logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PROTOKÓŁ

z  XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia

15.10.2008 roku

 

 

 

  1 .Otwarcie obrad sesji Rady Gminy w Mircu  i stwierdzenie

        prawomocności obrad   - wybór sekretarza obrad .                                                                                

         2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenia  zmian do  

             porządku obrad.    

         3. Interpelacje radnych.

         4. Informacja P- cego o pracach Rady Gminy i stałych komisji 

             w okresie między  sesjami.

         5. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami .

         6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy

             o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych za 2007 rok. 

         7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne    przeniesienie prawa własności udziałów likwidowanego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

            w Starachowicach w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

            Sp. z o.o. w Starachowicach na rzecz Gminy Mirzec.

         8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian  w budżecie gminy Mirzec na

             2008 rok .

         9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

        10. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

        11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji . 

        12. Zakończenie obrad XXIII  sesji Rady Gminy w Mircu.

 

 

Ad.1. O godz. 900 P-cy Rady Gminy Jan Kruk dokonał otwarcia XXIII sesji Rady Gminy

w Mircu i  stwierdził, że w chwili otwarcia sesji bierze udział 13 radnych, jest to kworum wystarczające do podejmowania  prawomocnych uchwał i decyzji Rady.

O godzinie 905 na salę przybył radny Jacek Grzelka.

Nieobecny radny to Piotr Rokita. /Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/ 

P-cy przywitał zaproszonego gościa Radnego Powiatu Jana Zarzyckiego, kolegów radnych, Pana Wójta, sołtysów z naszej gminy, prasę.

Na sekretarza P-cy zaproponował radną D. Kawalec, która przyjęła propozycję.

 

Ad.2. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie bez wprowadzenia zmian.

Ad.3. Interpelacje radnych zgłosili: /załącznik Nr 2 do protokołu z sesji/

- radny Z. Słyk – w sprawie wytyczenia drogi pod lasem (poinformował, że nadal droga nie                            została wytyczona)

                            - w sprawie wybudowania chodników w Małyszynie

                            - w sprawie wykonania przepustów w Małyszynie

                            - w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego koło Pani Chodniewicz

- radny J. Janiec – w sprawie dojazdu Busów w wolne soboty i niedziele (połączenie Gadki ze Starachowicami)

- radny Kazimierz Kozieł – w sprawie przystanku autobusowego w Małyszynie (prośba

                                               o zabudowanie tego przystanku)

- radny Jan Kwapisz – w sprawie wyremontowania dalszej części drogi (100 metrów)

                                       w Osinach

- radny Radosław Gralec – w sprawie udrożnienia drogi w Ostrożance (dojazd do Pani Chmielewskiej)

- radny J. Grzelka – w sprawie poprawienia nowo wybudowanej drogi w Tychowie Starym.

 

Ad. 4. Informacja o  pracach Rady Gminy i stałych Komisji przedstawił P-cy Rady Jan Kruk.

          /Informacja w załączeniu protokołu z sesji Nr 3/

 

Ad. 5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami

           /Informacja w załączeniu protokołu z sesji Nr 4/

Ponadto Pan Wójt poinformował jak wygląda sytuacja po odbytych spotkaniach w PWiK

w Starachowicach w sprawie budowy wodociągu na ul. Mirzec Langiewicza, wszystko wskazuje na to że będzie wykonane w tym roku część tego wodociągu. Poinformował również o odbytych spotkaniach w sprawie realizacji budowy kanalizacji.

Następną informacją Pana Wójta była budowa dróg powiatowych, poinformował o odbytym spotkaniu  z władzami Zarządu Dróg Powiatowych  i Starostą, na spotkaniu tym rozmawialiśmy w dwóch aspektach, drobniejszych inwestycjach i o tych które mogą być zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego. Do tych drobniejszych inwestycji należy współfinansowanie dokończenia chodnika na ul. Langiewicza do łącznika Mirzec Poddąbrowa, oraz dokończenie drogi w Tychowie Starym Podlesie. Rozmawialiśmy również o zgłoszeniu do RPO drogi do Wąchocka lub drogi do Małyszyna. Wymogiem zgłoszenia do tego programu jest wkład Gminy 35% wartości tej inwestycji, to jest nie możliwe

w najbliższych 5-6 latach. Zarówno wykonanie jednej jak i drugiej drogi to koszt około

8 mln. zł., to nasz wkład musiałby być około 3 mln. zł. Starosta wraz z Panem Śmigasem powiedzieli, że jeżeli zdecydujemy się dać ten wkład to oni złożą ten wniosek, co nie znaczy, że on będzie zaakceptowany. Także chcą złożyć ten wniosek, ale wymagają od nas zobowiązania, że my damy ten ich udział własny, czyli około 3 mln. zł. na jedną drogę.

Lecz z naszej strony jest to niemożliwe ponieważ nasze dotychczasowe zobowiązania czy te które nas czekają, czyli nasze projekty związane z RPO (budowa przedszkola, budowa dwóch boisk, drogi gminne) uniemożliwiają w kolejnych 5  latach wyłożenie kolejnych 6 mln. zł. Jeżeli wniosek nie będzie zgłoszony lub nie przejdzie, na razie będziemy wykonywać dalszą część chodnika w Tychowie Starym.

Pan Wójt poinformował również o sytuacji wykonania oświetlenia ulicznego.

 

 

Ad. 6.  P-cy Rady Gminy Jan Kruk przedstawił informację Radzie w sprawie złożonych

i przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2007 rok.

Następnie Pan Wójt również przedstawił informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok przez zobowiązanych do tego pracowników. /Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji/.

 

 

Ad. 7. W tym punkcie porządku obrad P-cy Rady jako pierwszemu udzielił głosu radnemu Markowi Kukiełka, który zapytał o sens brzmienia tej uchwały.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt który wyjaśnił na czym to przeniesienie udziałów polega.

A następnie głos zabrał Radca Prawny, który dodatkowo wyjaśnił, że brzmienie tej uchwały to jest wymysł Radcy Prawnego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, który taką wykładnię „dziwaczną” zbudował po to aby na skróty przenieść udziały, które należały się gminie w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji na rzecz spółki.

Następnie radny J. Janiec zadał pytanie, ile włożyliśmy wkładu i przez jaki czas ten wkład pracował i czy coś przez to zyskaliśmy czy straciliśmy?

Pan Wójt odpowiedział, że związek został zawiązany w 1992 roku i jak się przepisy zmieniły to tworzyliśmy spółki, a jak weszliśmy do Funduszu Spójności zaistniała potrzeba przekazania tych udziałów.

Po wyjaśnieniu wszystkich niejasności P-cy Rady Jan Kruk zwrócił się o jej przegłosowanie. W wyniku głosowania oddano następującą  ilość głosów:

 

za – 14 radnych (jednogłośnie0

przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

 

/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji/

 

Ad. 8.  W tym punkcie porządku obrad P-cy udzielił głosu Panu Wójtowi, który wyjaśnił, że zaistniał potrzeba zwiększenia wydatków na budowę przedszkola w Mircu, co jest spowodowane  tym, że musimy zawrzeć umowę na nadzór autorski z projektantem na zaprojektowanie wyposażenia przedszkola.

Następnie o wyjaśnienie w szczegółach Pan Wójt poprosił Panią Skarbnik, która wyjaśniła radnym w których paragrafach projektu uchwały zmian do budżetu zaistnieją zmiany.

Radny J. Janiec zapytał  Panią Skarbnik jaka jest ostateczna kwota budowy przedszkola

w Mircu?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że koszty wyszacowane są z załączniku nr 2 do uchwały, ale do końca nie możemy odpowiedzieć czy nic się nie zmieni w tych kwotach, ponieważ  mogą wystąpić jakieś roboty dodatkowe. Wyjaśniła, że są już przyznane jakieś kwoty dodatkowe na wyposażenie, ale nie było jeszcze na to przetargów więc nie możemy powiedzieć czy nic się nie zmieni.

Następnie P-cy Rady zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały  w tej sprawie,

w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

 

- za- 13 radnych

- wstrzymało się – 1 radny (J. Janiec)

przeciw – nie było

 

/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji/

 

P-cy Rady zarządził dziesięć minut  przerwy w obradach od godz. 1030- 1040

 

O godzinie 1040 P-cy Rady wznowił obrady sesji.

O godzinie 1041 salę obrad opuściła radna Pani Dorota Kawalec.

 

 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Pan Wójt w kolejności pytań:

Na pyt. P. Z. Słyka -  odnośnie oświetlenia ulicznego koło Pani Chodniewicz, będzie wykonane  w tym roku.

Na pyt. P. J. Jańca – Pan Wójt odpowiedział, że przewoźnicy jeżdżą wtedy kiedy mają klientów, a gmina nie jest w stanie zapłacić komuś za przejazdy.

Po wypowiedzi Pana Wójta radny Janiec powiedział, że nie jest to dla niego odpowiedź zadawalająca ponieważ to gmina powinna zapewnić dojazdy do szpitala czy starostwa.

Na pyt. P. K. Kozła – w przyszłym roku wykonamy zabudowę przystanku.

Na pyt. P. J. Kwapisza –zaproponował zebranie się w tej sprawie Komisji Budżetu i Finansów i znalezienie środków na tą drogę.

Na pyt. P. Radosława Gralca – odpowiedział, że zależy to od właścicieli działek czy wyrażą zgodę na wykarczowanie krzaków.

 

Ad.10. W wolnych wnioskach, zapytaniach głos zabrali:

- radny Powiatu Starachowickiego Jan Zarzycki – poruszył sprawę dzikiego wysypiska za stacją gazową we wsi Mirzec Majorat

- radny J. Kwapisz – który odczytał zaproszenie Starosty Starachowickiego do „Debaty

  o bezpieczeństwie” /Zaproszenie stanowi załącznik nr 8 do protokołu z sesji/.

- sołtys wsi Ostrożanka P. Chojnacki – odnośnie poszerzenia drogi koło Pana Kmiecia,   ponieważ jest nie przejezdna.

- sołtys wsi Trębowiec – odnośnie dyżurów w Ośrodku Zdrowia w Mircu w dni wolne, oraz  o założenie lusterka przy wyjeździe z drogi od Trębowcu.

- sołtys wsi Jagodne – zapytał Pana Wójta, gdzie są pieniądze te które były do tej pory przeznaczone na kanalizację.

Pan Wójt odpowiedział: z samego spadku kursu euro beneficjent, czyli my straciliśmy około 20 mln. zł. Również roboty budowlane poszły w górę. Szacowane było, że przebudowa oczyszczalni ścieków będzie kosztować około 5 mln euro, a jak się okazało to wartość robót to koszt 20 mln euro. Tak więc te pieniądze zostały skonsumowane na wykonanie oczyszczalni ścieków.

- sołtys wsi Tychów Stary – odnośnie złego wykonania pobocza przy drodze w Tychowie  Starym.

Pan Wójt odpowiedział sołtysowi J. Myszce, że wykonanie tego pobocza w projekcie nie było, ponieważ były jakieś oszczędności, pozostało im pieniędzy i chcieli tutaj zrobić szerszy zakres, także przy okazji wykonania chodnika została wyczyszczona druga część jezdni. Oprócz tego wykonano więcej przepustów niż było planowane.

- Radny J. Janiec – poprosił Pana Wójta o zapytanie władzy Urzędu Gminy Skarżysko - Kościelne o to w jaki sposób oni biorą środki na wykonanie kanalizacji, skoro później zaczęli temat budowy kanalizacji niż my, a więcej wykonali.

Pan Wójt odp. – aglomeracja Skarżysko – Kamienna i Skarżysko Kościelne mają realizować ten projekt z nowych funduszy pochodzących już z obecnych pieniędzy unijnych jest to program Infrastruktura i Środowisko. Część prac które my musieliśmy wykonać sami, to te procedury za Skarżysko wykonała Warszawa.

- Radny J. Janiec – w sprawie dojazdów strażaków na szkolenia, powiedział iż nie było zapisu w uchwale o ekwiwalencie dla strażaków mówiącego o tym, że wszystkie wyjazdy na szkolenia są wliczone w ekwiwalent. Zarzucił również, że inne gminy pokrywają te przejazdy.

Powiedział również o tym, że Urząd Gminy powinien wyznaczyć pracownika do wypełniania dokumentów do Urzędu Skarbowego.

Pan Wójt – nie możemy się sugerować innymi gminami, a poza tym nie ma takiego zapisu, że gmina ma dofinansowywać wyjazdy na szkolenia strażaków.

- Radny Z. Słyk – zadał pytanie czy dach w Sali gimnastycznej w Małyszynie jest wykonany

i jeśli tak to na ile jest gwarancja?

Pan Wójt – dach został wykonany, ale ja umowy nie sporządzałem ponieważ robiła to szkoła, ale odpowiednie przepisy prawa mówią, że gwarancja obejmuje 2 albo 3 lata co na pewno jest tak wpisane w umowę.

- Pan Wójt poprosił Radnego Powiatu Pana J. Zarzyckiego o zabranie głosu na najbliższej sesji Rady Powiatu w sprawie zgłoszenia wniosku do RPO o dofinansowanie budowy dróg Mirzec Langiewicza- Wąchock, oraz drogi Tychów Stary (od krzyżówki) do Małyszyna.

- Radny M. Strycharski – prosił również o poszerzenie drogi w Osinach.

 

Ad. 11. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag.

 

Ad. 12.  P-cy Rady Gminy Jan Kruk podziękował wszystkim uczestnikom sesji za przybycie

i czynny udział w obradach.

 

Obrady XXIII sesji Rady Gminy zamknął o godzinie 1145.

Ilość odwiedzin: 1017
Nazwa dokumentu: Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pałys
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pałys
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 11:41:56
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 11:41:56
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:42:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner