczą tam gdzie nie ma potrzeby na łąkach , a tu gdzie wylewa mieszkańcom na posesje to nie czyszczą.

Pan Wójt zaproponował, aby zrobić posiedzenie spółki wodnej i niech wezmą w tym posiedzeniu radni i wszyscy zainteresowani i przedyskutują ten temat.

 

 

 

 

Następnie Pan Wójt odpowiedział w sprawie starych telewizorów, że są trzy warianty w tej sprawie:

- po pierwsze gmina by musiała wybudować skład do niebezpiecznych odpadów,

- drugi wariant – to oddawanie telewizorów tam gdzie się kupuje,

- trzeci wariant – to uzgodnienie z przewoźnikiem który odbiera śmieci, aby zabierał te                    telewizory za odpłatnością.

Radny T. Rokita – podziękował Panu Wójtowi i Radzie Gminy za remont szkoły

          w Trębowcu.

Radny Powiatowy J. Zarzycki – w sprawie oświetlenia ulicznego prośba do pana Wójta,

        w związku ze zmianą czasową aby zmienić czas świecenia ulicznego .

 

Pan Wójt –odp. że będzie monitorował, aby całą noc świeciło się światło.

Radny Powiatowy J. Zarzycki –poinformował, że odnośnie wcześniej poruszanej sprawy przystanków to całą winę ponosi dyrekcja PKS-u

Sołtys wsi Ostrożanka T. Chojnacki –w sprawie siatek w Ostrożance i w sprawie odśnieżania drogi w Ostrożance.

Radny J. Kwapisz – w sprawie 24-letniej dziewczyny z porażeniem mózgowym, która potrzebuje masaży i ćwiczeń w związku z tym musi dojeżdżać do kliniki do Zakopanego

i dlatego w tej sprawie apelował do radnych i sołtysów o dofinansowanie kosztów przejazdu (koszt jednego przejazdu w obie strony to około 1200 zł.).

Sołtys wsi Tychów Stary J. Myszka – w sprawie bezdomnych psów .

 

Ad13. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie  be uwag

za- 12 radnych /jednogłośnie /

 

Ad14. Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Kruk na zakończenie obrad XXV sesji Rady podziękował wszystkim jej uczestnikom za przybycie i czynny udział w obradach .
 Obrady XXV sesji Rady Gminy w Mircu zamknął o godz. 10.35.

Ilość odwiedzin: 1184
Nazwa dokumentu: Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pałys
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pałys
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 11:43:59
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 11:43:59
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:44:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner