logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


P R O T O K Ó Ł

z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu  z dnia  22 kwietnia 2009 roku .

 

TEMATYKA OBRAD SESJI RADY GMINY W MIRCU .

1.Otwarcie obrad sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdzenie

   prawomocności obrad – wybór sekretarza obrad .

2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenia zmian do

   porządku obrad .

3.Interepelacje radnych .

4.Informacja P-cego Rady o pracach  Rady Gminy i stałych komisji

    W okresie między sesjami .

5.Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami .

6.Informacja Wójta Gminy  o realizacji uchwal podjętych w 2008  

    roku .

7.Podjęcie uchwały w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania    

   budżetu gminy Mirzec za 2008 rok i udzielenia absolutorium

   Wójtowi Gminy .

8.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej Biblioteki

   Publicznej w Mircu za 2008 rok .

9.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego PZOZ

   Mirzec  za 2008 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr IV/25/2003    

    Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie

    zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie

    Gminy Mirzec.

11. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr VII/39/03

      Rady Gminy w Mircu  z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie

      zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej położonej na terenie

      Gminy Mirzec .

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/2008

     Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku w sprawie

     pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie Gminy

     Mirzec.

13. Podjęcie uchwały w sprawie : ustalenia przebiegu istniejących

      dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec .

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych .

15.Wolne wnioski , komunikaty i zapytania.

16.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

17.Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy w Mircu .

 

 

 

 

Ad1 . O godz. 9.00 P-cy Rady Gminy w Mircu Jan Kruk dokonał otwarcia obrad XXIX sesji Rady Gminy i stwierdził ,że w chwili otwarcia  w sesji bierze udział 12 radnych , jest to kworum wystarczające  do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji Rady .

Radni Dorota Kawalec , Mirosław Cedro i Jan Janiec w chwili  otwarcia obrad nieobecni./ Listy obecności radnych , sołtysów i gości zaproszonych stanowią zał. Nr 1 do protokołu z sesji ./

Następnie na sekretarza obrad zaproponował radnego Ryszarda Błacha, który propozycje przyjął. O godz. 9.05 na salę obrad przybył radny Jan Janiec .

Ad 2. Do porządku obrad żadnych zmian nie wprowadzono.

Ad3.  Interpelacje radnych  zgłosili :

/Lista interpelacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu z sesji /.

-radny T. Rokita – w sprawie drogi Trąbowiec Krupów do drogi wojewódzkiej ,

w sprawie  drogi powiatowej w Trąbowcu uzupełnić  wyboje w drodze.

-radny –K. Kozieł  - w sprawie  przystanku proponuje w miejscu starego postawić wiatę przystankową .

-radny M. Strycharski –w sprawie drogi  gminnej w Osinach od drogi wojewódzkiej do Krupowa prosi o przywiezienie żwiru ale innego niż czarny.

- w sprawie  dróg dojazdowych do pól uprawnych w Osinach .

- w sprawie drogi wojewódzkiej wystosować pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

- w sprawie rzeki Krupówka prosi  o zbadanie  kto powoduje blokowanie  przejazdów  na rzece .

-radny Robert Gralec – w sprawie naprawy drogi łącznik  pod lasem  Poddąbrowa z ulicą Langiewicza

- w msc. Mirzec  Mirzec Poddąbrowa prosił o  ograniczenie tonażu samochodów  - ciężki sprzęt.

-radny M. Kukiełka    w sprawie  rolników którym na polach dokonano wykopów pod kanalizację chodzi o uporządkowanie pozostałych hałd , powinna  zrobić to firma  wykonująca wykopy.

-w sprawie rowów melioracyjnych aby  wykonujący kanalizację nie niszczyli   rowów .

- w sprawie poboczy na trasie Tychów Stary – Mirzec Podborki.

-radny J.Kwapisz – w sprawie budowy kanalizacji w Osinach .

Po interpelacjach radnych P-cy zwrócił się do Rady o udzielenie głosu

Policji w Starachowicach Panu R.Makuch .

Rada Gminy wyraziła pozytywny akcept.

 

 

 

 

Pan Komendant  podziękował  za udzielenie  głosu  i krótko przedstawił informację w sprawie działalności policji powiatowej w Starachowicach Następnie zaapelował  dorady Gminy w Mircu w sprawie dofinansowania w wysokości 24 tys. zł do zakupu  samochodu dla potrzeb policji  , zwrócił się  do Rady o podjęcie decyzji  w tej sprawie .

-radny Radosław Gralec zapytał czy dofinansowanie dotyczy tylko gminy Mirzec czy gminy Wąchock  też , jeżeli tak to niech i gmina Wąchock  dofinansuje część środków.

Pan Komendant odpowiedział, że samochód  będzie  wykorzystany dla gminy Mirzec i gminy Wąchock , ale czy Wąchock dołoży środki to nie wiadomo.

Pan Komendant  poinformował tetradę o jego dyżurach pełnionych w komendzie policji w każdy poniedziałek od 14-16  jest do dyspozycji  mieszkańców powiatu starachowickiego .

-radny Jan Janiec  - zapytał Pana Komendanta czy coś wie na  temat zainstalowania fotoradaru w Gadce w tej sprawie  była też notatka w gazecie Komendant  w sprawie fotoradaru w Gadce nie zajął stanowiska .Pan Wójt  poinformował w sprawie  pomocy finansowej dla policji i zapewnił, że sprawa  ta będzie analizowana z gminą Wąchock w sprawie współfinansowania  w zakupie  samochodu .Ponadto dodał, że  rozumując tą sytuację  policji jestem  za poparciem  przeznaczenia środków.

P-cy Rady Gminy Jan Kruk poinformował ,że w miesiącu maju br. będziemy chcieli podjąć tę decyzję.

 

Ad 4. Informację z prac Rady Gminy w Mircu i stałych komisji w okresie między sesjami przedstawił P-cy Jan Kruk .

/informacja w załączeniu protokołu z sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji /.

 

Ad 5. Informację  z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawił  Wójt Gminy Bogusław Nowak .

/informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji /.

 

Ad 6. W sprawie realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w Mircu w 2008 roku pytań nie było.

/informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji /.

 

 

 

 

 

 

 

 Ad 7. W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2008 rok  głos zabrał Pan Wójt  o ogólnie poinformował  o wykonaniu budżetu , przedstawił dane liczbowe  z realizacji dochodów i wydatków 2008 roku , procentowe wielkości z realizacji przyznanych subwencji i dotacji oświatowych , przedstawił również  procentowe zadłużenie gminy , które wynosi 20,33 % i mieści się  w wielkościach określających możliwość zadłużenia gminy .

Jednocześnie  zwrócił się do Rady o pozytywne ocenienie budżetu gminy i przyjęcie sprawozdania z jego wykonania za 2008 rok.

/Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  Mirzec za 2008 rok stanowi zł nr 6  do protokołu z sesji /.

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy W.Węgrzyn  i odczytała Uchwałę VIII składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  z dnia  15.04.2009 roku w sprawie : opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu  gminy za 2008 rok , opinia  jest pozytywna.

P_cy Rady Gminy  udzielił głosu P-cemu Komisji Rewizyjnej Panu K.Kozieł , który odczytał uchwałę Nr VIII składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii wniosku w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec  , opinia  jest pozytywna.

Następnie P-cy Rady Gminy w Mircu Jan Kruk otworzył dyskusję nad  sprawozdaniem , ponieważ  żaden z radnych  nie zabrał głosu , przystąpił do głosowania projektu uchwały w tej sprawie . W wyniku glosowania oddano następującą ilość głosów :

-za – 13 głosów ,

- przeciw – nie było ,

-wstrzymało się – nie było

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji .

Pan Wójt  po głosowaniu podziękował Wysokiej Radzie  za przyjęcie 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy  Mirzec za 2008 rok i udzielenie absolutorium .Szczególne  slowa podziękowania wyraził Skarbnik Gminy Pani Wandzie Węgrzyn  i tym  wszystkim pracownikom którzy brali  udział w realizacji wykonania budżetu gminy  za 2008 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie P-cy Rady Gminy zabrał głos  i w imieniu całej Rady podziękował Wójtowi za realizację budżetu gminy Mirzec w 2008 roku

, ponadto wyraził słowa uznania dla Wójta za całokształt pracy dla Gminy Mirzec .

 

Ad 8 . W sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu za 2008 rok pytań ze strony radnych nie było. Rada Gminy sprawozdanie przyjęła bez wprowadzania zmian .

/sprawozdanie stanowi zał. Nr 8 do protokołu z sesji /.

 

Ad 9. W sprawie informacji z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka  Zdrowia w Mircu pytań ze strony radnych nie było Rada Gminy  przyjęła informację bez wprowadzenia  zmian . /informacja stanowi zał. Nr 9 do protokołu

z sesji/.

Po glosowaniu Przewodniczący Rady zarządził  15 minutową przerwę w obradach sesji .

 

Ad 10. W sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2003  Rady Gminy w Mircu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Mirzec  wyjaśnień udzielił pracownik urzędu zajmujący się drogami Pan Rafał Strzelec , po czym P-cy zwrócił się do Rady o przegłosowanie projektu uchwały . Podczas glosowania na Sali obrad nie było radnych :

- Robert Gralec , Mieczysław Strycharski , Jan Kwapisz .

W wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów :

 

                            - za-  10 głosów ,

                            - przeciw – nie było ,

                            - wstrzymało się – nie było .

Uchwała stanowi załącznik Nr  10  do protokołu z sesji .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ad 11.W sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku pytań ze strony radnych nie było , dlatego P-cy Rady przystąpił do głosowania .Przed głosowaniem na salę obrad przybyli radni :

- Robert Gralec i Mieczysław Strycharski .

 

W wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów :

                                  - za – 12 głosów

                                  - przeciw – nie było ,

                                  - wstrzymało się – nie było

Uchwała stanowi załącznik nr  11 do protokołu z sesji .

 

Ad 12. W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/115/2008  z 18.06.2008 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Mirzec również pytań radnych nie było , P-cy Rady przystąpił do głosowania . Przed głosowaniem na salę obrad przybył radny Jan Kwapisz .

W wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

                                    - za – 13 głosów,

                                    - przeciw – nie było ,

                                    - wstrzymało się – nie było.

Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu z sesji .

 

Ad 13. W sprawie projektu uchwały  dotyczącej ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec , głos zabrali :

-radny Piotr Rokita  - zaproponował aby do projektu uchwały była dołączona mapka określająca te  drogi na terenie Gminy Mirzec .

-radny Jacek Grzelka – w sprawie  zmiany  zapisu  drogi  pod lasem

w stronę Pani Głowackiej i uznanie jej nie jako droga ślepa.

Po wyjaśnieniach na pytania radnych , P-cy Rady przystąpił do glosowania projektu uchwały w tej sprawie , w wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów :

                                    - za-- 13 głosów,

                                    - przeciw nie było ,

                                    - wstrzymało się – nie było .

Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu z sesji .

 

 

 

 

 

Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzieli Pan Wójt w kolejności pytań radnych :

-na pytania radnych w sprawie dróg powiatowych Pan Wójt wyjaśnił ,

że wystąpiliśmy do  powiatu i czekamy na odpowiedź .

-radny Radosław Gralec – zaproponował ,aby  było sporządzone porozumienie ,że gmina  wyremontuje drogi a powiat  za nie zapłaci .

Pan Wójt poinformował ,że takie porozumienie zostanie przygotowane

z Zarządem Dróg Powiatowych .

-w sprawie budowy przystanku w Małyszynie to po ustaleniu lokalizacji  będzie zrobiony.

-w sprawie pytania radnego Roberta Gralca  dotyczącego naprawy  łącznika przy drodze M. Poddąbrowa z ulicą Langiewicza wystąpimy do powiatu.  

-w sprawie ograniczenia tonażu na drodze  Mirzec Poddąbrowa wystosujemy pismo do Wydziału Komunikacji w Starachowicach.

-jeśli chodzi o pyt. radnego M. Strycharskiego   dotyczącego dróg dojazdowych do pól uprawnych  to proponuje wysłać Komisję Rolną

 w teren aby określiła  ,które drogi należy wyremontować i wówczas na miarę posiadanych środków będziemy to robić .

- w sprawie poboczy przy drodze  wojewódzkiej zwrócę się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w tej  sprawie może chociaż ścieli by pobocza .

- w sprawie blokowania na  rzece Krupówka musimy zbadać na miejscu kto blokuje i podejmiemy działania.

-radny Jan Janiec  poprosił o głos i  złożył do interpelacji radnych   pytania , uzasadniając , że w chwili ich składania był chwilowo nieobecny na sali obrad .

-poruszył  sprawę drogi w stronę Leśniczówki w Gadce  gdzie po wybraniu piachu pozostały duże rozkopy , proponuje aby firma , która to wykonywała zasypała doły po wybraniu piachu .

-w sprawie drogi w Gadce w stronę łąk na krzyżówkach  , wymuliło i woda idzie środkiem drogi , proponuje ściągnąć wyrówniarkę aby wodę ściągnęła.

 

 

 

 

 

 

 

W sprawie drogi od kościoła w Gadce  do lasu  prosi o wytyczenie  wycinki to straż z Gadki  to zrobi.

- w sprawie wywożonego żwiru  na drogę ,uważa ,że  jeżeli jest wywożony to w miejsca  gdzie są  wyboje a nie  na teren obok  drogi .

- w sprawie usunięcia hałd po wykopach pod kanalizację musimy zdać sobie sprawę ,że takie sytuacje będą występowały i wszyscy powinniśmy pilnować  i zgłaszać chociaż z informacji  wiem ,że firma wykonująca kanalizację sama tego pilnuje, podobnie też w sprawie niszczenia rowów melioracyjnych też trzeba zgłaszać .

-jeśli chodzi o pobocza  na trasie Tychów Stary – Mirzec  zgłosimy do firmy która to wykonała aby  uporządkowała te grunty.

- w sprawie budowy kanalizacji w Osinach , Pan Wójt poinformował ,że możemy podjąć działania w tej sprawie ale muszą być zgody wszystkich , jeżeli ich nie ma to trzeba robić nową dokumentację , to są dodatkowe koszty dla gminy, ponadto dodał ,że jeżeli Rada Gminy podejmie taką decyzję to przystąpimy do zmiany projektu kanalizacji.

Jeśli chodzi o pytania radnego Jana Jańca Pan Wójt poinformował ,że w sprawie piachu zostanie wysłane pismo do firmy która to wywoziła zobowiązujące ją  do wyremontowania .

Sprawy poruszane w  pozostałych pytaniach  należy sprawdzić na miejscu i ustalić  tok działania .

 

Ad.15. W wolnych wnioskach ,komunikatach i zapytaniach głos zabrali :

 

-radny Piotr Rokita – poruszył temat kanalizacji  , tj. przebiegu części kanalizacji przy ulicy Langiewicza , wzdłuż linii Mirzec Wąchock , na dzień dzisiejszy koszty są ogromne , proponuje zmianę projektu , gdzie koszty  zmaleją z 7 tys. do 3 tys .od mieszkańca ulicy Langiewicza  ponadto dodał , że kanalizacja robiona  jest dla mieszkańców a nie dla wodociągów.

Pan Wójt  poinformował ,że jest to problem , którego można było uniknąć,  przy opracowaniu projektu kanalizacji ten odcinek został wyłączony z realizacji., były spotkania z mieszkańcami , zebrano oświadczenia  od mieszkańców , obecnie jeżeli  byśmy chcieli to zrobić to Rada Gminy  musi podjąć decyzję  w sprawie  przygotowania nowej dokumentacji .

 

 

 

 

 

 

-radny Piotr Rokita –prosił  o przychylność Rady  w poruszanej sprawie .

-radny Robert Gralec – zapytał w sprawie drogi ulica Langiewicza , kiedy będzie wykonana, jaka będzie  szerokość drogi i długość chodnika.

Pan Wójt –poinformował ,że wykonanie drogi planowane jest na sierpień br, robiony będzie chodnik do lasu ,  po drugiej stronie  rowy ,  

i zjazdy również  będą  robione.

-radny Radosław Gralec – proponuje zmianę projektu kanalizacji przy ul. Langiewicza .

P-cy Rady Gminy Jan Kruk  stwierdził ,że był to błąd projektantów , dlatego powinniśmy realizować swoje zadania w imieniu  mieszkańców gminy , zwrócił się do Wójta Gminy aby  kto inny  wykonał przeprojektowanie zmian kanalizacji .podkreślił też ,że w Tychowie Nowym jest też osoba i ten przypadek należ wziąć pod uwagę przy przeprojektowaniu .

-radny Jan Janiec – monitował ,aby do przeprojektowania zmian uwzględnić wszystkie poprawki w gminie.

-radny Radosław Gralec – uważa ,że wodociągi powinny dokonywać zmian w projekcie, ponieważ gmina  przekazała projekt dla nich .

 

Następnie P-cy Rady Jan Kruk poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek radnego Piotra Rokity w sprawie zmian projektu kanalizacji części ulicy Langiewicza , w wyniku głosowania oddano następując

ilość głosów:

- za 13 głosów,

- przeciw – nie było ,

- wstrzymało się – nie było

Wniosek został przyjęty jednogłośnie .

 

 -radny Jacek Grzelka –poruszył sprawę naprawionego chodnika w  Tychowie Starym jest źle  wykonany .

-sołtys wsi Ostrożanka – prosił o obejrzenie drogi w pole koło byłego  młyna w Ostrożance  i drogi od Krzewy  do Ostrożanki  przez Komisję Rolną podczas posiedzenia objazdowego komisji .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sołtys wsi Trębowiec – poinformował, że jest źle wykonana tablica informacyjna Trębowiec Krupów , brak znaku skręt w lewo , skręt w prawo .

-w sprawie podjazdu na moście w Trębowcu .

Pan Wójt  poinformował ,że będziemy interweniować w tej sprawie  do powiatu.

 

Ad 16. Protokół z poprzedniej sesji Rada Gminy przyjęła bez wprowadzania zmian  .

 

Ad 17. Na zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy w Mircu  zabrał głos P-cy Rady i podziękował wszystkim jej uczestnikom za przybycie

 i czynny udział w obradach .

 

Obrady XXIX sesji Rady Gminy w Mircu zamknął o godz. 11.25.

Ilość odwiedzin: 1046
Nazwa dokumentu: Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 11:37:36
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 11:37:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:38:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner