logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   minus Listopad 2018
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”
      minus wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze
      minus Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym
      minus Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020
      minus Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.81.2018.SP       Mirzec, dnia 07.11.2018 r.

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

        www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”.

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania:

Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody deszczowe z odwodnienia liniowego zlokalizowanych przy drodze w Małyszynie Dolnym poprzez kryty kanał i separator  węglowodorów ropopochodnych do strugi Małyszyniec w km 7+725.

 Zakres robót budowlanych wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:

 1. budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

z rur PEHD o średnicy Æ 400 mm - L = 42,0  m / przejście pod drogą /

-  z rur PVC  o średnicy Æ 400 mm  - L = 30,0  m

b) budowa odwodnienia liniowego

- korytka betonowe prostokątne 57x49x38cm  – L= 20,0 m

- przykrycie korytek prostokątnych pokrywą betonową 49x57x10cm – 2,0 m

- korytka betonowe typu Gary 49x38x19cm  – L=34,0 m

- korytka ściekowe z Wibroprasy 60x30x15 cm – L=8,0 m

- korytka betonowe z rusztem żeliwnym 40x42x100cm – L=11,0 m

- krawężnik betonowy 15x22x100cm / 2 szt/ + kostka brukowa gr. 8 cm – L= 31,0 m

c) budowa studzienek kanalizacyjnych

- betonowa rewizyjna o średnicyfi 1000 mm – 1 szt.

d) budowa studzienek ściekowych -wpustów ulicznych

- wpusty uliczne z osadnikiem o średnicy fi 500 mm    – 1 szt

e) budowa separatora

-  separator  węglowodorów  z  odmulaczem ,  wkładką  koalescencyjną  i  by-passami typu JPR System  SWOBK -3   

f) umocnienie koryta strugi

- płytki żelbetowe  90x60x8cm na geowłókninie  – 10,8 m2

- obrzeża chodnikowe25x8x100cm – 6,0 m

- palisada drewniana  śr. 10-12cm i gł. wbicia 1,5 m – 7,6

i) utwardzenie  pobocza

- żwir gr. 10 cm – podbudowa  dolna, gr. 8 cm – podbudowa górna – 27, 0 m2

Zamawiający wymaga aby uszczelnienie połączenia korytek betonowych z nawierzchnią asfaltową drogi było wykonane w technologii asfaltowej masy zalewowej na gorąco.  

Łączna długość projektowanych elementów odwodnienia wynosi 176 mb.

Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) wykonana przez Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Jadwiga Bełtowska, ul. Nowowiejska 145, 27-200 Starachowice i zamieszczone zostały przez Zamawiającego na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info: Zamówienia publiczne do 30 000 Euro – 2018 rok – Październik 2018 Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

III.  Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 30.04.2019 r.

IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów   

        i oświadczeń;

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności – kserokopia  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem stwierdzenia przygotowania zawodowego do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem poświadczenia, referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg (z elementami odwodnienia drogi) o długości min. 0,2 km  oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków.

V. Opis sposobu przygotowani oferty:

      Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

      Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia. 

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3;

4. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 4;

4. Dokumenty o których mowa w pkt. IV w tym poświadczenia lub referencje dla min.              2 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg (z elementami odwodnienia drogi) o długości min. 0,2 km .

 VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

       - ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat ) Urzędu Gminy w Mircu  do dnia 13.11.2018 r. do godz. 1500.

       - oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

        - ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”.

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

 3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 X. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na  realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

           Wójt Gminy Mirzec

       /-/ Mirosław Seweryn

Ilość odwiedzin: 422
Nazwa dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Płaneta
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Płaneta
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2018-11-07 15:15:19
Data udostępnienia informacji: 2018-11-07 15:15:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-15 13:09:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner