logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PROTOKÓŁ

z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.

 

TEMATYKA OBRAD SESJI:

 

1.    Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdzenie prawomocności obrad – wybór sekretarza obrad.

2.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.

3.    Interpelacje radnych.

4.    Wręczenie nagród Wójta Gminy Mirzec dla uzdolnionych uczniów klas VI szkół podstawowych i III klas Gimnazjum za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2007/2008.

5.    Informacja P-cego o procesach Rady Gminy i stałych komisji w okresie między sesjami.

6.    Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

7.    Ocena stanu ładu i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Mirzec.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mirzec na 2008 rok.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na rok 2009 w zakresie inwestycji „Budowa Przedszkola Publicznego w Mircu z jednym oddziałem dla dzieci niepełnosprawnych, niezbędną infrastrukturą, parkingami oraz placami zabaw, boiskami i górką saneczkową”.

10.                       Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w spawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirzec.

11.                       Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2008, związanych z zawarciem umowy na dowóz dzieci z terenu gminy do szkół na okres od września 2008 do sierpień 2011.

12.                       Podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie Gminy Mirzec.

13.                       Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Osiny” i „Planu Odnowy Miejscowości Tychów Stary”.

14.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

15. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

17. zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy w Mircu.

 

Ad.1. P-cy Rady Gminy w Mircu Jan Kruk dokonał otwarcia XIX sesji Rady Gminy

    w Mircu, przywitał gości zaproszonych, radnych, Pana Wójta, a w szczególności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy wyróżnili się bardzo dobrymi wynikami w nauce, oraz ich rodziców. Przywitał  również  Komendanta PPSP w Starachowicach Pana Mariana Miedzaka. Poinformował również, że w sesji  prawdopodobnie będzie uczestniczył również Komendant Powiatowej Policji w Starachowicach Pan Mirosław Domański, który w chwili obecnej jeszcze nie dotarł na sesje. Został przywitany również Komendant Policji w Wąchocku Pan Leszek Partyka, Dyrektorzy Szkół, Przewodniczących Rad Sołeckich, Sołtysów z terenu naszej Gminy oraz pracowników Gminy, przedstawicieli prasy lokalnej.

P-cy poinformował, że w sesji bierze udział 13 radnych w związku z czym wszystkie podjęte uchwały będą prawomocne.

Na sekretarza zaproponował radnego Jacka Grzelkę, który propozycję przyjął.

O godz. 905 na salę obrad przybył Wójt Gminy Mirów Zdzisław Dzik, oraz Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu Andrzej Serafin.

Listy obecności zaproszonych gości ,radnych i sołtysów  stanowią załączniki nr 1 do protokołu z sesji.

 

Ad.2. Pan Wójt w tym punkcie porządku obrad zabrał głos i zaproponował aby w porządku obrad w pkt 13a) wpisać projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu inwestycyjnego dla inwestycji pn. „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w celu utworzenia Centrum Kultury Ludowej w Osinach”, oraz inwestycji pn. „Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym wraz z zagospodarowaniem terenu”.

oraz w punkcie 13b) projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Starachowickiego na realizację zadania publicznego.

 

P-cy Rady poddał wniosek Wójta pod głosowanie, w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

- za – 13 radnych.

 

Ad.4. W tym punkcie P-cy oddał głos Panu Wójtowi, który na wstępie poinformował o tym, że najwięcej środków finansowych corocznie gmina przeznacza na oświatę. Następnie pogratulował uczniom którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce jako absolwenci szkoły  podstawową  i gimnazjum.

Na ręce Pani Zofii Siwiec Pan Wójt złożył gratulacje i dyplomy dla uczestników chóru.

W załączeniu lista uczni nagrodzonych.

Pan Wójt zakomunikował, że uczeń klasy 4 z Tychowa Nowego zdobył I miejsce w Mistrzostwach Polski w skoku w dal.

Na koniec życzył wszystkim uczniom i nauczycielom udanych wakacji. Do życzeń dołączył się również Przewodniczący w imieniu całej Rady.

      Po krótkiej chwili uczniowie wraz z rodzicami opuścili salę obrad.

 

Ad. 3. Interpelacje radnych  zgłosili:/lista interpelacji w załączeniu protokołu załącznik nr 2/.

- radny M. Cedro – w sprawie drogi Wojewódzkiej- remont tej drogi,

  - wykonanie pasu wolnego przy zajeździe do przedszkola.

- radny R. Blach – w sprawie wyrównania drogi koło szkoły w Gadce

 i    wykonania oświetlenia ulicznego przy tym samym odcinku drogi.

- radny M. Strycharski – w sprawie podpisania porozumienia w sprawie drogi powiatowej    Osiny Mokra Niwa,

  - o poprawieniu dróg dojazdowych do pól w sołectwie Osiny,

  - w sprawie Internetu

  - w sprawie przepustu przy drodze gminnej w Osinach.

  - w sprawie zapadnięcia asfaltu koło posesji Pani Bonio w Osinach.

- radny R. Gralec – w sprawie dowozu dzieci do gimnazjum w Mircu z Małyszyna Dolnego,  oferuje dopłatę dowozu z własnej diety radnego.

- radna D. Kawalec – w sprawie zmiany terminu płacenia podatków.

- sołtys wsi Trębowiec Pan Seweryn – w sprawie Interne

 - w sprawie kanalizacji,

- w sprawie ustawienia znaku na skrzyżowaniu w  Trębowcu,

  - w sprawie złego ustawienia hydrantu w Trębowcu.

 

Ad.5.  P-cy Rady Gminy przedstawił Radzie informacje z prac Rady i stałych

komisji w okresie między sesjami /informacja stanowi załącznik nr 3 do

protokołu z sesji/.    

 

Ad.6.  Informacje z działalności Wójta w okresie między sesjami, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że uczestniczył w wielu spotkaniach dotyczących pozyskiwania środków na kanalizację.

Poinformował, że w związku ze spadkiem kursu euro, zmniejszyło się dofinansowanie dla Funduszu Spójności w której udziałowcem jest Gmina Mirzec.  Powiedział, że z planowanych 95 km zadań kanalizacyjnych w obecnej chwili jest możliwe wykonanie około 34 km.

Dodał  również, że prowadzi się rozmowy na szczeblu Ministerialnym w sprawie pozyskania środków na kanalizację, lecz efekt tych rozmów nie jest jeszcze wiadomy. W tej sprawie prowadził rozmowy z Panią Minister Bieńkowską oraz Ministrem Rolnictwa Panem Pawlakiem.

Do jednych z najważniejszych spraw, które zostały wykonane w tym czasie jest również rozstrzygnięcie przetargu na budowę  przedszkola w Mircu, jak również przetargu na remont remizy OSP w Mircu w  ramach którego można składać wnioski z Regionalnego Programu Operacyjnego w terminie od 16. 06.2008r. do 15.07.2008r.

Zostały również złożone do Marszałka wnioski   na budowę boiska w Mircu, oraz budowę boiska wraz z zagospodarowanie ternu w Tychowie Nowym.

Urząd Gminy doręcza  wezwania na wywóz nieczystości płynnych w związku z czym do Urzędu przychodzi wiele osób z wyjaśnieniami co w dużej mierze  utrudnia pracę Urzędu.

Został zgłoszony też wniosek na II etap monitoringu w Gimnazjum w Mircu.

 

Zakomunikował, że w ostatnią niedzielę odbyły się zawody strażackie seniorów w których

 I-miejsce zajął Tychów Stary, II- miejsce Starachowice, III-miejsce Ostrożanka, IV-miejsce  Mirzec.

Odbyły się również zebrania wiejskie w Osinach i  Tychowie Starym w związku z potrzebą zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.

Również z bieżących spraw rozpoczęte zostały prace nad adaptacją OSP w Gadce.

W sprawie wystąpienia Wójta zabrał głos Radny Radosław Gralec i zapytał w sprawie adaptacji byłego budynku Szkoły w Gadce dla celów OSP, oraz w sprawie kto wygrał przetarg na budowę przedszkola w Mircu i jaki jest czas realizacji budowy i za jaką kwotę.

Odpowiedzi na te pytania udzielił Pan Wójt.

 

Ad.7. W tym punkcie P-cy udzielił głosu Szefowi Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Panu Marianowi Miedzakowi , który poinformował ogólnie o stanie bezpieczeństwa publicznego na ternie Gminy Mirzec. Informacja ta została przedstawiona w wersji multimedialnej i stanowi załącznik do protokołu nr 5.

Po wystąpieniu Komendanta PSP zabrał głos Gminny Komendant Straży Pożarnej Pan Andrzej Serafin i zasygnalizował o brakujących środkach własnych w OSP i zaproponował, aby Rada Gminy przyznawała takie środki w kwocie 500 zł. na jednostkę. Poruszył temat przyznawania ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach  pożarniczych.

Zaproponował również szkolenia dla członków OSP w gminie.

P-cy podziękował za dobrą współpracę ze Strażą, oraz Panu Komendantowi za przybycie na obrady. A następnie udzielił głosu Komendantowi Policji w Wąchocku Panu Leszkowi Partyce, który przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na ternie Gminy Mirzec. Informacja ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Następnie zabrał głos sołtys Jan Myszka w sprawie oświetlenia krzyżówki w Tychowie Starym podkreślił ,że takie wykonanie jest ośmieszeniem dla Wójta  Gminy i mieszkańców.

-radny Jacek Grzelka – zakomunikował ,że praktycznie co dzień dochodzi do łamania przepisów na krzyżówkach .

-Andrzej Serafin – w sprawie sprzedaży narkotyków  w Mircu i używania broni palnej  na ulicy.

-radny Ryszard Błach w sprawie – szerzącej się narkomani na terenie gminy Mirzec, coś z tym trzeba zrobić.

 -Na zadane pytania odpowiedzi udzielił komendant policji w Wąchocku

Pan Leszek Partyka  w sprawie krzyżówek  w Tychowie Starym  poinformował ,że można zebrać podpisy od mieszkańców  i policzyć ilość zdarzeń i kolizji i dalej monitować o poprawę .

W sprawie używania broni palnej to każdy widział  a przeszukanie domu odbyło się przy użyciu psa szkolonego z Kielc, natomiast sprawa narkotyków jest problemem  bardzo poważnym ,który się rozwija i narasta. Dostawy narkotyków wspomagane są przez przyjeżdżających na dyskoteki z sąsiednich miejscowości można  przyjść na policję i  złożyć interwencję w tej sprawie .

Pan P-cy Rady Gminy podziękował komendantowi  Partyce za informację

i przybycie na obrady sesji Rady Gminy w Mircu .

Następnie ogłosił przerwę w obradach od godz. 10.40 do godz. 10.50.

O godz. 10.50 P-cy Rady Gminy wznowił obrady sesji Rady Gminy w Mircu i  udzielił głosu Pani z Fundacji  Promowania  Przedsiębiorczości  Siemaszko , która poinformował a o formach działania Fundacji jak również przedstawiła możliwość utworzenia  i cele  Programu Lader , terminy składania wniosków   zwróciła się do radnych , którzy mają szanse  i oddziaływają na mieszkańców  w sposób znaczący , znają ich potrzeby .Poinformowała o  działaniach Fundacji na terenie  woj. Świętokrzyskiego , Każdy  może zaobserwować życie innych ludzi  poprzez telewizję, Internet  czy nawet wyjeżdżając poza teren kraju .Przedstawiła społeczne potrzeby społeczności lokalnej  na bazie ludności Irlandzkiej i Angielskiej , odniosła się do potrzeb ludności Polskiej , działalności gospodarczej na wsi , prowadzenie sklepu  usługowego , dlatego Program LADER ma na celu takie działania , Państwo w 1992 roku  przeznaczyło pulę środków na aktywizację obszarów wiejskich , natomiast obecnie zmieniło się życie na wsi ,więzi  społeczne się rozluźniły, stąd różne grupy społeczne zaczęły interesować się tym  Programem .Jeżeli społeczni liderzy nie  interesują się  Programem to również może  robić samorząd wiejski .Wszystkie obszary wiejskie w naszym województwie  podlegają Programowi i takie są dążenia Fundacji. Przedstawiła trzy osie działania Programu Fundacji .i oś czwartą tzw. Program LADER , zachęcała do  składania wniosków twz Odnowy wsi, których celem jest aktywizowanie  społeczności lokalnej w gminach , w każdej większej miejscowości powinno być założone Stowarzyszenie, które będzie miało osobowość prawną i może  ubiegać się o środki  mogą to być jednostki OSP, czy KGW.  Nawiązała do Gminy Brody ,która przystąpiła do Programu LADER ,i dobrze  z niego korzysta jest to gmina bardzo aktywna, gmina Skarżysko Kościelne wspólnie z gminą Mirzec chcą również przystąpić do Programu Lokalnej Grupy Działania , gdzie musi być minimum 10 tys. mieszkańców, wkład finansowania zależy od ilości mieszkańców gminy,15% może być przeznaczone na obsługę biura .Należy się spieszyć ze składaniem wniosków ,ponieważ czym wcześniej tym lepiej , urząd marszałkowski sprawuje  opiekę nad rozpatrywaniem wniosków. W składach Grup Lokalnych powinni być przedsiębiorcy , społecznicy  i ludzie fizyczni, głównym działaniem  tych grup jest wybieranie projektów  do działania. Z jakich pieniędzy będzie korzystała gmina decyzję musi podjąć Rada Gminy, jedna gmina może należeć do jednej Grupy Działania. Lokalna Grupa Działania  może tworzyć małe granty 

i ubiegać się o środki  w wysokości 25 tys. zł maksymalnie, a także o mniejszych kwotach  pieniężnych do 6 tys. i 4 tys. zł. W trzecim kwartale br. będzie ogłoszony nabór i realizacja wniosków, aby wniosek był rozpatrzony musi spełnić wymogi .Podpisanie umów być  może będzie w IV kwartale 2008 roku.

Pan P-cy Rady podziękował Pani z Fundacji za poinformowanie Rady o Programie  i przybycie na sesje Rady Gminy w Mircu.

Pan Wójt również podziękował i Pani Siemaszko z Fundacji i poinformował ,że w niedługim czasie  Rada Gminy w Mircu podejmie uchwałę  o przystąpieniu  gminy  do Programu Lokalnej Grupy Działania .

-radny R. Błach  zapytał czy trzeba mieć środki własne  na założenie Lokalnej Grupy Działania i czy uchwały w sprawie Odnowy miejscowości Osiny i Tychów Stary powinny być podejmowane w dniu dzisiejszym ?

-radny M. Kukiełka  zapytał  czy Gmina Mirzec dostanie mniej pieniędzy niż Brody.
Na pytania radnych odpowiedzi udzielił Pan Wójt .

Następnie P-cy Rady Gminy w Mircu udzielił głosu przybyłemu na obrady sesji Rady Gminy w Mircu  koordynatorowi  na woj. świętokrzyskie w zakresie  Internetu Panu Remigiuszowi Siwiec, który poinformował ogólnie  o sposobach finansowania  naszej gminy Mirzec dotyczących założenia Internetu w gminie  , dodał ,że woj. świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie należą do tzw. że ściany wschodniej  której  dofinansowanie będzie  w II wariantach w latach 2007-2013tylko w zakresie sieci szkieletowej typowych  światłowodów ,czyli nie do danego gospodarstwa  a tylko do danej miejscowości .Stwierdził, ponadto ,żę  uruchomiony  jest Regionalny Program Operacyjny  w którym  są zarezerwowane środki  na rozwój sieci Internetowej , rozbudowę szkieletu bądź do gospodarstwa .Woj. świętokrzyskie ma 33 mln euro  , jednak duża kwota środków ma pójść na  wyposażenie w komputery gmin. Prowadzone są  opracowania projektowe  w II wariantach ponieważ gm. Mirzec  jest dobrze z telefonizowana  1600 gosppodarstw  posiada telefon  a od 200-300 nie  , jest około 340 gospodarstw  posiada dostęp do szybkiego Internetu . W I wariancie   ,najpierw zostaną wymienione szafy w trzech miejscowościach , Osiany ,Gadka ,Małyszyn  w zakresie których  określona zostanie ilość ludzi do tych podłączeń. II wariant będzie polegał na zmianie elementów w szafach  poprzez dobudowę światłowodów oprócz Mirca i Jagodnego  i zrobienie docelowo sieci  do gospodarstw .dodał że, zachodzi potrzeba wymiany światłowodów , oraz docelowej sieci dla wszystkich użytkowników  Internetu . Przedstawił również  ,że  w ramach RPO można wybudować i rozbudować sieć pasywna ze środków   UE do 85 % kosztów , pozostałe środki własne gminy , przy założeniu ,żę wybudowanie  słupów , kanalizacji będzie ujęte w Studium Wykonalności .Drugim elementem aktywnym  jest wybudowanie szaf, doposażenie szaf i uaktywnienie  światłowodów , jeżeli TP zostanie wybrana  w konkursie czy przetargu jako operator  dominującej  sieci . Opracowany tak projekt będzie  przedstawiony  do przetargu czy konkursu . Ponadto trwają  prace  czy światłowody , czy kanalizacja  docelowo nie  ma rozwiązania .  Firma może zaproponować połączenia sieci radiowej , gdzie w ciągu 8 m-cy doposaży  maszty Centertel . Pan Siwiec poinformował ,że obecnie nie może podać  kwoty  sfinansowania  instalacji Internetu w Gminie Mirzec , ponieważ trwają jeszcze prace obliczeniowe  tego zadania , wstępnie  określił przybliżone koszty budowy Internetu około 800 tys. zł ,założenie ponad 14 km światłowodów , ponadto  jeżeli gmina wybuduje do 100 %  gospodarstw Internet  to każde  dostanie światłowód. Na zakończenie poinformował ,że do tematyki założenia Internetu w gm.Mirzec powrócimy i wtedy przedstawi konkretne koszty jego założenia.

-sołtys Tychowa Starego zapytał dlaczego Internet nie działa  jednakowo tylko zdarza się ,że bardzo powoli ?

-Pan Siwiec –odpowiedział ,że należy interweniować w tej sprawie do telekomunikacji .Jako kontaktowy w sprawie Internetu  telefon podał swoją komórkę o numerze  504044771 .

Pan Wójt podziękował Panu R.Siwcowi za przybycie i przybliżenie Radzie Gminy  informacji o możliwości zakładania Internetu .

Ad.8. W sprawach projektu uchwały o zmianach w budżecie gminy Mirzec na 2008 rok  wyjaśnień udzieliła Z-ca Skarbnika Gminy Pani Urszula Barszcz .Następnie P-cy Rady Gminz w Mircu Jan Kruk zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmian , w wyniku czego oddano następująca ilość głosów:

                                           - za – 13 głosów /jednogłośnie /

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

Ad 9. W sprawie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na rok 2009 w zakresie inwestycji „ Budowa Przedszkola w Mircu z jednym  oddziałem dla dzieci niepełnosprawnych , niezbędną infrastrukturą oraz placami zabaw, boiskami i górką saneczkową „ pytań nie było i P-cy Rady zwrócił  się o przegłosowanie , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

                                         - za – 13 głosów / jednogłośnie /

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji .

Ad 10. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych  oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirzec   pytań nie było , P-cy zwrócił się o przegłosowanie projektu , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

                                          -za – 13 głosów / jednogłośnie /

Uchwała stanowi załącznik  nr 9 do protokołu z sesji .

Ad 11. W  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązań wykraczających  poza rok budżetowy 2008 zawiązanych z zawarciem umowy  na dowóz dzieci  z terenu gminy do szkół na okres  od września 2008 do sierpnia 2011 roku., wyjaśnień udzieliła Kierownik Zespołu Szkół Pani A.Mundzik .

 -radny Radosław Gralec zapytał w sprawie  dowozu dzieci  do Gimnazjum z Małyszyna Dolnego przypomniał ,że sprawę tę monitował wcześniej  i czy nie można było  to przyjąć przed ogłoszeniem przetargu na dowóz  dzieci ? Oferuje dopłatę  do dowozu z własnej diety radnego .

Pan Wójt uspakajał ,że  może będzie możliwość  dowozu jak pozwolą środki  w chwili zawarcia umowy z przewoźnikiem.

Następnie P-cy Rady zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

                                       - za – 13 głosów / jednogłośnie /

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji .

Ad.12. P-cy Rady Gminy w Mircu zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie  :pozbawienia kategorii drogi gminnej  położonej na terenie Gminy Mirzec , w wyniku glosowania oddano następującą ilość głosów :

                                        - za – 13 głosów /jednogłośnie /

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu  .

Ad 13. W sprawie projektów uchwał  dotyczących zatwierdzenia „ Planów Odnowy Miejscowości Osiny i Tychów Stary „ głos zabrał Pan Wójt i ogólnie poinformował o  odbytych zebraniach wiejskich w Osinach i Tychowie Starym  , podczas których zapadła decyzja w sprawie opracowania  ‘Planów Odnowy tych miejscowości „ i w związku z tym  Rada Gminy powinna  te plany przyjąć w drodze uchwal .

W sprawie opracowania Planu Odnowy Miejscowości Osiny zabrał głos Radny Jan Kwapisz i zaapelował do Rady o przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie .

Podobnie w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Tychów Stary zabrał głos Pan T. Sobczyk główny inicjator  opracowania projektu i prosił również o przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie .

-radny M.Strycharski – powiedział ,że popiera ten Plan ale uważa ,że są ważniejsze sprawy np. budowa drogi a nie muzeum we wsi.

-radny R.Błach -  zapytał kto jest wnioskodawcą tego Planu  i czy z Gminy pójdą pieniądze na ten cel i co będzie za dwa lata  jak będzie trzeba utrzymać  inwestycję .

P-cy Rady Gminy Jan Kruk zabrał głos i ze zdziwieniem odebrał pytanie radnego M. Strycharskiego  , zapytał czy jest przeciwny społeczności lokalnej wsi , jednocześnie wyjaśnił ,że nie na wszystkie inwestycje  można  korzystać z Programu .

-sołtys wsi Tychów Stary – uważa ,że powinna Rada Gminy te Projekty uchwał przyjąć.

-radny R.Gralec – podkreślił ,że uważa ,że Rademu Strycharskiemu  nie chodziło o samą ideę    społeczności lokalnej  ale  może ważniejsza dla wsi byłaby sala gimnastyczna .

P-cy Rady Gminy po  dyskusji zwrócił się  do Rady o przegłosowanie projektów uchwał Planu Odnowy Miejscowości Osiny :

                               -za -   13 głosów / jednokośnie /

W sprawie Planu Odnowy Miejscowości Tychów Stary :

                               - za – 13 głosów / jednogłośnie /

 Uchwały stanowią załączniki Nr 12 i 13 do protokołu sesji .

Ad 13. a – W tym punkcie porządku obrad pytań nie było .,P-cy Rady zwrócił się o przegłosowanie

 

                                - za – 13 głosów / jednogłośnie /

 

Ad. 13 b- Informacji do projektu uchwały udzielił Pan Wójt. Następnie , P-cy Rady Gminy zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

                                 - za 13  - głosów / jednogłośnie /

Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Pan Wójt :

- W sprawie  budowy chodnika , wszystkie  niedociąganie CIA i usterki będą sygnalizowane przy odbiorze  chodnika ,

- wyjazd z Tychowa Nowego  weźmiemy  pod uwagę chociaż jest to skomplikowane ponieważ jest to  skrzyżowanie z dr. Wojewódzką / zgłosimy  to do  Z.D.W w Kielcach /

- wyrwę w drodze w Gadce  kolo P.Stompor – zrobimy, podobnie też założymy lampę oświetleniową ,

-część dróg dojazdowych do pól zostanie  wykonana , na miarę środków  jednak nie wszystkie,

-przepust  został zgłoszony do ZDW w Kielcach – mamy pismo ,że do końca czerwca  br . będzie zrobione .

-przepust przy szkole  - powiat odpowiedział ,że nie ma możliwości / będziemy jednak rozmawiać z dyr.. szkoły aby  jego pracownik wyczyścił rów /

Ad 15. W wolnych wnioskach , zapytaniach glos zabrali :

-radny Z.Słyk –w sprawie przepustu w Małyszynie ,

-radny J.Grzelka –w sprawie wyjazdu do P.Głowackiej i wyjazdu w stronę Malcówek

Pan Wójt poinformował ,że temat przepustu w Małyszynie był poruszany na zebraniu wiejskim i ustalono ,że mieszkańcy sfinansują koszty naprawy przepustu ,jednak  później  nie wyrazili zgody ponieważ uznali, że za 2-3 lata  te przepusty zostaną wyrzucone ,dlatego ta sprawa  nie została załatwiona.

Ad 16. Protokół z poprzedniej sesji  przyjęto be uwag .

 Ad17. P-cy Rady Gminy Jan Kruk podziękował wszystkim jej uczestnikom za przybycie i czynny udział w obradach .

Obrady XIX sesji Rady Gminy w Mircu zamknął o godz. 13.20 .

 

Protokołowała :

E.Pałys . 

Ilość odwiedzin: 1596
Nazwa dokumentu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pałys
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pałys
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 11:05:25
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 11:05:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:06:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner