logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
minus 2019 rok
   minus STYCZEŃ 2019
      minus Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat.
      minus Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
      minus Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
      minus Dostawa środków czystości dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
      minus „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
      minus „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
      minus „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
   plus LUTY 2019
   plus MARZEC 2019
   plus Kwiecień 2019
   plus Maj 2019
   plus Czerwiec 2019
   plus LIPIEC 2019
   plus SIERPIEŃ 2019
   plus Wrzesień 2019
   plus Październik 2019
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IN.271.3.2019.AK                                                                  Mirzec, dnia 11.01.2019r.

 

                                         ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań pn.:

 1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat.
 2. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny.
 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowościach Mirzec Majorat (długość ok.630m) i Małyszyn (długość ok.1000m) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi dokonanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót.

Zakres opracowania:

 1. wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (Wykonawca winien wystąpić o ich wydanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy);
 2. mapy do celów projektowych (Wykonawca winien wystąpić o ich wydanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy);
 3. projekty techniczne sporządzone w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej powinny posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia opracowania projektowe – w Rejonowym Zakładzie Energetycznym, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach;
 4. kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami – w ilości 1egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach  CD/DVD;
 5. przedmiary robót przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonanie z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw ustaleń cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD;
 6. specyfikacje wykonania i odbioru robót- w wersji papierowej 2 egz. oraz 2 egz w wersji elektronicznej  na płytach CD/DVD:
 7. przedłożenie Zamawiającemu min. 2 koncepcji budowy oświetlenia do wyboru i akceptacji;
 8. uzyskanie zgód właścicieli posesji na budowę oświetlenia;
 9. przedłożenie pełnej dokumentacji do Wydziału Budownictwa Starostwa Starachowickiego celem uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót (przygotowanie i złożenie wniosku);
 10. na żądanie Zamawiającego udzielenie informacji na jakim etapie jest realizacja przedmiotu umowy;
 11. udzielanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego na udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie robót.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia

 

 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki tj.:
  1. min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania sieci elektroenergetycznych

 

 1. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
 1. Formularz ofertowy - na podstawie Załącznik nr
 2. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy – Załącznik nr
 3. Dokumenty o których mowa w pkt. IV ppkt. 1 i 2 Zapytania ofertowego
 4. Min. 2 poświadczenia (referencje) potwierdzające wykonanie projektów budowlanych sieci oświetlenia drogowego.

 

 1. Termin  wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do –  28.06.2019 r.

 

 1. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – sołectwo Mirzec I, Małyszyn.

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 22.01.2019r do godziny 14:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadań pn:
 1.  Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat.
 2. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny.

 

 1. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – inspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191, fax. 41/2767190.

 1. Tryb udzielania zamówienia:
 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2017.1579 tj. z późn.zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

 

 1. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

 

 1. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub unieważnienia zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację powyższych zadań bez podania przyczyn.

 

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
 3. Załącznik nr 3 – Mapy poglądowe.

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

                                                                                                        

Ilość odwiedzin: 689
Nazwa dokumentu: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat.
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Kukla
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kukla
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kukla
Data wytworzenia informacji: 2019-01-11 14:34:36
Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 14:34:36
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-28 12:26:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner