logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   minus Październik 2018
      minus „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy"
      minus „Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych
      minus Zakup laptopów (komputer przenośny)
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec”
      minus „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym”
      minus Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: 271.78.2018.MP                                                          Mirzec, dnia 22.10.2018 r.

                                                                                                           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania :

 

„Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym”

                                       

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym obejmującym wykonanie:

 1. Ogrodnie frontowe z kątownika zimnogiętego + montaż (ocynk + malowanie proszkowe) – 20 mb.
 2. Brama 5 m + furtka 1m z kątownika zimnogiętego + montaż (ocynk + malowanie proszkowe) – 1 kpl.
 3. Budowa drogi i parkingu z kostki typu ażur – 320 m2.
 4. Chodnik z kostki typu Holland – 85 m2.
 5. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych(studzienki osadnikowe R315 z filtrem i zamknięciem wodnym oraz wpustem klasy B lub D s1-s5, skrzynki retencyjno-rozsączające sr1 – sr5 proj. wpusty deszczowe - odwodnienie liniowe proj. studzienki przelotowe R300)  - 1 kpl.

 

Przedmiotowy zakres prac należy wykonać wg załączanego projektu zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

 

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowy
 2. Parafowany projekt umowy.
 3. Posiadanych  poświadczeń (referencji) dla co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót.
 4. Kosztorys ofertowy

V. Termin wykonania:

 

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 10.12.2018 r.

 

VI. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – Tychów Nowy – plac przy Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym – działki nr 509/1; 509/3; 513/1)

 

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 02.11.2018r. godzina 12.00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – sekretariat (pokój 220) – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym”

 

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Magdalena Podsiadło tel.: 41 27 67 191

 

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), kosztorysu ofertowego - będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

 

X. Tryb udzielania zamówienia:

         

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia          w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579     z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)

 

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

 

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej  Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym” z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.

 

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Mirzec

/-/Mirosław Seweryn

 

 

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie.
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.
  4. Załącznik nr 4 – projekt zagospodarowania terenu
  5. Załącznik nr 5 – Uproszczona klauzula informacyjna zgodna z RODO

Ilość odwiedzin: 1433
Nazwa dokumentu: „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym”
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Podsiadło
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Podsiadło
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2018-10-22 16:36:40
Data udostępnienia informacji: 2018-10-22 16:36:40
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-06 13:20:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner