logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
      minus Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
      minus Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
      minus Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
      minus Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
      minus Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


P R O T O K Ó Ł

Z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.

 

 

TEMATYKA OBRAD SESJI :

 

 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy w Mircu  -wybór sekretarza obrad .
 2. Rozpatrzenie wniosków  w sprawie  wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych .
 4. Informacja P-cego Rady Gminy o pracach Rady i stałych Komisji  w okresie między sesjami .
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności gminy w okresie między sesjami .
 6. Podjęcie uchwały   w sprawie : uchwalenia  budżetu gminy Mirzec na 2008 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie : zaciągnięcia kredytu.
 8. Wystąpienie gości  zaproszonych  na sesję.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie :  uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania  Uzależnieniom  na 2008 rok.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie :  wprowadzenia zmian  do regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i szczegółowe  warunki   przyznawania niektórych  składników wynagradzania          oraz dodatku  mieszkaniowego  nauczycielom zatrudnionym w szkołach   i placówkach  oświatowych  na terenie Gminy mIrzec .
 11. Podjęcie uchwały   w sprawie  ustalenia  opłat  za korzystanie                                      z obiektów i urządzeń  placówek  oświatowych  oraz obiektów  użyteczności  publicznej na  Gminy Mirzec .
 12. Informacja  z prac  przygotowawczych  do kanalizacji  Gminy Mirzec .
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie  uchylenia  Uchwały Nr XIII/81/2007  Rady Gminy w Mircu  z dnia  05.12.2007  roku  dotyczącej  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę .
 14. Podjęcie   uchwały w sprawie  : wniesienia na kapitał zakładowy Wodociągów i Kanalizacji  Sp.z.o.o w Starachowicach  wartości poniesionych  nakładów  na realizację  zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci  wodociągowej  w msc. Mirzec  ul. Langiewicza –Mirxec Ogrody gm. Mirzec .
 15. Upoważnienie Wójta Gminy Mirzec  do zawarcia   porozumienia z Wójtem  Gminy Mirów  w sprawie budowy  drogi gminnej .
 16. Przyjęcie Programu  usuwania  azbestu  z terenu Gminy Mirzec – podjęcie  uchwały.
 17. Rozpoczęcie  kampanii informacyjnej na terenie Gminy Mirzec  dotyczącej  Programu  Integracji Społecznej .
 18. Odpowiedzi na interpelacje radnych .
 19. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji .
 20. Wolne wnioski , komunikaty i zapytania .
 21. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy w Mircu .

 

 

 

                                                           _  2  -

 

Ad 1. O godz. 9.00  P-cy Rady Gminy w Mircu Jan Kruk dokonał otwarcia obrad XVI sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdził ,że w chwili jej otwarcia w obradach bierze udział  12 radnych , radni Jan Janiec , Jacek Grzelka i Zygmunt Słyk są nieobecni , jest to kworum  wystarczające do podejmowania  prawomocnych uchwal i decyzji Rady ./Lista obecności radnych , sołtysów i radnych powiatowych oraz gości zaproszonych stanowi zał.Nr 1/

Na sekretarza obrad zaproponował  radnego Kazimierza Kozła , który propozycję przyjął.

Ad 2. W tym Punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Wójt i zgłosił wniosek

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały  zmian do załącznika Nr 4 Statutu Gminy Mirzec .

Ponadto zaproponował w sprawie azbestu aby przyjąć  Program a Regulamin na kolejnej sesji Rady Gminy .

Rada  zaakceptowała zgłoszone propozycje w sposób następujący :

                             -  za -   jednogłośnie /12 radnych /.

O godz. 9.10 na salę obrad przybył radny Zygmunt Słyk .

Ad 3. Interpeluje radnych zgłosili :

- radny M.Strycharski – w sprawie założenia dwóch lamp oświetleniowych  Osiny Majorat i jedna lampa przy drodze wojewódzkiej w Osinach .

- w sprawie połączenia Osiny Majorat 

- w sprawie  przystanku  w lesie  wejść w porozumienie  z Wójtem Gminy Mirów .

- w sprawie rzeki Iłżanki czy będzie przetarg .

Na salę obrad o godz. 9.20 przybył Komendant Powiatowej Policji w Starachowicach     Pan Waldemar Domański i Leszek Partyka Komendant Komisariatu z Wąchocka

Ad 4. Informację z działalności Rady Gminy i stałych komisji Rady przedstawił P-cy Rady Jan Kruk ./informacja w załączeniu protokołu zał. Nr 2/ .

 

Ad5. Informację z działalności  Wójta w okresie między sesjami przedstawił Pan Wójt /Informacja w załączeniu protokołu stanowi zał. Nr 3 do protokołu /.

Ad.6  W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy  w Mircu zajęła się projektem  uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2008 rok P-cy Rady Gminy Jan Kruk  udzielił głosu Panu Wójtowi , który  przedstawił  Radzie  ogólną informację w sprawie budżetu.

                      Dochody ogółem -  17.436,780 zł ,

                     Wydatki  ogółem – 19.092, 958 zł.

Ponadto dodał, że    gmina będzie  zaciągała kredyty na  realizację zadań  inwestycyjnych z regionalnego Programu Operacyjnego  w 2008 roku.

Następnie  poinformował ,że zarówno  on sam  jak  i na  pewno  obecnie  radni są za  utrzymaniem placówek  oświatowych  działających  na terenie  Gminy Mirzec  co  trzeba  podkreślić ,że w każdym roku do oświaty   gmina  dokłada ponad dwa miliardy  złotych . Pan Wójt  podkreślił  również ,że w projekcie  budżetu  zaplanowano realizacje inwestycji drogowych takich jak  kontynuacja  chodnika Mirzec – Tychów Stary , zabezpieczono  środki w wysokości  20 tys. zł , które po zawarciu porozumienia z Gminą Mirów  zostaną przekazane  na realizację  budowy drogi .

 

 

                                             -   3  -

Następnie zabrał głos  w imieniu Komisji Budżetu i Finansów  Z-ca Przewodniczącego Komisji Jan Kwapisz , który poinformował ,że komisja na posiedzeniach  w dniu 03.03.2008 roku  i 05.03.2008 roku zajmowała się projektem budżetu gminy  i po jego szczegółowej analizie  przyjęła go  :

                                 - za       -  5 glosami ,

                                 - przeciw - - ,

                                 - wstrzymujący się – 1 glos.

Jednocześnie zabrał głos Rady Ryszard Błach P-cy Komisji Zdrowia , Oświaty i Kultury  i poinformował, że projekt  budżetu gminy na 2008 rok był tematem pozostałych  komisji Rady Gminy   w dniu 05.03.2008 roku i również po jego analizie został przyjęty jednogłośnie.

P-cy Rady Gminy Jan Kruk  poinformował ,że w sesji  bierze udział 13 radnych  i zwrócił  się o przegłosowanie projektu budżetu gminy Mirzec na 2008 rok  , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

 

                                  - za – 13 głosów ,

                                   - przeciw – nie było ,

                                   - wstrzymało się – nie było

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu z sesji.

 

Ad 7. W tym punkcie porządku obrad  Rada Gminy zajęła się projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , w związku  z brakiem pytań do projektu P-cy Rady Gminy  zwrócił się o przegłosowanie , w wyniku czego oddano następując ilość  głosów :

                                    - za – 13 głosów,

                                    - przeciw -  nie było ,

                                     - wstrzymało się -  nie było .

Uchwała stanowi załącznik nr 5  do protokołu  z sesji.

 

Ad 8. W tym punkcie porządku obrad P-cy Rady Jan Kruk udzielił

Głosu  zaproszonemu na sesję Panu Waldemarowi  Domańskiemu , który podziękował  za zaproszenie i przyznane  środki w wysokości 5 tys. zł  na zakup samochodu  dla celów kryminalistyki, całkowity koszt samochodu wynosi 120 tys. zł. Ponadto podkreślił, że  pieniądze  na pewno  by się przydały w Wąchocku , jednak po rozmowie z Komendantem Partyką  ,jeżeli  samochody zostaną zakupione  to dla Wąchocka  również będziemy chcieli przeznaczyć jeden wóz.

Pan Komendant poinformował ,również o bezpieczeństwie publicznym na terenie Gminy Mirzec  i w powiecie , przedstawił możliwości gminy   do zatrudniania osób  do ochrony w razie  organizacji np. festynów , dożynek czy  innych , koszt zatrudnienia takiej osoby wynosi 100 zł za 8 godzin patrolu .

-radny J.,Kwapisz – poruszył sprawę  nasilenia kontroli drogowej  w Osinach .

Pan Komendant poinformował ,że   były prośby ze strony  radnych , dyrekcji szkól  w sprawie zwiększenia kontroli  dlatego to robimy.

-radny Powiatu Jan Zarzycki – zapytał o obsadę etatów w policji , czy brakuje ?

 O kontrolę w porze nocnej , jeżdżą samochody z bardzo dużą szybkością.

 

 

 

                                                           -   4  -

Pan Komendant poinformował ,że  obsada etatowa w policji w dużej mierze zależy od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ., mamy 15 etatów  w ruchu drogowym , etatów jest za mało  , wakaty etatowe  są zawsze na koniec roku  od 01.02.2008 roku  obsada  etatowa  jest pełna , jednak  będą czynione  starania o przyjęcia policjantów.

-sołtys Trębowca –zapytał w jakim wieku można ubiegać o przyjęcie do policji ,

Pan Komendant – do 35 roku życia.

-sołtys Tychowa Starego -  zapytał czy radiowóz policji  powinien być widoczny ,

- w sprawie   ubezpieczenia OC  samochodów jakie są  terminy  ubezpieczeń w świetle przepisów policji.

Pan Komendant odpowiedział ,że  samochód  policji ma być efektywny , musi być to miejsce  bezpieczne , natomiast jeśli chodzi o sygnalizację na krzyżówkach wystąpimy z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach .

W sprawie ubezpieczeń samochodów to występują różne firmy  ubezpieczeniowe , które interpretują  to ze swego punktu widzenia  , natomiast policjant  musi  wiedzieć ,że jest to  kontynuowanie ubezpieczenia  ,które musi być aktualne.

-radny Radosław Gralec – podziękował za  zwiększenia kontroli  policji drogowej  , uważa ,że się poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców .

O godz. 10.20 salę obrad opuściła radna Dorota Kawalec .

Ad 9. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom pytań nie było natomiast pytano w sprawie działania Komisji  Przeciwdziałania alkoholizmowi .-radny M.Kukiełka zapytał  w sprawie wyboru komisji ,

-radny Radosław Gralec – kto jest w składzie komisji ?

- radny Z. Słyk proponuje poszerzyć komisję.

Pan Wójt poinformował ,że komisja została powołana zgodnie z ustawą wcześniej Uchwałą  Zarządu Gminy a obecnie  zgodnie z kompetencjami  Zarządzeniem Wójta Gminy , ponadto  komisja posiada Statut  i nie ma taka komisja kadencyjności.

Kierownik GOPS Mircu Pani Grażyna Potrzeszcz przedstawiła skład komisji .

Następnie  P-cy Rady Gminy Jan Kruk  zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi   , w wyniku glosowania oddano następującą ilość głosów:

                         

                                        -  za  -   11 głosów,

                                        - przeciw – nie było ,

                                        - wstrzymało się – 1 głos /Z.Słyk /

Uchwała stanowi  załącznik   nr 6 do protokołu z sesji.

 

Ad 10. W sprawie wprowadzenia zmian  Regulaminu określającego  wysokość stawek  i szczegółowe  warunki  przyznawania  niektórych składników  wynagrodzenia  oraz dodatku mieszkaniowego  nauczycielom  zatrudnionym  w szkołach i placówkach  oświatowych  oraz obiektów  użyteczności publicznej  na terenie Gminy  Mirzec  pytań ze strony radnych nie było w związku z czym P-cy Rady Gminy zwrócił się do radnych o przegłosowanie  projektu uchwały w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

                                           - za – 12 głosów / jednogłośnie .

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z sesji.

 

                                               -   5  -

Ad 11. W sprawie  projektu uchwały  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  z obiektów i urządzeń  placówek oświatowych  na terenie Gminy Mirzec , głos zabrali:

-radny  J. Zarzycki – czy opłaty powinien płacić organizator  ,

-dyr. szkoły podstawowej Majchrzak z Tychowa Starego –w sprawie organizacji imprez sylwestrowych .

-radny M. Kukiełka -  proponuje uszczegółowić zapis w uchwale , wnioskuje za odłożeniem   przyjęcia projektu  .

-dyr.Gimnazjum w Mircu Pani H.Celuch ,  wyjaśniła, że jej zdaniem Rada Gminy powinna określić  zasady  ,natomiast szczegóły powinno się  ustalać później .

 - radny M.Kukiełka – wycofał wcześniej zgłoszony wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.

Od godz. 11.25 do godz. 11.35  P-cy Rady ogłosił przerwę w obradach sesji.

O godz. 11.35 wznowiono obrady  zabrał glos Radny Jan Kwapisz i zaproponował przyjęcie porwaki do projektu uchwały i wprowadzeniem uzupełnienia zapisu dotyczącego zwolnień dla :

-organizatorów  zebrań wiejskich  i spotkań organizowanych przez radnych i sołtysów. Następnie P-cy Rady Gminy zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały z poprawką zapisu , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów:

                          -  za – 12 głosów/ jednogłośnie /

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu sesji /

 

Ad 12. Pan Wójt poinformował  ogólnie o pracach przygotowawczych  kanalizacji gminy Mirzec ,

-radny Radosław Gralec – zapytał czy  jest nadzieja ,że wodociągi  dostaną pieniądze na wykonanie kanalizacji .Pan Wójt odpowiedział ,że obecnie czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury   i Brukseli .

 

Ad 13. W tym punkcie porządku obrad zabrał głos Pan Wójt i wyjaśnił ,że zgodnie z zaleceniem Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wcześniej podjęta uchwała  była podjęta z trzy dniowym opóźnieniem dlatego musimy ją uchylić .

P-cy Rady zwrócił się o przegłosowanie uchwały , w wyniku czego oddano następująca ilość głosów:

 

                                   -  12 głosów / jednogłośnie /

Uchwałą stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji .

 

Ad 14. W tym punkcie porządku obrad pytań  nie było .Pan Wójt poinformował Radę ,że udziały gminy Mirzec się zwiększają .

P-cy Rady Gminy zwrócił się o przegłosowanie  projektu uchwały w tej sprawie , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

 

                                        - za – 12 głosów /jednogłośnie /

Uchwałą stanowi załącznik nr 10 do protokołu z sesji .

 

 

 

 

 

                                                            -  6  -

 

Ad 15. Pan Wójt poinformował ,że przystąpić do  współudziału w budowie drogi i przekazać środki zabezpieczone w budżecie gminy Rada Gminy musi  upoważnić Wójta do zawarcia porozumienia z Gminą Mirów .

Dlatego  w tym celu jest również projekt uchwały .

Pan P-cy Rady Gminy z wrócił o przegłosowanie  projektu uchwały w tej sprawie , wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

 

                                      - za – 12 głosów /jednogłośnie /

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji.

 

Ad 16. P-cy Rady Gminy Jan Kruk zwrócił się do Rady o  przegłosowanie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu  usuwania azbestu  z terenu Gminy Mirzec , w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

 

                                         -  za -  12 – głosów /jednogłośnie /

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu s z sesji .

 

Ad 17. W sprawie rozpoczęcia kampanii  informacyjnej  na terenie Gminy Mirzec dotyczącej Programu Integracji Społecznej  glos zabrał Pan Wójt i poinformował ,że gmina Mirzec zakwalifikowała się  do tego Programu w zakresie usług dla rodzin z      dziećmi niepełnosprawnymi ., został powołany  zespół , do koordynacji prac Programu. Dostaliśmy kwotę środków w wysokości  116 tys. EURO  na okres 3 lat , na każdy rok   należy określić plan wykonania zadań.

 

Ad 17a. W sprawie zmian do Załącznika Nr 4 Statutu  Gminy Mirzec  głos zabrała Sekretarz Gminy Krystyna Dudek i poinformowała ,że w związku z  utworzeniem jednostki organizacyjnej pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu  zachodzi potrzeba   aktualizacji wymienionego załącznika do Statutu, dlatego  jest ta uchwała.

P_cy Rady Gminy zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie ,  w wyniku czego oddano następującą ilość głosów :

 

                                            - za – 12 głosów / jednogłośnie /

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z sesji .

 

Ad 18. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił pan  Wójt w kolejności pytań :

 

- na pytania  radnego Strycharskiego -  odnośnie oświetlenia jeżeli będą środki to  wykonamy , również jeśli chodzi o drogę w stronę Mirowa ,

 - w sprawie  przetargu na Iłżankę , jest ogłoszony i niebawem będzie rozstrzygnięty prawdopodobnie w kwietniu 2008 roku.

 

Ad 19. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez wprowadzania uwag – jednogłośnie  12 głosami za.

 

 

 

 

                                                   -   7  -

 

Ad 20. W wolnych wnioskach , komunikatach i zapytaniach głos zabrali :

 

 

- M.Kukiełka – w sprawie drogi 744 czy będzie robiona ? .

Pan – Wójt odpowiedział ,że  nie może odpowiedzieć  ale ma przyrzeczenie  ,że  ten najgorszy odcinek  gmina –Mirzec Czerwona będzie  zrobiony całościowo .

-Pan Myszka podziękował za zebrane pieniądze   dla chorego  Bonio Przemysława  i prosi o umieszczenie notatki o zbiórce w prasie .

Jednocześnie zaapelował do radnych o dobrowolne zbiórki pieniędzy,

Pani H.Celuch –Dyrektor Gimnazjum w Mircu prosiła   aby pieniądze z wynajmu lokalu placówki oświatowej  trafiały do szkół .

-sołtys Trębowca podziękował na forum Rady Gminy   Dyrektor Szkoły w Trąbowcu za dobra współpracę .

_Pan Wójt poinformował ,że Gimnazjum w Mircu stara się o  środki w wysokości 400 tys. zł  z Fund uszu Społecznego , prace  są w trakcie przygotowania.

P-cy Rady Gminy podziękował dyrektorom Szkól za wielokrotne zapraszanie jego osoby na różne uroczystości szkolne .

 

Ad 21. Na zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy w Mircu P-cy Rady podziękował wszystkim jej uczestnikom za przybycie i czynny udział w obradach .

Obrady XVI sesji Rady Gminy w Mircu zostały zakończone o godz. 13.25.

 

 

Protokołowała :

/E.Pałys /                                                           P-cy Rady Gminy w Mircu ‘

                                                                                    / Jan Kruk /

Ilość odwiedzin: 1262
Nazwa dokumentu: Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pałys
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pałys
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 10:56:49
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 10:56:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 10:58:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner