logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   minus Październik 2018
      minus „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy"
      minus „Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych
      minus Zakup laptopów (komputer przenośny)
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec”
      minus „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym”
      minus Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IN.271.79.2018.SP         Mirzec, dnia 25.10.2018r.           

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania pn:

„Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”   

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody deszczowe z odwodnienia liniowego zlokalizowanych przy drodze w Małyszynie Dolnym poprzez kryty kanał i seperator  węglowodorów ropopochodnych do strugi Małyszyniec w km 7+725.

 Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:

 1. budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

z rur PEHD o średnicy Æ 400 mm - L = 42,0  m / przejście pod drogą /

-  z rur PVC  o średnicy Æ 400 mm  - L = 30,0  m

b) budowa odwodnienia liniowego

- korytka betonowe prostokątne 57x49x38cm  – L= 20,0 m

- przykrycie korytek prostokątnych pokrywą betonową 49x57x10cm – 2,0 m

- korytka betonowe typu Gary 49x38x19cm  – L=34,0 m

- korytka ściekowe z Wibroprasy 60x30x15 cm – L=8,0 m

- korytka betonowe z rusztem żeliwnym 40x42x100cm – L=11,0 m

- krawężnik betonowy 15x22x100cm / 2 szt/ + kostka brukowa gr. 8 cm – L= 31,0 m

c) budowa studzienek kanalizacyjnych

- betonowa rewizyjna o średnicyfi 1000 mm – 1 szt.

d) budowa studzienek ściekowych -wpustów ulicznych

- wpusty uliczne z osadnikiem o średnicy fi 500 mm    – 1 szt

e) budowa separatora

-  separator  węglowodorów  z  odmulaczem ,  wkładką  koalescencyjną  i  by-passami typu JPR System  SWOBK -3   

f) umocnienie koryta strugi

- płytki żelbetowe  90x60x8cm na geowłókninie  – 10,8 m2

- obrzeża chodnikowe25x8x100cm – 6,0 m

- palisada drewniana  śr. 10-12cm i gł. wbicia 1,5 m – 7,6

i) utwardzenie  pobocza

- żwir gr. 10 cm – podbudowa  dolna, gr. 8 cm – podbudowa górna – 27, 0 m2

Zamawiający wymaga aby uszczelnienie połączenia korytek betonowych z nawierzchnią asfaltową drogi było wykonane w technologii asfaltowej masy zalewowej na gorąco.  

Łączna długość projektowanych elementów odwodnienia wynosi 176 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa  Załącznik nr 4 – Projekt techniczny, Specyfikacja Techniczna oraz Załącznik nr 5 -  Przedmiary robót.

UWAGA: W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się wizję lokalną w terenie.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

Posiadanie poświadczenia lub referencji potwierdzających wykonywanie co najmniej jednej roboty o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia (np. wykonanie odwodnienia drogowego) na kwotę brutto min. 40 000,00 zł.

Zamawiający dopuszcza złożenie faktury przejściowej w roku 2018 do kwoty maksymalnie 35 000,00 zł brutto, przy czym przedmiotowa faktura za wykonane i odebrane częściowe roboty budowlane, winna wpłynąć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 15.12.2018 r. Pozostała kwota za wykonanie zamówienia zostanie wypłacona Wykonawcy w 2019 r.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Parafowany projekt umowy.
 3. Posiadane referencje dla co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót.
 4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.
 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
 6. Odpisu z właściwego rejestru.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 30.04.2019 r.

VI. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – m. Małyszyn Dolny działka nr ewid. gr. 11424, 460/2, 470/3 – obręb geodezyjny 0006 Małyszyn.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 05.11.2018 r. godzina 10.00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – sekretariat (pokój 220) – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami  jest Pan Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta.

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), kosztorysu ofertowego - będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia:  

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i 60 miesięcy rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym” z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  4. Załącznik nr 4 – Projekt techniczny, Specyfikacja techniczna
  5. Załącznik nr 5 -  Przedmiar robót
  6. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań

            Wójt Gminy Mirzec

          /-/ Mirosław Seweryn

                                       

Ilość odwiedzin: 655
Nazwa dokumentu: Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Płaneta
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Płaneta
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2018-10-25 08:04:49
Data udostępnienia informacji: 2018-10-25 08:04:49
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-15 13:08:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner