logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PR O T O K Ó Ł

z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia

25 marca 2009 roku.

 

Tematyka obrad sesji :

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdzenie  prawomocności obrad – wybór sekretarza obrad .

2.     Rozpatrzenie wniosków w sprawie  wprowadzenia zmian do porządku obrad .

3.     Interpelacje radnych .

4.     Informacja P-cego Rady Gminy i stałych komisji w okresie między sesjami.

5.     Informacja z działalności Wójta w okresie między.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2009 rok .

7.     Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawę  obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2009 .

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na  przekazanie  dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu  majątku stanowiącego własność Gminy Mirzec w nieodpłatne używanie.

10.                       Podjęcie uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na przekazanie dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu   majątku stanowiącego własność Gminy Mirzec w nieodpłatne  używanie.

11.                       Podjęcie  uchwały w sprawie : ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz  specjalności i formy kształcenia , na które  dofinansowanie przysługuje  w roku budżetowym 2009 .

12.                       Podjęcie uchwały w sprawie  : wprowadzenia  zmian w nazwie : Regulaminu określającego  szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym

W szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec  na rok 2009 .

13.                       Podjęcie uchwały w sprawie : przyjęcia planu dofinansowania  doskonalenia zawodowego  nauczycieli  z terenu Gminy Mirzec na rok 2009 .

 

 

14.                       Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr VII/39/03 Rady Gminy w Mircu  z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Mirzec .

15.                       Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr XIX/115/2008  Rady Gminy  w Mircu z dnia 18.06.08

      w sprawie : pozbawienia kategorii  dróg gminnych na terenie 

      gminy Mirzec .

16.                       Podjęcie uchwały w sprawie : ustalenia przebiegu istniejących dróg  gminnych  na terenie  gminy Mirzec .

17.                       Sprawozdanie  z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Mirzec  za lata 2007—2008 .

18.                       Podjęcie  uchwały  w sprawie : ustalenia górnych  stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi

     w zakresie  usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów    

     komunalnych , opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz 

     ustalenie  górnych stawek  opłat za wykonanie zastępcze w

     tym zakresie.

19.                       Podjęcie  uchwały w sprawie : udzielania  pomocy finansowej  dla Powiatu Starachowickiego  na realizację zadania publicznego .

20.                       Podjęcie uchwały w sprawie  : wniesienia wkładu niepieniężnego  do Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o. o w Starachowicach .

21.                       Prezentacja  projektów PIS za 2008 rok.

22.                       Odpowiedzi na  interpelacje radnych .

23.                       Wolne wnioski , komunikaty i zapytania.

24.                       Przyjęcie protokołu z sesji .

25.                       Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu .

 

Ad 1. O godz.  9.00  P-cy Rady Gminy w Mircu Jan Kruk  dokonał otwarcia obrad XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu stwierdził ,że w chwili otwarcia w sesji bierze udział  14 radnych , radna Dorota Kawalec jest nieobecna., jest to kworum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwal i decyzji Rady.

/listy obecności uczestnictwa w sesji stanowią zał. Nr 1 do protokołu z sesji /.

Na sekretarza obrad zaproponował radnego M. Strycharskiego , który propozycje przyjął.

 

 

 

 

 

 

Ad 2. W tym punkcie porządku obrad  głos zabrał Pan Wójt

i zaproponował wprowadzenie zmian do porządku poprzez zdjęcie

z obrad pkt. 15 i 16 a w miejsce pkt.14 wprowadzenie uchwały w sprawie : zatwierdzenia projektu  systemowego pt ” Dajmy szansę „

współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1.1. oraz budżetu Gminy Mirzec .

Rada Gminy proponowane zmiany przyjęła jednogłośnie.

Następnie P-cy przywitał przybyłego na sesję senatora RP Pana Michała Okłę. Pan Wójt również przywitał senatora RP Michała Okłę i krótko  przedstawił jego działanie oraz osiągnięcia  w zakresie pozyskania środków na kanalizację dla gminy Mirzec w wysokości  57 mln zł , dzięki czemu możemy ogłaszać przetargi .

Miłym akcentem przebiegu obrad sesji było wręczenie kwiatów i dyplomu  dla senatora Okły  jako dowód wdzięczności Wójta i Rady Gminy w Mircu .

 

Ad.3 Interpelacje radnych zgłosili:

 

-radny R.Błach w sprawie   chodnika Mirzec Ogrody .

-radny Mirosław Cedro – w sprawie  rozbudowy gazowni chodzi o przepisy BHP i bezpieczeństwo mieszkańców .

- w sprawie  drogi na Malcówki pod górę czy coś ruszyło .

-radny Tadeusz Rokita – w sprawie drogi powiatowej  Trębowiec Krupów.

-radny Kazimierz Kozieł – w sprawie  drogi powiatowej  na trasie Małyszyn Dolny w stronę lasu  niedaleko figurki – wyrównać koleiny na drodze.

-zapytał też o wniosek  w sprawie oświetlenia  boiska  sportowego koło szkoły jak jest realizowany ?

 -radny Marek Kukiełka - w sprawie  chodnika Mirzec – Tychów Stary , poruszył temat budowy chodnika obok gminy i gimnazjum , zaapelował  o pozyskanie środków  na chodnik przy drodze 744

a tym samym  do radnych o znalezienie takich środków.

-radny Zygmunt Słyk – w sprawie  drogi dojazdowej ,pod lasem

w Małyszynie  i czy  te pieniądze będą przyznane.

W sprawie budowy chodnika w Małyszynie , zwrócił się do radnych powiatowych o przyznanie większych pieniędzy .

 

 

 

 

-radny Robert Gralec - zabrał głos w imieniu mieszkańców  Mirzec Podkowalów  odnośnie sadzenia drzew, są sadzone zbyt  blisko

drogi i w przyszłości będą z nimi kłopoty , prosił o interwencję w tej sprawie .

Pan Wójt – odpowiedział na pytanie radnego M. Kukiełki , że droga 744 w Mircu zgłoszona jest do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  i czekamy na realizację.

Ponadto senator Okła poinformował ,że do końca kwietnia bieżące sprawy dróg będą wyjaśnione.

Ad 4. Informacje  z prac Rady i stałych komisji przedstawił radzie

P-cy Jan Kruk /informacja stanowi zał. Nr 2 do protokołu z sesji /.

Ad 5.  Informację z działalności gminy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy Bogusław Nowak /informacja stanowi zał.

nr 3 do protokołu z sesji /.

Następnie Rada Gminy przystąpiła do glosowania projektów uchwał planowanych do przyjęcia .

 

Ad 6. W sprawie zmian w budżecie gminy  Mirzec na 2009 rok , większych uwag nie było, jedynie radny Jan Janiec  prosił aby  na tablicy  upamiętniającej pomordowanych z Gadki umieścić zarówno poległych w Katyniu jak i poległych z rąk okupantów hitlerowskich , następnie  P-cy Rady zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały , w  wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

                               - za -  11 głosów  

                               - przeciw – nie było ,

                               - wstrzymało się – 3 glosy / radni Z. Słyk ,

                                                             Robert Gralec , M. Kukiełka./

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji .

 

Ad 7.W tym punkcie porządku obrad pytań ze strony radnych nie było i P-cy Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

 

                                - za – 14 głosów ,

                                - przeciw  -nie było ,

                                - wstrzymało się – nie było

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji .

 

 

 

 

Ad 8.  Następnie przegłosowano projekt uchwały w sprawie :  zaciągnięcia kredytu , w wyniku glosowania oddano następującą ilość głosów :

                                          - za – 14 –głosów

                                          - przeciw- nie było ,

                                          - wstrzymało się – nie było .

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji .

 

 

Ad 9. W tym punkcie porządku obrad zabrał głos radny Marek

Kukiełka i wnioskował aby przekazanie dla P.Z.O.Z. Ośrodka

Zdrowia w Mircu  majątku stanowiącego własność Gminy Mirzec

było na 5 a nie na 10 lat .

 P-cy Rady Gminy zgłoszony wniosek poddał pod glosowanie , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

                                    - za – 3 glosy ,

                                    - przeciw- 1 głos

                                    - wstrzymało się – 10 głosów ,

Wniosek Rada Gminy odrzuciła,.

W tym momencie P-cy Rady Gminy  zwrócił się do radnych o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie , w wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów :

 

                                       - za-  10 głosów,

                                       - przeciw – 1 głos ,

                                       - wstrzymało się  3 głosy

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu  z sesji .

 

Ad 10.P-cy Rady Gminy Jan Kruk zwrócił się o przegłosowanie uchwały , w wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów :

                                          - za – 10 głosów,

                                          - przeciw – 1 głos,

                                          - wstrzymało się – 3 głosy .

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji .

 

Ad 11. W sprawie  uchwały dotyczącej : ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz specjalności  i formy kształcenia , na które dofinansowanie  przysługuje  w roku budżetowym 2009 , wyjaśnień udzieliła Kierownik Zespołu Szkół w Mircu Pani Agata Mundzik.

 

 Następnie P-cy Rady Gminy Jan Kruk zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

 

                             - za – 14 głosów ,

                             - przeciw – nie było ,

                             - wstrzymało się – nie było .

Uchwała stanowi zał. Nr 9 do protokołu z sesji .

 

Ad 12. W tym punkcie porządku obrad pytań nie było , dlatego

P-cy Rady Gminy Jan Kruk zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie ,  w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

                              - za – 14 głosów ,

                              - przeciw – nie było ,

                              - wstrzymało się  - nie było ,

Uchwała stanowi zał. Nr 10 do protokołu z sesji .

 

Ad 13. Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie : przyjęcia planu dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli z terenu Gminy Mirzec na rok 2009, w wyniku glosowania oddano następującą ilość głosów :

 

                                 - za – 14 głosów ,

                                 - przeciw – nie było ,

                                 - wstrzymało się – nie było .

 

Uchwała stanowi  zał. Nr 11 do protokołu z sesji .

 

Ad 14. w tym punkcie porządku obrad Rada Gminy wprowadziła  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu  systemowego

pt. „ Dajmy szansę „ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1.1 oraz  budżetu Gminy w Mircu i w wyniku glosowania przyjęła go w sposób następujący :

                                      - za – 14 głosów ,

                                      -przeciw – nie było ,

                                      - wstrzymało się – nie było .

Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu z sesji .

 

Ad 15. Punkt 15  zdjęty z porządku obrad .

Ad 16. Punkt 16 zdjęty z porządku obrad .

 

Ad 17. Ogólną informację na temat gospodarki odpadami  przedstawił Pan Wójt, poinformował również w sprawie  odstawiania odpadów

i ścieków w gminie Mirzec .

Pracownik Urzędu Gminy Ryszard Nowak poinformował szczegółowo w sprawie  wywozu śmieci  za 2008 rok w gminie Mirzec według poszczególnych miejscowości, natomiast sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres 01.01.2007 do 31.12.2008 stanowi załącznik Nr  13 do protokołu z sesji .

 

Ad 18. Następnie Rada Gminy przystąpiła do projektu uchwały w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania  stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie .

-radny Marek Kukiełka zapytał w sprawie dofinansowania wywozu odpadów oraz dzikich wysypisk .Odpowiedzi radnemu udzielił Pan Wójt.

P-cy Rady Gminy zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

                              - za – 10 głosów ,

                              - przeciw – nie było ,

                              - wstrzymało się – 4 glosy

Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu z sesji .

 

Ad 19.W sprawie uchwały o udzielenie  pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację  zadania publicznego pytań nie było dlatego P-cy Rady Gminy zwrócił się o jej przegłosowanie oddano następującą ilość głosów :

                                - za – 14 głosów ,

                                - przeciw – nie było ,

                                - wstrzymało się – nie było .

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu z sesji .

 

Ad 20.W sprawie projektu uchwały  w sprawie  wniesienia  wkładu niepieniężnego do PW i K spółka z.o.o w Starachowicach  głos zabrał : 

-radny  Piotr Rokita – zapytał czym podyktowane jest podejmowanie

w dniu dzisiejszym tej uchwały.

 

 

 

 

Pan Wójt wyjaśnił zasadność podjęcia uchwały poinformował ,że  jesteśmy zobligowani terminami , ponieważ do końca marca   należy takie uchwały podjąć , bo w przeciwnym razie musielibyśmy  płacić duże zobowiązania.

 radny M. Kukiełka   - zapytał jakie mamy  skutki finansowe  od udziałów  czy dopiero to nastąpi po likwidacji spółki ?

Wyjaśnień radnemu udzielił Pan Wójt.

P- cy Rady zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie , w wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów :

 

                             - za – 12 głosów ,

                             - przeciw – nie było ,

                             - wstrzymało się -  2 glosy / Radni J. Janiec , 

                                                             M.. Kukiełka /

Uchwała stanowi zał. Nr 16. do protokołu z sesji .

 

Ad 21.W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt poinformował Radę ogólnie w sprawie działalności Stowarzyszenia   Programu Integracji Społecznej na terenie Gminy Mirzec . Na ręce Prezesa Stowarzyszenia Pani Agnieszki Idzik –Napiórkowskiej  złożył podziękowania  i symboliczne kwiaty .Pani Prezes Stowarzyszenia  wyraziła ogromne podziękowanie za zaproszenie na sesję i krótko poinformowała o działalności Stowarzyszenia .Następnie odbyła się prezentacja   projektów i wydatków poniesionych i zrealizowanych w 2008 roku  głownie przez placówki oświatowe i Gminna Bibliotekę Publiczną w Mircu .

Analiza projektów  PIS za 2008 rok i perspektywy działania na 2009 rok stanowią zał. Nr  17 do protokołu z sesji .

O godz. 11.20 salę obrad opuścił  radny Radosław Gralec  .

 

Ad 22. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Pan Wójt w kolejności pytań:

-  w sprawie chodnika M. Ogrody zwrócimy się do starosty w podjęcie 

   działań                                

- Jeśli chodzi o stację paliwową każdy obywatel ma prawo  zgłoszenia zamiaru  rozbudowy , natomiast Wójt  nie może działać uznaniowo , ponadto nic nie można zrobić jeśli właściciel posesji wykona to zgodnie z przepisami.

- w sprawie drogi pod górę w stronę Malcówek  było spotkanie z udziałem powiatu  i jest zapewnienie  ,że w tym roku będą czynione starania   umożliwiające w przyszłym roku  wykonanie tej drogi .

- w sprawie drogi powiatowej w Trębowcu wniosek  prześlemy do starostwa .

- w sprawie drogi powiatowej we wsi  Małyszyn – Dolny w stronę figurki podobnie ten  wniosek prześlemy do starostwa  powiatowego .

- wniosek w sprawie oświetlenia  boiska sportowego w Małysznie jest brany pod uwagę.

-w sprawie  interpelacji zgłoszonej  przez radnego M. Kukiełkę , to jeżeli Rada znajdzie środki  w budżecie  można zrobić .

- na temat drogi dojazdowej do pól uprawnych w Małyszynie była  mowa wiele razy, komisja nie rekomendowała tej sprawy, jeżeli Rada znajdzie  środki to nie ma przeszkód do realizacji .

- w sprawie interpelacji radnego Roberta Gralca  sprawę przekażemy zarządowi dróg powiatowych  aby zainterweniował  odnośnie  nasadzeń drzewek w pobliżu  drogi .

 

Ad 23. W sprawach  wolnych wniosków , komunikatów  i zapytań glos zabrali :

 -sołtys wsi Tychów Stary – w sprawie  drogi w lesie  na trasie Tychów Stary – Starachowice istnieje duże  niebezpieczeństwo .

Pan Wójt wystąpimy na piśmie  odnośnie tej drogi.

-radny Robert Gralec  w sprawie interpelacji  radnych , prosi aby Pan Wójt udzielał  informacji z realizacji  interpelacji zgłoszonych na sesji .

- Pani Zofia Kocjan –uczestnicząca w obradach sesji – zabrała głos 

i zgłosiła fakt  tankowania butli gazowych na stacji paliw .

W tej sprawie należy interweniować do organów  takich jak policja czy  straż pożarna .

-radny Mirosław Cedro – zwrócił się o interwencję  w sprawie kursowania BUS a z propozycją zmiany godzin kursowania ,

- w sprawie postawienia znaku ograniczającego tonaż -8-10 ton droga łącznik Mirzec Malcówki – Mirzec  Poddąbrowa.

 

Ad 24. Protokół z sesji poprzedniej przyjęto bez wprowadzania uwag radnych . 

Ad 25.  Na zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu

P-cy Rady  podziękował  wszystkim jej uczestnikom za przybycie

i czynny udział w obradach .

Obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu  zamknął o godz. 12.20.

Protokołowała                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      w Mircu

/E. Pałys /                                           / Jan Kruk /

Ilość odwiedzin: 933
Nazwa dokumentu: Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pałys
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pałys
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 11:04:15
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 11:04:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:04:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner