logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Komisje Rady Gminy
      minus Komisje Rady Gminy - składy osobowe
   plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
   minus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Komisje Rady Gminy - składy osobowe

KOMISJE RADY GMINY MIRZEC


KOMISJA REWIZYJNA


Komisja rewizyjna działa w zakresie spraw kontroli działalności Wójta, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.


 


KOMISJA BUDżETU

Komisja budżetu działa w zakresie spraw dotyczących: - projektów uchwał Budżetu Gminy, - planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz funduszy celowych, - sprawozdań z wykonania budżetu, - przygotowania ocen realizacji budżetu, wydawania opinii o wysokości stawek podatkowych, - wydawania opinii w sprawach majątkowych Gminy, - opiniowanie zasiągniętych przez gminę wszelkich zobowiązań finansowych i zagadnień mających skutki finansowe dla Gminy, - opiniowanie zadań w zakresię inwestycji.KOMISJA ROLNA I ROZWOJU GMINY


 

Komisja rolna i rozwoju Gminy działa w zakresie spraw dotyczących; - rolnictwa, leśnictwa i ochrony gruntów, - gospodarki wodnej, - gospodarowania terenami, - opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, - bezrobocia, - promocji i rozwoju gminy, - współdziałania z organani samorządu mieszkańców, - prawidłowego rozpatrywania skarg ludności, - wydawania opinii o wysokości stawek podatkowych, - utrzymania dróg gminnych i dojazdowych do pól.


 

KOMISJA ZDROWIA, OśWIATY I KULTURY

Komisja zdrowia, oświaty i kultury działa w zakresie spraw dotyczących: - działania placówek służby zdrowia i pomocy społecznej, - funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, - upowszechniania kultury, sztuki i czytelnictwa, - rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.


 

KOMISJA BEZPIECZEńSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOżAROWEJ

Komisja bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.pożarowej działa w zakresie spraw dotyczących: - bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, - ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, - ochrony środowiska i zasobów naturalnych, - stanu sanitarno-higienicznego Gminy, - utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich, - utrzymania urządzeń komunalnych.


Ilość odwiedzin: 2354
Osoba, która wytworzyła informację: Rada Gminy Mirzec
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady: Jan Kruk
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:40:49
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:40:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-09 10:44:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner