logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
minus 2017 rok
   plus STYCZEŃ
   plus LUTY
   plus MARZEC
   plus KWIECIEŃ
   minus MAJ
      minus „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 130,0 mb
      minus „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 115,0 mb
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary”
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”
   plus CZERWIEC
   plus LIPIEC
   plus SIERPIEŃ
   plus WRZESIEŃ
   plus PAŹDZIERNIK
   plus LISTOPAD
   plus GRUDZIEŃ
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.29.2017.SP        Mirzec, dnia 30.05.2017 r.

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”.

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

        www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”.

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania:

Obiekt sali gimnastycznej z zapleczem jest przeznaczony na cele edukacyjne. Budynek ten łączy się z istniejącym budynkiem szkoły. Budynek jest obiektem nie podpiwniczonym na części dwu kondygnacyjnym. Budynek jest zaopatrzony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Jego usytuowanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec (działka nr ewid. gr. 291 – obręb geodezyjny Tychów Stary). Na program funkcjonalny obiektu składają się pomieszczenia zaplecza sali sportowej oraz sala sportowa. Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowej, ze stropami gęstożebrowanymi typu Teriva III, monolitycznymi, żelbetowymi oraz słupami żelbetowymi na których wsparte są wiązary stalowe, kratownice. Budynek zaopatrzony w instalacje odgromową z uwagi na swoją wysokość.

 

Charakterystyka projektowanego budynku przedstawia się następująco:

Długość obiektu: 26,79 m; Szerokość obiektu: 25,02 m; Wysokość w kalenicy: 10,70 m; kąt nachylenia połaci: 6o, 12o; powierzchnia zabudowy: 620,00 m2; powierzchnia użytkowa: 772,03 m2, kubatura 5820,20 m3, ilość kondygnacji: II (na części budynku).

Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określają: projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (STWiOR), które wykonane zostały przez firmę PRACOWNIA PROJEKTOWA „MAXPOL” ul. Żeromskiego 51a, 26-600 Radom i zamieszczone zostały przez Zamawiającego na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info – przetargi MAJ 2017, Nr ogłoszenia na portalu uzp 505696-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

III.  Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 30.04.2018 r.

IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów   

        i oświadczeń;

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności – kserokopia  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem stwierdzenia przygotowania zawodowego do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem poświadczenia, referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy hali/sali sportowej o kubaturze min. 4 000 m3  oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków.

V. Opis sposobu przygotowani oferty:

      Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

      Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.

 

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3;

4. Dokumenty o których mowa w pkt. IV w tym poświadczenia i referencje – min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy hali/sali sportowej o kubaturze min. 4 000 m3 .

 

 VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

       - ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat ) Urzędu Gminy w Mircu  do dnia    

         06.06.2017 r. do godz. 14 00.

       - oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

          osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

     - ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”.

 

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

 3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2015 poz. 2164                  z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

X. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na  realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

                Wójt Gminy Mirzec

              /-/ Mirosław Seweryn

Ilość odwiedzin: 875
Nazwa dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2017-05-30 13:55:34
Data udostępnienia informacji: 2017-05-30 13:55:34
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-20 10:58:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner