logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


P R O T O K Ó Ł

Z XXVII  Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 

4 lutego 2009 roku.

 

Tematyka obrad sesji :

1.Otwarcie  obrad sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdzenie 

   prawomocności obrad- wybór sekretarza obrad.

2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenia zmian

   do porządku obrad .

3.Interpelacje radnych .

4.Informacja P-cego Rady Gminy o pracach Rady Gminy

   i stałych  komisji w okresie między sesjami.

5.Informacja o działalności Wójta w okresie między 

    sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu gminy

    Mirzec na 2009 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Programu  

    Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2009 rok.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie : wyrażenia zgody na

    dokonanie  darowizny nieruchomości  na rzecz

    Województwa Świętokrzyskiego .

9.Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia sieci publicznych

    przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

    podstawowych  prowadzonych przez  Gminę Mirzec .

10.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia Regulaminu

     określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

     przyznawania niektórych składników wynagradzania  

     oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom

     zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych

     Gminy Mirzec na rok 2009 .

 

 

 

 

 

 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych .

12. Wolne wnioski , komunikaty i zapytania.

13.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

14.Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy w Mircu .

 

Ad 1. O godz. 9.00 P-cy Rady Gminy w Mircu Jan Kruk dokonał otwarcia obrad XXVII sesji i stwierdził, że w chwili jej otwarcia w sesji bierze udział 14 radnych -radny Jacek Grzelka zgłosił swoje usprawiedliwienie , jest to kworum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał

i decyzji Rady ./Listy obecności  uczestnictwa w sesji stanowią zał. nr 1 do protokołu /

Na sekretarza obrad  zaproponował radnego Zygmunta Słyka , który propozycję przyjął.

Ad 2. Zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

 

Ad 3. Interpelacje radnych zgłosili : /lista interpelacji w załączeniu protokolu- zał nr 2 /

- radny Jan Janiec – w sprawie dojazdu z Gadki do Starachowic , duża ilość ludzi z Gadki pragnie dostać się do szpitala , urzędu skarbowego, ZUS   i po prostu nie ma czym .

Prosi o wzięcie pod uwagę tej sprawy .

-radny  Mirosław Cedro -  w sprawie Mirca Majorat  w łąkach brak jest oznakowania terenu  ,kłopoty z dojazdem pogotowia .

Prosi o  postawienie odpowiedniego drogowskazu .

-radny Robert Gralec – zapytał czy  gmina Mirzec  zamierza  skorzystać ze środków odnowy wsi i czy są składane wnioski

w tej sprawie ?

-radny Marek Kukiełka – w sprawie  naprawy mostu między Mirzec Podkowalów  a Mirzec Korzonek ,  prosi o naprawę .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad4.P-cy Rady Gminy Jan Kruk  przedstawił informacje o pracach Rady i stałych komisji w okresie między sesjami.

/informacja stanowi zał. nr 3 do protokołu z sesji /.

Ad 5. Informację z działalności Gminy w okresie między sesjami przedstawił Wójt – Bogusław Nowak . /informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu z sesji /.

Ponadto Pan Wójt poinformował również o przyznanych pieniądzach  w kwocie 50 mln zł o które przez dwa  lata  zabiegał  u wojewody , parlamentarzystów a nawet europosłów a także  w ministerstwach  rozwoju regionalnego i ochrony  środowiska ,o które toczył nawet  toczył rozmowy z kierownictwem  Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej, dziś okazuje się ,że beznadziejna sytuacja dla gminy Mirzec odwróciła się  i dostaliśmy zapewnienie otrzymania tych środków. Jest to bardzo pokaźna kwota przy naszym skromnym budżecie gminy .

W tym temacie radny Radosław Gralec –zapytał Pana Wójta  czy przyznane dodatkowe środki nie zostaną  inaczej zagospodarowane  przez PW i K w Starachowicach .

Pan Wójt wyjaśnił radnemu, że różne mieliśmy  doświadczenia z wodociągami, ale te pieniądze na pewno trafią na kanalizację naszej gminy.

 

Ad 6. W tym punkcie porządku obrad głos zabrał P-cy Komisji Budżetu i Finansów Jan Janiec i przedstawił krótką opinię Komisji  w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok. Opinia jest pozytywna.

Następnie głos zabrał Pan Wójt  poinformował w sprawie budżetu Gminy Mirzec na 2009 rok  i zaprezentował jego założenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak wynika z projektu budżetu wydawanych jest dużo pieniędzy, wydatki na kanalizację gminy, oświetlenie uliczne, budowę dróg i  wydatki na inwestycje budowa przedszkola  w Mircu , w związku z tym mamy większy niż w 2008 roku deficyt budżetu i wynosi  2 110 498 zł , który zostanie pokryty  przychodem z zaciągniętego kredytu, zadłużenie wniesie około 30 % ,czyli  około 5,3 mln zł. Dochody budżetu  gminy wynoszą 18 820 803 zł  a wydatki  20 931 301 zł  w tym wydatki inwestycyjne  3 337 064 zł.

Pan Wójt przedstawił założenia inwestycyjne w 2009 roku do wykonania :

-budowa przedszkola w Mircu -2,4 mln zł,

-budowa części chodnika  przy drodze Tychów Stary –Małyszyn – koszt około 200 tys. zł /przy udziale gminy 50 % /.

--budowa wiat przystankowych – koszt 15 tys. zł,

 -informatyzacja gminy – koszt 22,5 tys. zł,

-zimowe utrzymanie dróg – koszt 60 tys. zł

- remonty cząstkowe dróg – 50 tys. zł,

-remont drogi Tychów Stary Podlesie – około 200 tys. zł,-- -

-kanalizacja gminy – 159 tys. zł/w tym koszty związane z wykupem gruntów pod przepompownie i wykonanie przyłączy do budynków gminnych /,

Ponadto Gmina Mirzec uczestniczy w Programie Przebudowy Dróg Lokalnych  i dlatego przeznaczyła na przebudowę  drogi 0563 Mirzec –Wąchock  kwotę ponad 500 tys. zł ,

- przebudowa oświetlenia ulicznego  - koszt 100 tys. zł,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – zaplanowano 126,8 tys. zł.

Ilość odwiedzin: 1020
Nazwa dokumentu: Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pałys
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pałys
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 11:02:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:02:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner