logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


P R O T O K Ó Ł

z XXXII sesji Rady  Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .

TEMATYKA OBRAD SESJI :

1.     Otwarcie obrad sesji – wybór sekretarza obrad .

2.     Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad .

3.     Interpelacje radnych .

4.     Wręczenie nagród dla uzdolnionych uczniów absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum .

5.     Informacja z prac Rady i stałych Komisji  w okresie między sesjami.

6.     Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami .

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  gminy do  opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji / LPR/.

8.     Odpowiedzi na interpelacje radnych .

9.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

10.                       Wolne wnioski ,komunikaty i zapytania.

11.                       Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy w Mircu .

 

Ad 1. O godz.10.00 P-cy Rady Gminy Jan Kruk dokonał otwarcia obrad sesji i stwierdził ,że w chwili jej otwarcia w obradach bierze udział 12 radnych , / radni M. Cedro , D. Kawalec i Robert Gralec nieobecni/ jest to kworum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji Rady , następnie przywitał wszystkich gości zaproszonych , radnych i sołtysów .Listy obecności  stanowią zał. Nr 1 do protokołu z sesji ./

Na sekretarza obrad zaproponował radnego Jacka Grzelkę ,który propozycje przyjął.

 

Ad 2. W sprawie zmian do porządku obrad głos zabrał Pan Wójt i zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXI/127/2008 z dnia 13.08.2008 roku dotyczącej zawarcia porozumienia na korzystanie przez dziecko niepełnosprawne  z przedszkola integracyjnego w Starachowicach po pkt.7 –wprowadzić pkt.7 a.

 

 

 

 

 

 

Ponadto P- cy Rady Gminy poinformował ,że na obrady sesji przybyli mieszkańcy Malcówek  i złożyli protest  w  sprawie budowy  masztu telefonii komórkowej .

Zwrócił się do Rady o zaakceptowanie proponowanych zmian do porządku obrad.

Rada Gminy zaproponowane zmiany do porządku obrad  zaakceptowała.

Następnie P-cy Rady zaproponował przed interpelacjami radnych przystąpić do  pkt.4 .

Rada Gminy wyraziła na to zgodę .

Interpelacje przeniesiono po pkt.4.porządku obrad .

 

Ad 4. W tym  temacie zabrał głos Pan Wójt i  przywitał obecnych na sali obrad uczniów szkół podstawowych i ich rodziców oraz dyrektorów szkół , pogratulował z tytułu  osiągnięcia wyników nauki , słowa podziękowania skierował również dla rodziców i wychowanków. Ponadto życzył absolwentom szkól podstawowych

i gimnazjum sukcesów w kolejnych latach nauki oraz  spokojnych wakacji .

P-cy Rady Gminy Jan Kruk  zabrał również głos i podobnie jak Pan Wójt złożył gratulacje dla uzdolnionych  absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mirzec .

Kolejnym ważnym wydarzeniem obrad sesji było wręczenie nagród

i dyplomów  dla uzdolnionej młodzieży szkolnej .

Wręczenia nagród  dokonali Pan Wójt i współorganizatorka konkursu  matematycznego  „ AS” nauczycielka Pani Bernatek .

Wyróżnieni zostali również nauczyciele .Były wzruszenia i uśmiechy ze strony władz gminy i młodzieży szkolnej.

Po tak wzniosłej uroczystości P-cy Rady Gminy Jan Kruk zarządził

15 minutową przerwę do godz. 10.45.Ponownie o  godz. 10.45 wznowił  obrady ,  przywitał grupę mieszkańców Malcówek i zapytał w jakim celu przybyli na obrady sesji. Jeden z mieszkańców wsi odczytał pismo protest dotyczący nie wyrażenia zgody na budowanie masztu telefonii komórkowej w tej miejscowości , uzasadniając negatywnym wpływem na  zdrowie  i środowisko lokalne,  które spowoduje   poczucie zagrożenia i zwiększenia wyładowań atmosferycznych. Pismo /kopia/ stanowi załącznik nr 2 do protokołu z sesji .

 

 

 

 

 

Po wysłuchaniu pisma  P-cy Rady zapytał radnych czy  mają pytania do mieszkańców Marcówek , wyjawił też ,że nie jest kompetencja Rady podjęcie decyzji w tej sprawie . Podkreślił ,że są informacje ,że właściciel który  wyraził zgodę na budowę masztu wycofuje się z umowy.

- radny Radosław Gralec – zapytał jak to się ma  w kompetencji Wójta  i Gminy .

-Radca  prawny – wyjaśnił  , że główną podstawą postępowania w tej sprawie jest sam właściciel ,jeżeli nie ma jego zgody to cała budowla się chwieje. W przypadku przymusowej  sytuacji dla Pana Wójta istnieje cały szereg czynników  odwoławczych nawet do NSA .Ponadto jeżeli wszystkie   organy wydadzą pozytywne opinie  w sprawie to Wójt nie może  wydać negatywnej decyzji. Oprócz zasadniczej  decyzji administracyjnej jest cały szereg  instytucji wydających  decyzje ,które można skarżyć.

Pan Wójt  nawiązał do wyjaśnień Radcy w sprawach proceduralnych 

Wydania decyzji , wiążącymi są opinie innych czynników i organów wydających również decyzje. Pan Wójt odwołał się do wydanej negatywnej decyzji w sprawie budowy telefonii komórkowej w Mirzec Podkowalów, gdzie Kolegium Odwoławcze w Kielcach  wydało decyzję uchylającą w tej sprawie .

Najlepszym sposobem byłby wpływ społeczności lokalnej na właściciela działki aby wycofał się z umowy.

Ponadto  są działania prawne i pozaprawne jak blokowanie  budowy

 i inne ,które  odnoszą zamierzone  skutki .

Następnie P-cy Rady zaapelował do mieszkańców Malcówek aby w przyszłości nie dopuścili do  budowy tego typu inwestycji .

 

-radny Marek Kukiełka – popiera protest  mieszkańców Malcówek , wyraził zaniepokojenie jako radny z ich bezradności , podkreślił, że dziwi go polityka gminy ,że wszyscy inwestorzy  upodobali sobie  gminę Mirzec jest już jedna stacja w Mirzec Malcówki , zwrócił się do mediów o poparcie w tej sprawie dotyczy to drugiej wieży   ERA obejmującej miejscowości /Mirzec Podkowalów, Poduchowne , Mirzec Stary Podborki /  nie możemy jako gmina mieć czyste ręce

i nic nie robić , możemy zorganizować protest mamy zebrane  podpisy  mieszkańców przeciwko budowie masztu nie możemy pozwolić budowy stacji radarowej w gminie .

 

 

 

 

 

 

Ponadto mamy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, miejsca przeznaczone pod budowy , kto się będzie budował , wzywał do nieustannego protestu przeciwko budowie stacji telefonii komórkowej ,które niosą zagrożenia i narastające choroby dla dzieci  i środowiska lokalnego. Podkreślił ,że inwestorom chodzi głównie o pozyskanie pieniędzy z prowadzonych budowli.

P-cy rady Jan Kruk – zwrócił  uwagę radnemu ,że obraził mieszkańców Malcówek za ich bezradność , ponieważ działają we własnym zakresie chociażby przekonują właściciela aby wycofał się

z umowy w sprawie budowy stacji .

 

Ad 3. Interpelacje radnych zgłosili :

/lista interpelacji stanowi zał. nr 3 do protokołu z sesji /

 

     -radny Radosław Gralec – zapytał kto odpowiada fizycznie  za 

      przyłącza  główne wodociągowe , ponieważ ostatnio zdarzyła się a

     awaria  wodociągowa w Ostrożance  i Pani wezwała pogotowie 

     wodociągowe , które po przyjechaniu na miejsce odpowiedziało ,że

     tylko może zakręcić wodę i nic więcej . Ponadto nawiązał do historii

     z przed 25 lat, ,gdzie budując wodociągi nikt się nie pytał ludzi , sami 

     robili przyłącza ,kupowali rury a gdy wodociągom  przypomniało  się

     wzięli pieniądze za liczniki. Na szczęście odkąd  jestem radnym  nie

     ma wiele awarii , ale to co zapłaciła emerytka w Ostrożance

    /1000 zł / trochę dziwne, dlatego jeszcze raz pytam kto odpowiada za

     przyłącza wodociągowe.

    - w sprawie wysypiska dzikiego między Tychowem Starym a 

     Ostrożanką  znajdują się tam meble,  takie jak regały , wersalki itp.,

     proponuje postawić tablice z napisem „Zakaz wywozu  śmieci „ .

    -radny Jan Janiec  w sprawie wodomierzy były naszą własnością , to

    myśmy sami płacili za nie .

    - w sprawie drogi powiatowej  miała być jej naprawa .

    - w sprawie drogi w stronę Leśniczówki , zostały wywiezione  

     ogromne głazy .

   - w sprawie  oświetlenia na Rogatkach  w gadce.

    -radny K.Kozieł – w sprawie remontu drogi  lokalnej do Pani Kosel –

    M.Dolny.- prosi przywiezienie  żwiru lub gruzu.

 

 

 

 

 

 

-radny M. Strycharski – w sprawie drogi  wojewódzkiej  Mirzec –Osiny.

-radny M. Kukiełka – w sprawie zabezpieczenia  mostu Mirzec Podkowalów.

 

Ad 5. Informację z prac Rady i stałych komisji w okresie między sesjami  przedstawił P-cy Rady Jan Kruk

/informacja stanowi załącznik nr  4 do protokołu z sesji /.

Ad 6. Informację z działalności Rady w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy Bogusław Nowak

 /informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu z sesji /.

 

Ad 7. W tym Punkcie porządku obrad zabrał glos Pan Wójt i poinformował w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania  Lokalnego Programu Rewitalizacji  miejscowości Mirzec .  Nawiązał do odbytego spotkania z Panią Ireną Sochacką  zastępcą Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w celu uzyskania informacji  na temat możliwości  pozyskania funduszy Strukturalnych .

-radny Ryszard Błach – proponował aby objąć  programem  Rewitalizacji stare  nagrobki zabytkowe.

 –radny Radosław Gralec –proponuje objąć  programem cała gminę a nie tylko msc.Mirzec .

 -radny Marek Kukiełka –zapytał kiedy ten  program będzie  zrobiony.

Po wyjaśnieniach na pytania radnych P-cy Rady przystąpił do glosowania projektu uchwały , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

                            - za – 12 głosów/jednogłośnie /

                            - przeciw – nie było ,

                            - wstrzymało się – nie było .

 

Uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu z sesji .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 7a. W tym punkcie porządku obrad zabrał glos Pan Wójt i poinformował ,że w ubiegłym roku była podjęta taka uchwała  na zawarcie porozumienia na korzystanie przez dziecko niepełnosprawne

 z przedszkola integracyjnego w Starachowicach , obecnej chwili zachodzi potrzeba umieszczenia następnych dzieci , stąd zostały opracowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Mirzec Nr XXI/127/2008  z dnia 13.08.2008 roku .P-cy Rady zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

                         

                              - za – 12 głosów /jednogłośnie /

                              -przeciw – nie było,

                              - wstrzymało się – nie było .

Uchwała stanowi załącznik nr 7. do protokołu z sesji /.

 

Ad 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Pan Wójt.

 

- w sprawie przyłączy wodociągowych – przyłącza wodociągowe są własnością mieszkańców i każdy obywatel musi o nie dbać .

-w sprawie dzikich wysypisk  - sprawą zajmiemy się , może będzie trzeba postawić znak .

- w sprawie naprawy drogi powiatowej w gadce , Pan Wójt proponuje wysłanie pismo od Rady Gminy  w Mircu .

w sprawie wywiezienia głazów w Gadce pismo zostało wysłane .

-jeśli chodzi o oświetlenie w Gadce  na Rogatkach – został  wykonany projekt  techniczny budowy  i  jeżeli będzie zgoda  mieszkańców to  będziemy wykonywać .

-w sprawie przywozu żwiru  na drogę w Małyszynie Dolnym  -będzie przywieziony.

-w prawie remontu drogi wojewódzkiej  zostało wysłane pismo , nie mamy jeszcze odpowiedzi.

- w sprawie zabezpieczenia mostu w msc. Podkowalów –skierujemy do powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 9.W sprawie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Mircu jaka odbyła się 5 czerwca 2009 roku radny Radosław Gralec zaproponował wprowadzenie poprawki do protokołu poprzez bliższe przytoczenie   okoliczności  które spowodowały  odwołania z funkcji  dyrektora szkoły Podstawowej w Tychowie Starym Pana Sławomira Majchrzaka .Wójt Gminy  przy udziale Radcy prawnego Urzędu  wyjaśnili ,że powodem było naruszenie przez Pana Sławomira Majchrzaka ustawowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz składanie nieprawdziwych  danych w oświadczeniach majątkowych za lata 2004,2005,2006,2007 pomimo uprzedzenia  w tych oświadczeniach o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań .

Po wprowadzeniu  tej poprawki protokół został przyjęty .

 

Ad 10. W wolnych wnioskach , komunikatach i zapytaniach głos

zabrali :

-sołtys  Jan  Myszka – w sprawie  drogi w Tychowie Starym w lesie –zbiera się woda  na asfalcie.

- w sprawie awarii u Państwa Gutów w Tychowie – rozkopano podwórko , zniszczono kostkę , uważa ,że jeżeli firma wchodzi i uszkadza to powinna to naprawić .

-sołtys wsi Trębowiec – w sprawie postawienia znaków w Trębowcu

ograniczających .

P- cy Rady – zaapelował do radnych wzięcie udziału  w uroczystości   dnia  26 czerwca 2009 roku Kościele w Mircu  , poświęconej wydarzeniom czerwcowym .

 

Ad 11.Na zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy w Mircu P-cy Rady podziękował wszystkim jej uczestnikom za przybycie i czynny udział w obradach .

O godz. 12.20 obrady XXXII sesji Rady Gminy w Mircu zostały zamknięte.

Ilość odwiedzin: 2113
Nazwa dokumentu: Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pałys
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pałys
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 11:03:03
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 11:03:03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:03:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner