logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
minus 2019 rok
   plus STYCZEŃ 2019
   plus LUTY 2019
   plus MARZEC 2019
   plus Kwiecień 2019
   minus Maj 2019
      minus "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część II
      minus Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec
      minus Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019
      minus DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIRCU oraz SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYCHOWIE STARYM
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. gr. 1773/1 – obręb geodezyjny Osiny”
      minus Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce - część II
      minus DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM
   plus Czerwiec 2019
   plus LIPIEC 2019
   plus SIERPIEŃ 2019
   plus Wrzesień 2019
   plus Październik 2019
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mirzec, dnia 08.05.2019 r.

Znak: ORG.I.271.1.2019.KK

                                                                                                          

 ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec

                                       

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych wg. załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.
   
  Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy.
   
  II. Opis sposobu przygotowania oferty:
  Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
  Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia
   
  III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:
  Brak
   
  IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:
 1. Formularz ofertowy

 

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 10 czerwca 2019 roku.

 

VI. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 15.05.2019r. do godziny 12.00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – sekretariat (pokój 220) – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na  Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec

 

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Anna Piątek  tel.: 41 27 67 181

 

 

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
   
  X. Tryb udzielania zamówienia:
           
 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)
   
  XI. Okres rękojmi i gwarancji:
   
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych gminy Mirzec bez podania przyczyny.
   
                                                                                                                      
                                                                                                                  WÓJT

                                                                                           /-/ Mirosław Seweryn


  Załączniki do zapytania:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.
  3. Załącznik nr 3 – Uproszczona klauzula informacyjna zgodna z RODO
  4. Załącznik nr 4 – Wykaz szczegółowy pozycji gadżetów promocyjnych

Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny – herb gminy Mirzec

Ilość odwiedzin: 329
Nazwa dokumentu: Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kąpała
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kąpała
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2019-05-08 13:24:35
Data udostępnienia informacji: 2019-05-08 13:24:35
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-29 12:40:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner