logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PROTOKÓŁ

z  XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia

09.07.2008 roku

 

1 .Otwarcie obrad sesji Rady Gminy w Mircu  i stwierdzenie prawomocności obrad 

   - wybór sekretarza obrad .                                                                               

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenia  zmian do  porządku obrad.    

3. Interpelacje radnych.

4. Informacja P-cego o pracach Rady Gminy i stałych komisji  w okresie między

   sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy Mirzec na 2008 rok .

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XIX/105/2004

    z dnia 25 czerwca 2004 w sprawie : akceptacji programu inwestycyjnego pn. Budowa

   i modernizacja wodociągów i kanalizacji oraz

   oczyszczalni ścieków dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

    w Starachowicach   /Starachowice ,Mirzec , Wąchock / .     

8. Podjęcie uchwały w  sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV/94/2008

    Rady Gminy w Mircu z dnia 30.01.2008 roku .

9.Podjęcie uchwały w sprawie :

1. Przystąpienia Gminy Mirzec  do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa

   Działania pn. „Gminy Doliny  Rzeki Kamiennej „ 

2.Udzielenia pełnomocnictwa ……………………….do pełnego reprezentowania

   Gminy w Stowarzyszeniu –Lokalna Grupa Działania pn. „Gminy Doliny  Rzeki

    Kamiennej „.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji . 

13. Zakończenie obrad XX  sesji Rady Gminy w Mircu.

 

 

 

 

 

Ad.1.  P-cy Rady Gminy w Mircu Jan Kruk dokonał otwarcia XX sesji Rady Gminy w Mircu

i stwierdził, że w chwili jej otwarcia w sesji bierze udział 12 radnych, są nie obecni radni:

radna Dorota Kawalec i radny Marek Kukiełka, zgłosili usprawiedliwienie nieobecności, natomiast radny Mirosław Cedro zgłosił spóźnienie. /Listy obecności stanowią zał. Nr 1 do protokołu/.

P-cy  przywitał najmłodszego mieszkańca gminy uczestniczącego w sesji Bartłomieja Seweryna wraz ze swoją mamą Panią Heleną Seweryn, który uczestniczy w tej sesji z powodu wybitnych osiągnięć sportowych – Mistrz Polski i Europy w skoku w dal.

Następnie przywitał Radnego Powiatowego Pana Jana Zarzyckiego, Przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu naszej gminy, kolegów radnych, Pana Wójta, wraz

z pracownikami Urzędu Gminy, prasę, oraz wszystkich obecnych na tej Sali.

            Po powitaniu wszystkich uczestników sesji Pan Wójt dokonał wręczenia dyplomu

i nagrody rzeczowej i pogratulował małemu Mistrzowi i życzył mu dalszych  osiągnięć sportowych.

 

O godz. 907 na salę obrad przybył prezes PWiK w Starachowicach Pan Robert Pastuszka oraz Pan Andrzej Pasternak.

 

P-cy zaproponował na sekretarza radnego Radosława Gralca, który propozycję przyjął.

 

O godz. 910 na salę obrad przybył radny Mirosław Cedro.

Następnie P-cy poinformował, że wszystkie podjęte uchwały będą prawomocne,

w chwili obecnej bierze udział 13 radnych, jest to kworum wystarczające do podejmowania prawomocnych obrad i decyzji Rady.

 

Ad.2. Pan P-cy udzielił głosu radnemu Janowi Jańcowi, który zgłosił wniosek o ekwiwalencie dla strażaków, oraz wniosek w sprawie adaptacji starej szkoły w Gadce. Wyraził również sprzeciw takiej modernizacji i wnioskował o zdjęcie z porządku obrad przeznaczenie środków na tą inwestycję.

W tym samym punkcie Pan Wójt zgłosił wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały

w sprawie ekwiwalentu dla strażaków, oraz projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamiaru utwardzenia przez Gminę Mirów na potrzeby jej mieszkańców leśnej drogi znajdującej się w granicach gminy Mirzec.

Radny Janiec poruszył sprawę terminowego przesyłania materiałów na sesję.

P-cy poddał głosowaniu pierwszy wniosek zgłoszony przez radnego Jańca w sprawie ekwiwalentu. W wyniku głosowania oddano następującą ilość głosów:

- za 13 radnych (jednogłośnie)

P-cy zaproponował podjęcie tej uchwały w punkcie 9a.

 

Następnie P-cy oddał głos radnemu Jańcowi i poprosił go o uzasadnienie drugiego wniosku.

Radny Janiec poinformował, że 03 marca 2008r. zostało złożone pismo w sprawie adaptacji budynku starej szkoły i do dzisiejszego dnia nie otrzymano na nie odpowiedzi.

W związku z tym według Niego zostało naruszone prawo, oznajmił że Rada nie miała prawa do podjęcia tej uchwały.

Odpowiedzi radnemu Jańcowi udzielił Pan Wójt, który powiedział, że nie jest to prawdą co Pan Janiec mówi ponieważ było w tej sprawie wiele spotkań i zebrań wiejskich i strażackich podczas których nikt nie wnosił sprzeciwu. Pan Wójt podkreślił, że  Rada w marcu przy uchwalaniu budżetu podjęła trafną decyzje w tej sprawie, a to że Pana nie było wtedy na sesji to nie znaczy, że Rada ma nie podejmować decyzji. Zdaniem Pana Wójta ten wniosek nie powinien być przedmiotem obrad gdyż nie było wcześniej mowy o tym aby ten wniosek był wprowadzony podczas obrad.

P-cy jednak poddał głosowaniu wniosek radnego Jańca w sprawie adaptacji budynku starej szkoły w wyniku czego  oddano następującą ilość głosów:

- za 1 radny

- przeciw- nie było

- wstrzymało się 12 radnych

 

 

Następnie został poddany głosowaniu wniosek Pana Wójta w sprawie opinii dotyczącej zamiaru utwardzenia przez Gminę Mirów na potrzeby jej mieszkańców leśnej drogi znajdującej się w granicach Gminy Mirzec, w wyniku którego oddano następującą ilość głosów:

za- 13 radnych

- przeciw – nie było

- wstrzymało się – nie  było

 

 

Ad.3. Interpelacje radnych zgłosili: /lista interpelacji w załączeniu protokołu załącznik nr 2/.

- radny Zygmunt Słyk – w sprawie dowozu dzieci z Małyszyna do Gimnazjum w Mircu       (dotyczy informacji umieszczonej w prasie lokalnej)

- radny Mieczysław Strycharski – w sprawie oświetlenia ulicznego krzyżówki w Osinach, gdzie zginęło w ostatnim  czasie 2 osoby, oraz od Pana Zawadzkiego w stronę Wierzbicy

- radny Radosław Gralec- w sprawie Oświetlenia ulicznego Ostrożance pod lasem, oraz

                                         w stronę Tychowa Nowego.

- radny Jacek Grzelka – w sprawie nowo wybudowanego chodnika, złych zjazdów do posesji.

- radny Jan Kwapisz – w sprawie wyrwy w asfalcie na wprost szkoły

                                   w sprawie wyczyszczenia rowów w Osinach w stronę szkoły.

- radny powiatowy Jan Zarzycki -  w spawie zawyżenia chodnika w stronę Malcówek i przy stacji gazowej Mirzec- Majorat.

 

Ad.4. P-cy Rady Gminy przedstawił Radzie informacje z prac Rady i stałych komisji

        w okresie między sesjami /informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji/

 

Ad.5. Informacje z działalności Wójta w okresie między sesjami, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji.

 

Ad.6. W tym punkcie jako pierwszy zabrał głos radny Kwapisz, który poprosił

           o wprowadzenie do projektu uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, przeniesienie niewykorzystanych środków w wysokości 12 tyś. zł z remontu szkoły, oraz

           19 tyś. zł. z remontu drogi w Osiny - Mirów.

Radny Janiec poinformował, że te zmiany powinny być zgłoszone i rozpatrywane na Komisji Budżetu i Finansów. W związku z tym P-cy Rady Gminy poinformował że zmiany te nie mogą być wprowadzone na dzisiejszej sesji i nie będą na niej analizowane.

Następnie w tej sprawie zabrał głos Pan Wójt i przypomniał, że na ostatniej sesji podjęliśmy uchwały w sprawie odnowy wsi i było wiadomo, że będzie się to wiązało  z kosztami finansowymi, w związku z czym nie możemy uciekać od tego tematu gdyż termin składania wniosków upływa we wrześniu.

Po wystąpieniu Pana Wójta P-cy zarządził 20 minutową przerwę w obradach, podczas której zwołana została Komisja Budżetowa, która miała podjąć decyzję w sprawie zmiany w/w projekcie.

Po przerwie zabrał głos przewodniczący Komisji Budżetowej Jan Janiec i przedstawił ustalenia komisji. W wyniku głosowania za przyjęciem zmian w budżecie głosowało:

za – 4 radnych

przeciw – 1 radny (J. Janiec)

wstrzymało się – nie było

 

P-cy przystąpił do głosowania zmian w budżecie gminy o których wcześniej mówił

P-cy Komisji Budżetowej.

Lecz  Radni mieli wątpliwości co do głosowania, w związku z tym zabrała głos Pani Skarbnik i wyjaśniła jakie byłyby zmiany w budżecie. Wyjaśniła, że zmiana polega na tym, że dokonuje się zmiana przeniesienia planu wydatków budżetu gminy gdzie zmniejsza się plan

o dofinansowanie Szkoły w Osinach o 12 tyś. zł., oraz zmniejsza się plan w dziale rogi publiczne, czyli pieniądze przeznaczone na drogę Osiny – Mirów o 15 tyś. zł.

Łącznie z obydwóch tych działów plan zmniejszył by się o 27 tyś zł. Kwota ta przeszłaby do działu kultury – powstanie twórczości ludowej w Osinach na sporządzenie projektu

i kosztorysu.

Po wyjaśnieniu Pani Skarbnik jeszcze raz P-cy Rady zwrócił się o przegłosowanie, w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

- za- 7 głosów

- przeciw – 3 głosy

- wstrzymało się -3 głosy

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

 

Ad.7. W tym punkcie zabrał głos Pan Wójt, który wyjaśnił, że w związku ze spadkiem kursu euro i wzrostem cen zmieniła się sytuacja wykonania inwestycji pn. „Budowa i modernizacja wodociągów i kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków  dla Międzygminnego związku wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach”, i stąd nastąpiły zmiany w uchwale w sprawie zakresu budowy kanalizacji Gminy Mirzec.

Mianowicie I etap wykonania budowy kanalizacji musimy zawęzić do budowy tylko 33.5 km sieci.

Następnie w tej sprawie zabrał głos Prezes PWiK Robert Pastuszka który dodał, że cały czas współpracował z Wójtem w sprawie budowy kanalizacji razem również uczestniczyli w wielu spotkaniach odnośnie tego zadania i obietnice były bardzo duże. W tym okresie kurs euro liczony był po 4,70 zł. a obecnie jest po 3.30 w  związku z czym straciliśmy około 20 mln. euro. Można by jeszcze wymienić dużo więcej czynników które wpływałyby na te koszty. Musieliśmy więc wprowadzić ograniczenia zakresu oczyszczalni ścieków

i ograniczenia zakresu długości kanalizacji. Natomiast jeżeli chodzi o Gminę Mirzec to dwa zadania które proponujemy to zadanie I czyli połączenie systemu Mirzec ze Starachowicami

i drugie to ochrona ujęcia wody w miejscowości Tychów Nowy. Poza tym te dwa zadania mają kompletną dokumentację, a inne nie mają pełnej.

Radny Janiec zapytał Prezesa PWiK skąd będą mieć pieniądze na realizację budowy dalszych zadań budowy kanalizacji po 2015 roku skoro mają tak duże zadłużenia kredytowe.

Prezes odpowiedział, że budowa kanalizacji należy do zadań własnych gminy i w zależności od sytuacji finansowej jest wykonywana.

Radny Jacek Grzelka zapytał dlaczego nie będzie budowana kanalizacja w Tychowie Starym tak jak wcześniej uzgodniono?

Na to pytanie odpowiedział  pan Wójt informując, że nie tylko mamy problemy z pieniędzmi na budowę kanalizacji, ale również z  mieszkańcami, którzy zmieniają pierwotne zdanie i tak było w przypadku Tychowa Starego kiedy miał już dokumentację jeden z mieszkańców zmienił zdanie i nie zgodził się aby kanalizacja przebiegała przez jego działkę. W związku

z czym musieliśmy zmienić trasę i przeprojektowywać.

Następnie pytanie do Pana Wójta zadał Radny J. Janiec który zapytał jak tłumaczyć społeczeństwu, że nie będzie budowana kanalizacja?

Na co Pan Wójt odpowiedział, że należy wyjaśniać w ten sam sposób jak było dyskutowane na obradach sesji.

Radny Radosław Gralec zapytał czy w tym roku będzie budowana kanalizacja?

Prezes PWiK odpowiedział, że przetarg na budowę jest ogłoszony i będziemy chcieli ruszyć

z budową w tym roku.

Radny Robert Gralec poprosił Prezesa PWiK o podanie konkretnego przebiegu budowy kanalizacji.

Prezes PWiK odpowiedział, że będzie to zadanie I i II, a ze szczegółami można zapoznać się na mapie. Dodał, że jest to cały zakres Tychowa Nowego i przesył do Mirca, centrum Mirca

i przesył rurociąg tłoczny  do systemu w Starachowicach.

 

Po wyjaśnieniu wszystkich pytań P-cy Rady przystąpił do głosowania uchwały, w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

- za – 12 głosów

przeciw – nie było

- wstrzymało się – 1 radny (J. Janiec)

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu z sesji.

 

Ad.8. W tym punkcie porządku obrad zabrał głos P. Wójt, który wyjaśnił na czym polega zmiana w Uchwale Nr XV/94/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 30.01.2008 roku. Mianowicie zmiany górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych , transportu i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych za 1 m3 , zwiększenia tej stawki z 12 zł. na 20 zł.

Poinformował, że cena wywożenia ścieków byłaby podzielona nieoficjalnie na takie etapy, uzależnione od ilości kilometrów przebytych przez przewoźnika,

12 zł. – do 10 km, 15 zł. – 15 km, 20 zł. – 20 km, ale w uchwale nie może być to zapisane tylko musi być zapisana jedna górna stawka 20 zł za 1m3.

Radny Słyk zadał pytanie P. Wójtowi dlaczego jest tylko przewoźnik ze Skarżyska, a nie ma przewoźnika ze Starachowic i trasa przewoźnika byłaby mniejsza.

Pan Wójt odpowiedział, że nie ma przeszkód do podpisania umowy z innym przewoźnikiem, a jest ich na dzień dzisiejszy czterech, którzy dostali koncesję. Nie ma przeszkód dla innych przewoźników, jeżeli będą chcieli świadczyć usługi wystarczy, że wpłacą 110 zł. i okażą wszystkie wymagane dokumenty.

Następnie Radny K. Kozieł powiedział, że w Małyszynie podpisane były umowy na 70 zł

i jeżeli teraz podniesiemy górną stawkę na 20 zł to jaka jest pewność, że przewoźnicy również nie podniosą tych stawek.

Po wnikliwej dyskusji padła propozycja przegłosowania stawki w wysokości 14 złotych.

P-cy Rady zwrócił się o przegłosowanie tej propozycji, w  wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

- za- 13 radnych

- przeciw – nie było

-wstrzymało się – nie było

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu z sesji.

 

Po skończeniu głosowania obrady sesji poprowadził zastępca P-cego Jan Kwapisz, który przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad. 9. W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt który przybliżył Radnym na czym będzie polegało przystąpienie Gminy Mirzec do Lokalnej Grupy Działania pn. „Gminy Doliny Rzeki Kamiennej”. Zakomunikował również, że w punkcie drugim tej uchwały na przedstawiciela tej Lokalnej Grupy Działania proponuje Pawła Lewkowicza.

Po wypowiedzi Pana Wójta P-cy Rady zwrócił się o przegłosowaniu projektu, w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

- za – 12 radnych (w chwili głosowania Radny Strycharski nieobecny)

- przeciw – nie było

wstrzymało się – nie było

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu z sesji.

 

Ad. 9a  Pan Wójt poinformował, że sprawa ekwiwalentu była  poruszana wielokrotnie na sesjach Rady Gminy tematyką tą interesowali się również posłowie i obiecywali załatwienie tej sprawy na szczeblu ministerialnym. Póki co nie ma rozstrzygnięcia na ten temat i jest propozycja aby Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla OSP w Gminie Mirzec. P-cy Rady Gminy zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwał w sprawie ekwiwalentu, w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

 

- za- 13 radnych

-przeciw- nie było

wstrzymało się – nie było

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu z sesji.

 

Ponadto Pan Wójt nawiązał do wypowiedzi Pana Jańca odnośnie adaptacji starego budynku szkoły w Gadce, na ten temat odbyły się zebrania wiejskie gdzie wolą mieszkańców było robienie takiej adaptacji, stwierdził, że jedna osoba nie może decydować za wszystkich. Jednocześnie Pan Wójt dodał, że przy uchwalaniu budżetu Rada zabezpieczyła na tą adaptację środki w budżecie i w obecnej chwili jest zlecony projekt do jej wykonania.

  Radny Janiec zarzucił P-cemu Rady zastraszanie członków OSP w Gadce  o ich rozwiązaniu.

 P-cy zaprzeczał temu a także wyjaśnił, że jest jednym z radnych i dodał, że nie jest kompetencją Rady rozwiązywanie jednostek OSP.

P-cy nie poddał tego wniosku pod głosowanie z uwagi na to, że decyzja nie należy do Rady

o sposobie adaptacji zdecyduje projektant  i mieszkańcy wsi.

 

  Ad. 9b Następnie Pan P-cy poprosił Pana Wójta o wyjaśnienie sprawy budowy drogi Osiny – Mirów.

Pan Wójt wyjaśnił, że Gmina Mirzec nie może uczestniczyć we współfinansowaniu tej drogi, powinność ta należy do Gminy Mirów i Nadleśnictwa Skarżysko.

Ponadto zabrał głos radny R. Błach i zaproponował, że pieniądze które miały być przeznaczone na budowę drogi Osiny – Mirów powinny być przekazane na remont Gimnazjum.

 

    P-cy zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamiaru utwardzenia przez Gminę Mirów na potrzeby jej mieszkańców leśnej drogi znajdującej się

     w granicach Gminy Mirzec, w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

- za- 13 radnych

- przeciw – nie było

- wstrzymało się- nie było

             Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu z sesji.

 

      Ad.10  Odpowiedzi na interpelacje  radnych udzielił Pan Wójt:

- w srawie oświetlenia Ostrożanka pod lasem i w stronę Tychowa Nowego sprawdzimy czy było ujęte w projekcie,

- jeśli chodzi o zjazdy na posesję w miejscowości Tychów Stary, będziemy rozmawiać

   z wykonawcą,

- wyrwa w Osinach  w  asfalcie będzie uzupełniona.

 

Ad. 11. W wolnych wnioskach i komunikatach głos zabrali:

- sołtys z Trębowca – podziękował za wykonanie przystanku w Trębowcu

- Radny M. Cedro – prosił o zwrócenie uwagi właścicielom przystanków autobusowych (MZK) o estetyczny wygląd przystanków

- Radny M. Strycharski – w sprawie zainstalowania lamp oświetleniowych na krzyżówce

   w Osinach,

- sołtys Mirca II – prosiła o usunięcie śmieci przy drodze za Kółkiem Rolniczym w stronę Tychowa Nowego.

Na przedstawione wolne wnioski odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Pan Wójt.

 

 

 

Ad. 12 Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy w Mircu przyjęto bez wprowadzania poprawek w sposób następujący:

- za – 13 radnych (jednogłośnie)

                                                   - przeciw – nie było

                                                    - wstrzymało się -  nie było

 

Ad. 13. Na zakończenie XX sesji Rady Gminy w Mircu P-cy Rady podziękował wszystkim jej uczestnikom za przybycie i czynny udział w obradach.

Obrady XX sesji Rady Gminy w Mircu zamknął o godz. 1130.

Ilość odwiedzin: 1455
Nazwa dokumentu: Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pałys
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pałys
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 11:35:39
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 11:35:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:36:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner