logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PROTOKÓŁ

z  XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia

19.11.2008 roku

 

 

Tematyka sesji:

 

      1 .Otwarcie obrad sesji Rady Gminy w Mircu  i stwierdzenie

        prawomocności obrad   - wybór sekretarza obrad .                                                                                

         2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenia  zmian do  

             porządku obrad.    

         3. Interpelacje radnych.

         4. Informacja P- cego o pracach Rady Gminy i stałych komisji 

             w okresie między  sesjami.

         5. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami .

         6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian  w budżecie gminy Mirzec na

             2008 rok .      

         7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych

             na 2009 rok.

            - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako      podstawę obliczenia podatku rolnego.

            - w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

            - w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych.

        8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2008 rok.

        9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym części pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy położonym w Mircu II, gm. Mirzec na działce o nr ewid. 2911/1.

       10. Podjęcie uchwały sprawie zmian uchwały Nr XX/123/2008 Rady     Gminy w Mircu z dnia 9 lipca 2008r.

       11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

       12. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

       13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji . 

       14. Zakończenie obrad XXIV  sesji Rady Gminy w Mircu.

 

 

Ad.1.  O godzinie 900 P-cy Rady Gminy Jan Kruk dokonał otwarcia obrad XXIV sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdził, że w chwili otwarcia w sesji bierze udział 12 radnych, jest to  kworum wystarczające do podejmowania decyzji Rady.

Radni nieobecni to radna D. Kawalec, radny J. Grzelka, radny K. Kozieł.

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/.

P-cy przywitał zaproszonego gościa radnego Powiatu Jana Zarzyckiego, kolegów radnych, Pana Wójta wraz z pracownikami urzędu, sołtysów z naszej gminy, lokalną prasę.

Następnie na sekretarza zaproponował radnego M. Kukiełka, który propozycję przyjął.

 

Ad.2. W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Wójt, który zaproponował aby

w punkcie 10a wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania publicznego pn. przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec – Wąchock w m. Mirzec.

P-cy Rady poddał wniosek pod głosowanie, w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

- za – 12 radnych (jednogłośnie)

- przeciw – nie było

- wstrzymało się – nie było

 

Ad. 3. Interpelacje radnych zgłosili :  /lista interpelacji w załączeniu do protokołu załącznik Nr 2/.

- radny M. Strycharski – podziękował Panu Wójtowi oraz kolegom radnym za wykonanie drogi na Mokrej Niwie i poprosił o kontynuację  wykonania dalszej części drogi w stronę Krupowa,

                                      - podziękował również Panu Wójtowi i Pani Annie Kwiecień za wykonanie mostu na rzece Iłżance.

                                     - w sprawie wykonania przepustów i poszerzenia drogi w Osinach od szkoły w stronę lasu.

- radny Radosław Gralec – podziękował za wykonanie oświetlenia ulicznego koło Pani  Chmielewskiej i Pana Górskiego w Ostrożance oraz prosił

                                          o założenie jednej lampy koło Pana Wieczorka w Małyszynie Dolnym.

- radny Robert Gralec – w sprawie poprawienia łącznika pod lasem od Poddąbrowy do    Langiewicza,

                              - zapytał, czy w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na wykonanie oświetlenia przy budynkach dawnego GS i na  oświetlenie łącznika od Poddąbrowy do Langiewicza.

- radny M. Kukiełka – poprosił ponownie o wykonanie oświetlenia ulicznego na

                                   ul. Prendowskiej.

- radny J. Kwapisz – w sprawie oświetlenia ulicznego (chodzi o wstawienie jednego słupa  we wsi Osiny Mokra Niwa 28)

                               - w sprawie wyrwy w ulicy przy przystanku Mirzec Podborki (koło stawu).

 

Ad. 4. P-cy Rady Gminy przedstawił Radzie informacje z prac rady i stałych komisji

           w okresie między sesjami. /Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu z sesji/.

 

 

Ad.5. Wójt Gminy Pan B. Nowak przedstawił informacje z działalności Wójta w okresie między sesjami, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu z sesji.

            Ponadto Pan Wójt poinformował, że po odbytym spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Panem Leszkiem Śmigasem zapadły decyzje że będzie wykonane podwyższenie nawierzchni drogi  na ul. Langiewicza na odcinku gdzie został wykonany chodnik. Ponadto Powiat chce zgłosić na przyszły rok budowę drogi na ul. Langiewicza od łącznika

z Poddąbrowy do tzw. prądowej w lesie i dokończenie chodnika od rynku do lasu.

Pan Wójt powiedział również o tym, że odbył się odbiór na rzece Iłżance oraz o tym, że została wykonana droga na Mokrej Niwie.

Poinformował również o potrzebie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/123/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 9 lipca 2008r. – w sprawie przystąpienia Gm. Mirzec

do tworzonego Stowarzyszenia –lokalna Grupa Działania pn. „Gminy Doliny Rzeki Kamiennej” , ponieważ Brody wystąpiły ze stowarzyszenia i zachodzi potrzeba zmiany nazwy tego stowarzyszenia.

P-cy Rady zwrócił się do rady czy są pytania w kwestii dotyczącej wypowiedzi Pana Wójta.

Następnie udzielił głosu:

 - radny Robert Gralec zadał pytanie Panu Wójtowi czy do projektu budowy drogi na Langiewicza nie można dołączyć łącznika od Poddąbrowy do Langiewicza?

- druga sprawa, odnośnie stowarzyszenia zapytał, ile środków pełnomocnik w osobie Pana Pawła Lewkowicza pozyskał do tej pory na realizację małych projektów, ponieważ wydaje mi się, że to stowarzyszenie istnieje tylko na papierze, a poza tym tak naprawdę się tutaj nic nie dzieje.

Pan Wójt odpowiedział radnemu R. Gralcowi odnośnie zgłoszenia łącznika budowy drogi Poddąbrowa - Langiewicza nie będzie to możliwe ponieważ jest to inny numer drogi.

A odnośnie stowarzyszenia nie było możliwe do tej pory uzyskanie żadnych środków, ponieważ nie ma jeszcze założonego i zarejestrowanego stowarzyszenia.

 

 Ad.6.  P-cy Rady Gminy w związku z brakiem pytań co do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mirzec na 2008r. zwrócił się do rady o przystąpienie do przegłosowania w/w uchwały. W wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów:

za -  12 głosów (jednogłośnie)

przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

/Uchwała stanowi załącznik Nr 5  do protokołu z sesji/.

 

Ad.7. W tym punkcie porządku obrad P-cy Rady jako pierwszą pod głosowanie poddał uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów:

za – 12 głosów (jednogłośnie)

przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

/Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu z sesji/

 

Co do kolejnego projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych również nie było żadnych pytań w związku z czym przystąpiono do przegłosowania uchwały:

za – 12 głosów (jednogłośnie)

przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

/Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu z sesji/.

 

Ad.8. P-cy Rady w związku z brakiem pytań i uwag co do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2008r. zwrócił się o przegłosowanie tej uchwały w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

za – 12 głosów (jednogłośnie)

przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

/Uchwała stanowi załącznik Nr 8  do protokołu z sesji/

 

Ad.9. W  tym punkcie obrad również nie było żadnych pytań. P-cy poprosił o przystąpienie do głosowania. Oddano następującą ilość głosów:

za – 11 głosów

przeciw – 1 radny (M. Kukiełka)

wstrzymało się – nie było

/Uchwała stanowi załącznik Nr 9  do protokołu z sesji/.

 

Ad.10. P-cy Rady wyjaśnił, że jest to projekt uchwały o której wcześniej mówił Pan Wójt odnośnie stowarzyszenia, czyli chodzi tu głównie o zmianę nazwy tego stowarzyszenia.

Po krótkim wyjaśnieniu zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

za – 12 głosów (jednogłośnie)

przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

/ Uchwała stanowi załącznik Nr 10  do protokołu z sesji/.

 

Ad. 10a. W tym punkcie obrad P-cy Jan Kruk poprosił o przegłosowanie projektu uchwały uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania publicznego pn. przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec-Wąchock w m. Mirzec,  w wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów:

za – 12 głosów (jednogłośnie)

przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

/Uchwała stanowi załącznik do protokołu Nr 11  z sesji/.

 

 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Pan Wójt w kolejności pytań:

Na pyt. radnego M. Strycharskiego odp., że nie może zadeklarować wykonania tej części drogi ponieważ jest to kwestia większych pieniędzy i na dzień dzisiejszy takich pieniędzy

w budżecie nie ma. Raczej jest to w przyszłym roku niemożliwe.

Na pyt. radnego Radosława Gralca odp. najpierw musimy wykonać dokumentację ponieważ nie ma tam poprowadzonego kabla.

Na pyt. radnego Roberta Gralca odp. jeśli chodzi o oświetlenie, jeżeli nie było ujęte

w projektach to najpierw trzeba będzie wykonać dokumentację.

Na pyt. radnego M. Kukiełki odp. przygotowany jest projekt i w przyszłym roku będzie to oświetlenie możliwe do wykonania.

Na pyt. radnego J. Kwapisza odp. jeżeli nie ma tam słupa to najpierw musimy wykonać projekt. Co do zasypania tej wyrwy przy przystanku to zwrócimy się do Zarządu Dróg, albo sami to wykonamy.

 

Ad. 12. W tym punkcie porządku obrad głos zabrał sołtys wsi Tychów Stary Pan Jan Myszka, który poinformował, że w poboczu przy drodze w Tychowie Starym są doły i nadal nie wykonano ich wyrównania.

Odpowiedzi Pany Myszce udzielił Pan Wójt i powiedział że część usterek została już usunięta, a dalsza część będzie usunięta w terminie do 15 grudnia .

Następnie Pan Jan Myszka zapytał dlaczego nie było nic mówione w punkcie 7 porządku obrad w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego. Zadał pytanie co z wysokością tego podatku?

Odpowiedzi udzielił sołtysowi radny M. Kukiełka, który wytłumaczył Panu Myszce, że wysokość tego podatku się nie zmienia w związku z czym nie ma potrzeby podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.

Następnie Pan J. Myszka poprosił Pana Wójta o zwrócenie się do PKS –u aby odnowić

i przywrócić przystanki na żądanie w Tychowie Starym, Ostrożance i w Małyszynie.

P-cy Rady udzielił głosu radnemu powiatowemu Panu Janowi Zarzyckiemu który powiedział, że w sprawie przystanków na żądanie rozmawiał z prezesem PKS. Prezes powiedział, że jeżeli wykonają dodatkowe przystanki to muszą płacić dodatkowe 750 zł.

Do Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast jeżeli kierowca stanął na dodatkowym przystanku musiał płacić mandat 300 zł. do gminy.

Pan Wójt wyjaśnił, że nigdy nikt nie płacił mandatu ani żadnych opłat za zatrzymywanie się na przystankach.

Następnie zabrał głos radny powiatowy Pan Jan Zarzycki w sprawie bezpańskich psów.

P-cy Rady Pan J. Kruk poinformował Pana J. Zarzyckiego, że te psy są w większości z miasta i powinien Pan Zarzycki powiedzieć o tym problemie na sesji Rady Powiatu.

Następnie radny Radosław Gralec powiedział, że psy o których mówi Pan Zarzycki są to psy Pani Obary, są one niedokarmiane i w związku z czym są one bardzo groźne dlatego musimy w tej sprawie interweniować.

Jako kolejny głos zabrał radny M. Kukiełka, który podziękował obywatelom którzy przyczynili się do upiększenie cmentarza Mirzeckiego.

Następnie głos zabrał radny J. Janiec i zadał pytanie odnośnie drogi Mirzec – Wąchock ile my dokładamy pieniędzy na budowę tej drogi a ile Wąchock? (motywował to tym, ze Wąchock też będzie korzystał z tej drogi)

Pan Wójt wyjaśnił radnemu, że ta droga jest na terenie naszej gminy więc Wąchock niedokładna żadnych pieniędzy.

 

Ad.13. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy w Mircu przyjęto bez wprowadzenia     poprawek.

 

Ad.14. Na zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy w Mircu P-cy Rady gminy Jan Kruk  podziękował wszystkim jej uczestnikom za przybycie i czynny udział w obradach.

           

        Obrady XXIV sesji Rady Gminy w Mircu zamknął o godz. 1030

 

Na tym protokół zakończono.

Ilość odwiedzin: 1052
Nazwa dokumentu: Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pałys
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pałys
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 11:40:02
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 11:40:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:40:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner