logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


P R O T O K Ó Ł

 

Z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.

 

TEMATYKA OBRAD SESJI :

1.     Otwarcie obrad XVIII  sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdzenia

      prawomocności obrad – wybór sekretarza  obrad .

2.  Rozpatrzenie  wniosków w sprawie  wprowadzenia zmian do 

      porządku obrad .

3.  Interpelacje  radnych .

     4.  Informacja  P-cego  o pracach Rady Gminy i stałych komisji               

           W okresie między sesjami .

5.     Informacja  o działalności  Wójta  w okresie między sesjami .

6.     Informacja Wójta Gminy  o realizacji  uchwał Rady Gminy w Mircu podjętych w 2007 roku.

7.     Podjęcie uchwały  w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .

8.     Informacja w sprawie  wykonania planu finansowego P.Z.O.Z Ośrodka Zdrowia w Mircu  za 2007 rok.

9.     Informacja  w sprawie wykonania  planu finansowego  Gminnej Biblioteki  Publicznej  w Mircu za 2007 rok.

10.                       Informacja na  temat  możliwości założenia  Internetu  na terenie Gminy Mirzec  -udział  przedstawiciela TPSA.

11.                       Podjęcie uchwały  w sprawie : przyjęcia  Regulaminu  udzielania  dofinansowania  do poniesionych  kosztów  usuwania  azbestu ze  środków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej .

12.                       Odpowiedzi na interpelacje radnych .

13.                       Wolne wnioski ,komunikaty i zapytania .

14.                       Przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.

15.                       Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy w Mircu .

 

Ad 1. P-cy Rady Gminy w Mircu Jan Kruk dokonał otwarcia XVIII sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdził ,że w chwili jej otwarcia w sesji bierze udział 12 radnych  radny Jacek Grzelka jest nieobecny , radni Radosław Gralec i Marek Kukiełka  zgłosili spóźnienie, jest to kworum wystarczające do podejmowania prawomocnych obrad i decyzji Rady .

Następnie przywitał przybyłych na sesję gości zaproszonych i radnych powiatowych ./listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu z sesji /.

 

                                                 -  2  -

 

 

 

Na sekretarza obrad zaproponował radnego Tadeusza Rokitę ,który propozycję przyjął.

 

O godz. 9.05 na salę obrad przybył radny  Marek Kukiełka .

 

Ad 2. Pan Wójt w tym punkcie porządku obrad zabrał głos i zaproponował aby pkt.11 porządku obrad zdjąć z porządku sesji dotyczący Regulaminu  dofinansowania azbestu , z uwagi na brak określenia ostatecznych  cen za wywóz azbestu.

 

O godz. 9.08. na salę obrad przybył radny Radosław Gralec .

 

P-cy Rady poddał wniosek Wójta pod głosowanie , w wyniku czego oddano następującą ilość  głosów:

                                          - za – 14 radnych .

Ad 3. Interpelacje radnych zgłosili :/lista interpelacji w załączeniu protokołu załącznik nr  2 /.

-radny R.Błach – w sprawie bezpańskich psów ,

                          - w sprawie  założenia Internetu .

-radny M.Cedro – w sprawie - drogi  gminnej , dużo  ubytków.

-radny K.Kozieł – w sprawie   drogi gminnej  w krzewie  w stronę Ostrożanki woda namuliła  kamienie  ,należy udrożnić rów.

-w sprawie  rowu krytego  w  Małysznie udrożnić i  odblokować .

- w sprawie oświetlenia  obok szkoły w Małysznie w kierunku Małyszyna Dolnego .

-radny Tadeusz Rokita –w sprawie oświetlenia placu i szkoły  w Trębowcu .

-radna D.Kawalec – w sprawie  zakończenia oświetlenia , założenia Internetu i odłowu bezpańskich psów.

-radny M.Strycharski – w sprawie  udrożnienia przepustu  przy szkole  w Osinach , zrobienia porządku na krzyżówkach .

-radny Robert Gralec – w sprawie poprawy drogi M. Poddąbrowa do ul.Langiewicza prosi o wywiezienie żwiru  i wyrównanie drogi.

-radny J.Kwapisz – w sprawie  drogi Mokra Niwa – około 300 m  czy były jakieś uzgodnienia oraz w sprawie bezpańskich psów.

-radny J.Janiec – w sprawie  drogi powiatowej w Gadce jest popękana , kiedy zostanie naprawiona ?

- w sprawie  drogi od Mirowa do Gadki ,

 W sprawie  przejścia kolo Kościoła w Gadce .

 

                                     - 3 -

-P-cy Rady Gminy Jan Kruk  o godz. 9.45 przywitał przybyłego na obrady sesji Posła RP Pana K.Lipca .

-sołtys wsi T.Starego  -poruszył sprawę odstawiania śmieci brak informacji w tej sprawie ,

- w sprawie przepustu  kolo Pana Bonia i Maciejczaka w Tychowie Starym ,

- w sprawie złego wykonania przystanków autobusowych ie deszczu przeciekają najbardziej kolo Pana A.Płusy.

budowie chodnika w Tychowie Starym , są interwencje mieszkańców , między  -radny M. Kukiełka – w sprawie  braku nadzoru budowlanego przy budowie chodnika w Tychowie Starym między stacją  gazową CPN

a Tychowem , efekty tego będą w przyszłości , ponieważ będzie stała woda  i nikt nie  przejedzie .

 

Ad 4. P-cy Rady Gminy przedstawił Radzie informacje z prac Rady i stałych komisji  w okresie między sesjami /informacja stanowi załącznik nr 3  do protokołu z sesji /.

 

Ad 5. Informację z działalności Wójta w okresie między sesjami przedstawił Wójt Bogusław Nowak ./informacja w załączeniu protokołu stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji /.

Ad 6. Pan Wójt poinformował ,że uchwały podjęte w 2007 roku  zgodnie z przedstawioną informacją zostały zrealizowane  .

/informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji /

 

Ad 7.W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok głos zabrał Pan Wójt i poinformował ogólnie o wykonaniu budżetu gminy , dochody wykonane ponad 100 % , nadwyżka dochodów wynik jest zadawalający , zwiększenia dochodów powstały ze sprzedaży nieruchomości . natomiast wydatki stan zadłużeń  na koniec roku 2 835 550 zł  co stanowi  11.45 % .

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne to  nie wszystkie zostały wykonane np. remont remizy OSP w Tychowie Starym

Poinformował również Radę Gminy o wydatkach bieżących zrealizowanych  w strażach , drodze Trębowiec.

Pan Wójt podziękował  wszystkim osobom  z województwa , powiatu , posłom , Radzie Gminy  i pracownikom urzędu , którzy  przyczynili się do realizacji budżetu gminy Mirzec za 2007 rok .

 

 

                                                   -   4  -

Na zakończenie zwrócił się do Rady o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium .

Następnie zabrał głos  P-cy Komisji Rewizyjnej radny K. Kozieł

i przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku dotyczącego wykonania budżetu gminy Mirzec za 2007 rok i  udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy

Opinia jest pozytywna .Następnie P-cy Komisji Budżetowej   Jan Janiec zawnioskował  o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2007 rok i udzielania absolutorium Wójtowi Gminy .

- radny Ryszard Błach  - poinformował  o dokonanej analizie wykonania budżetu gminy Mirzec za 2007 rok na posiedzeniach komisji , opinia jest pozytywna i zawnioskował  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec .

P-cy Rady Gminy Jan Kruk zwrócił się do Rady Gminy o  przyjęcie projektu  uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec   i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w wyniku czego oddano następującą  ilość głosów :

 

                          - za -  14 głosów

                           - przeciw – nie było ,

                           - wstrzymało się – nie było .

Uchwała  stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji .

Ad 8 Do załączonej informacji  w sprawie  wykonania planu  P.Z.O.Z Ośrodka Zdrowia w Mircu za 2007 rok  radni nie wnieśli uwag , przyjęli  ją jednogłośnie .

Ad 9. Do załączonej informacji  w sprawie wykonania planu  finansowego Gminnej Biblioteki  Publicznej w Mircu  za 2007 rok również nie wniesiono uwag przyjęto jednogłośnie .

Następnie P-cy Rady Gminy udzielił głosu  uczestniczącemu w sesji posłowi Panu K. Lipcowi, który  podziękował za zaproszenie , pogratulował Panu Wójtowi   za taka ocenę  wykonania  budżetu gminy Mirzec za 2007 rok  , podkreślił ,że wizerunek Gminy Mirzec  zmienia się z dnia na dzień , baza oświatowa  wielki ukłon dla Rady Gminy ,że dba o politykę oświatową. Podziękował również Wójtowi  za aktywną działalność  lokalnej społeczności jak OSP ,które niosą pomoc ludziom , poinformował też ,że sprawa wypłaty  ekwiwalentów dla strażaków  na pewno zostanie załatwiona przed wakacjami .

Ponadto  odniósł się do wykonania drogi powiatowej  w Gadce , macie trzech radnych w powiecie ,którzy powinni interweniować, podkreślił ,że  jest to wielki skandal ,że tak droga została wykonana.

 

 

                       

                                           -  5  -

 

 

Pan Poseł K.Lipiec poruszył również problem kanalizacji dotyczący Funduszu Spójności była odpowiedź  , która nie  zadawalała żadnej ze stron , dodał ,że może obiecać ,że doprowadzę do  spotkania z Prezesem  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej .

Problem ten dotyka wszystkich inwestycji w woj. świętokrzyskim .

Poinformował ,że pracuje w Komisji Europejskiej  w której  powstała podkomisja  do zadań odbiurotyzowania  barier technicznych  planowanych inwestycji i sprawę problemów Funduszu Spójności przedstawi na Komisji.

Natomiast jeśli chodzi o  Regionalny Program Operacyjny  to jestem przekonany ,że  w tym programie powiat starachowicki ma duże szanse , i droga 744 nie jest zagrożona.

P-cy Rady Gminy  podziękował Posłowi Lipcowi  za przybycie na obrady sesji i  w imieniu mieszkańców gminy  prosił o pilotowanie sprawy budowy kanalizacji gminy.

Następnie od godz. 10.20 do godz. 10.35  zarządził przerwę obradach sesji.

 O godz.. 10.35 obrady sesji  zostały wznowione .

 

Ad 10. W tym punkcie porządku obrad zabrał głos Pan Wójt i poinformował w sprawie  założenia Internetu  w gminie , na dzisiejszej sesji mieli być przedstawiciele  telekomunikacji , jednak jak wynika z informacji nie mogli wziąć udziału. Dodał, że założenie Internetu w całej gminie może  kosztować około 4 mln zł, ponadto dodał ,że z osób które się zapisały na wykazy  mogą być wyłonione  niektóre z uwagi na brak środków pieniężnych .

Pan Wójt  poinformował ,że przy Marszałku woj. Świętokrzyskiego jest komórka ,która  dąży do  instalacji Internetu drogą radiową, przy czym gminy powinny wykupić  częstotliwość od wojska /koszt wykupu około 4  tys. zł / i po wykupie szukać operatora   do zainstalowania  Internetu  w gminie , budowy światłowodów lub linii radiowej .

Pan Wójt przestrzegał ,że jako gmina musimy ponieść koszty  przy każdym  zakładaniu Internetu.

Radny R. Błach – zaproponował nagłośnić sprawę założenia  Internetu na  kraj.

 

 

 

 

                                               -  6  -

 

 

Ad. 11. Zdjęty z porządku obrad .

Ad 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Pan Wójt w kolejności pytań :

- w sprawie bezpańskich psów można ich odłowić i odstawić do Kielc ale muszą być środki na to. Dopóki nie  będzie ewidencji psów ten problem nie zniknie.

-w sprawie dróg będzie podpisana umowa na bieżące utrzymanie  i będziemy to robić na miarę posiadanych środków.

- jeśli chodzi o drogę gminą Krzewa –w stronę Ostrożanki będziemy to robić w ramach bieżącego utrzymania dróg .

- Natomiast rów  kryty w Małyszynie należy sprawdzić gdzie jest zablokowany  i nie ma przepustowości , będziemy rozmawiać z Wodociągami może wspólnie to wykonamy .

-oświetlenie podobnie jak w Trębowcu będzie zrobione.

- w sprawie udrożnienia przepustu wystąpimy do Zarządu Dróg Woj. W Kielcach,

-w sprawie drogi w Gadce wystąpimy do powiatu .

 

Ad 13. W wolnych wnioskach i komunikatach glos zabrali :

Radny Jan Kwapisz zgłosił wniosek  w sprawie Programu Odnowy Wsi  w Osinach  , poinformował ,że  w tym Programie jest przewidziana modernizacja starej szkoły   dla której jest wymagany kosztorys projektorski w kwocie  2.500 zł , zwrócił się do Rady Gminy  i Pana Wójta  o wygospodarowanie takiej kwoty w budżecie   na 2008 rok.

-radny J.Janiec – zapytał jakie gmina będzie z tego tytułu miała korzyści , podkreślił ,że wieś Gadka ma swoje pieniądze i  nie ma zgody na  budowę nowej remizy  a tu nagle  się znajdują , niech sobie wieś wypracuje środki  i sama zrobi .

Pan Wójt  poinformował ,że powinniśmy  dorobek naszych przodków ocalić od zapomnienia , działania kulturowe są bardzo ważne.

-radny J.Kwapisz – wyjaśnił ,że takie wnioski mogą również składać inne szkoły , dodał ,że wcześniej nie występował ośrodki ponieważ nie znał warunków  załatwienia wniosku .

-radny M.Kukiełka zapytał czy stać nas na finansowanie tej inwestycji  ?

-Dyrektor Szkoły w Osinach Pan J.Królak –poinformował ,że w Osinach najwcześniej  został kącik urządzony i dalej chcemy go rozwijać i eksponować.

Pragniemy zachować tradycje wiejskie.

 

 

                                -   7  -

P-cy Rady Gminy w Mircu Jan Kruk  poinformował ,że  ten temat należy przedyskutować  na spokojnie  i dopiero zdecydować i albo złożyć ten wniosek  i realizować go albo  zdecydować co budynkiem  szkoły w Osinach . Podkreślił ogromną pracę Pana Dyrektora Szkoły  jego zaangażowanie  .Zaproponował tez odbycie zebrania w tej sprawie w Osinach i zasięgnąć opinii mieszkańców wsi  w tej sprawie .

Ponadto podkreślił ,że takie ośrodki kultury powinny powstać w każdej miejscowości .

-radny R.Błach – zapytał co z tego ,że   my jako Rada utworzymy taki ośrodek a kto go później  utrzyma?

-sołtys wsi Tychowa Starego prosi o przychylność w tej sprawie , utworzenie takiego ośrodka i nie blokowanie środków .

- -sołtys wsi Tychów Stary poruszył temat  zatok przystankowych czy są przewidziane  odprowadzania ścieków z jezdni.

-radny R.Gralec -  przestrzegał  aby wykonanie drogi w Tychowie Starym nie było powtórką  wykonania drogi w Gadce.

-radny M.Kukiełka – w sprawie budowy chodnika w Tychowie Starym , mieszkańcy są zbulwersowani takim wykonaniem .

Pan Wójt odpowiedział ,że nie dotarły do niego żadne interwencje ze strony mieszkańców wsi .

-sołtys wsi Trębowca  poruszył sprawę przyjmowania pacjentów przez  lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Mircu , jest duży bałagan nie ma porządku.

Ad 14. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy w Mircu został przyjęty jednogłośnie bez wprowadzania uwag .

Ad 15.Na zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy w Mircu zabrał Głos Pc-y Rady Gminy Jan kruk i podziękował wszystkim jej uczestnikom za przybycie i czynny udział w obradach .

Obrady XVIII sesji Rady Gminy w Mircu zamknął  o godz.. 12.20 .

Ilość odwiedzin: 1287
Nazwa dokumentu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pałys
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pałys
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 11:00:17
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 11:00:17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:00:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner