logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
minus 2016 rok
   plus STYCZEŃ 2016
   minus LUTY 2016
      minus Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji oraz wstępnego kosztorysu opracowanego metodą wskaźnikową dla projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryz
      minus „Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec”
      minus Wykonanie przebudowy budynku remizy OSP w Osinach – wykonanie posadzki w pomieszczeniach garażowych
      minus Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem”
      minus wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn: „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec”.
   plus MARZEC 2016
   plus KWIECIEŃ 2016
   plus MAJ 2016
   plus CZERWIEC 2016
   plus LIPIEC 2016
   plus SIERPIEŃ 2016
   plus WRZESIEŃ 2016
   plus PAŹDZIERNIK 2016
   plus LISTOPAD 2016
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mirzec, dnia 10.02.2016 r.                                                   Znak: IRG.271.10.2016.MG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

„Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec”

I. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzecpl, tel/fax.: 41 276 71 70

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 2 z dnia 07 lipca 1994 z późniejszymi zmianami, oraz Ustawą o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 roku wg. wykazu: Nr 347001 T Gadka do łąk, Nr 347002T Ostrożanka przez wieś, Nr 347003 T, Ostrożanka - Krzewa, Nr 347004 T Podborki - Majorat, 347005T Trębowiec Mały droga woj. 744, 347006T Krupów prze wieś, 347007T Mirze – Poduchowne – Korzonek, 347008T Mirzec – Stara Wieś, 347009T Gadka Leśniczówka, 347010T Gadka Majorat, 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy, 347012T Świerczek – Jagodne, 347013T Małyszyn - Krzewa, 347014T (Mirówek) – granica woj. Świętokrzyskiego – Osiny – granica woj. Świętokrzyskiego – (Pakosław),  347015T Jagodne Stara Wieś, 347016T Jagodne Kolonia, 347017T Gadka, 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Poduchowne,   347019T ul. Modrzewiowa, ul. Prendowskiej, 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówk, 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat, 347022T Mirzec Majorat I, 347023T Mirzec Majorat II, 347024T Mirzec Majorat III, 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy, 347026T Tychów Nowy, 347027T Tychów Stary 347028T Ostrożanka pod lasem, 347029T Ostrożanka do młyna, 347030T Osiny Mokra Niwa, 347031T Osiny Majorat, 347032T Mirzec koło cmentarza, 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła, 347034T Ostrożanka koło sklepu.

     o łącznej długości ok. 41,276 km.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności drogowej.

Referencji na co najmniej na dwa zadania o podobnym zakresie.

Parafowany projekt umowy

VI. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 15.06.2016 r.

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 19.02.2016r. godzina 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec”

IX. Kryterium oceny:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań
 2. Niekompletne oferty ( bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji) uprawnień budowlanych, parafowanej umowy będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Michał Górnicki, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

XI. Tryb udzielania zamówienia: 

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
 2.  Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrany zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
                                                          Wyznaczony do pełnienia funkcji Wójta

                                                                               (-) Dariusz Stachowicz

Ilość odwiedzin: 1188
Nazwa dokumentu: „Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec”
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Górnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Górnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2016-02-10 08:34:57
Data udostępnienia informacji: 2016-02-10 08:34:57
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-19 14:43:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner