logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
minus 2019 rok
   plus STYCZEŃ 2019
   plus LUTY 2019
   plus MARZEC 2019
   minus Kwiecień 2019
      minus "Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
      minus "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
      minus "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
      minus "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. " Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
      minus Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec
      minus "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce- część I- dokumentacja projektowa"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn."Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
   plus Maj 2019
   plus Czerwiec 2019
   plus LIPIEC 2019
   plus SIERPIEŃ 2019
   plus Wrzesień 2019
   plus Październik 2019
   plus GRUDZIEŃ 2019
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mirzec, dnia 17.04.2019 r.

                                                                                             

Znak: IN.271.26.2019.MMS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce”- część I –dokumentacja projektowa.

Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzec.pl; tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

I.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Gadce.

Zakres opracowania:

  1. Wykonać wszelkie wymagane uzgodnienia opracowań projektowych – w Rejonowym Zakładzie Energetycznym (w razie potrzeby).
  2. Wykonać kompletny projekt budowlany budowy oświetlenia w wersji papierowej  w 4 egzemplarzach oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD
  3. Wykonać specyfikację wykonania i odbioru robót w wersji papierowej       w 2 egzemplarzach oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD
  4. Wykonać przedmiar robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD
  5. Wykonać kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – w ilości  1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD
  6. Przedłożyć pełną dokumentację do Zamawiającego w terminie do dnia 31.07.2019r. celem akceptacji.
  7. Wykonać przedmiot umowy zgodnie obowiązującymi  przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

       - opatrzona pieczęcią firmową

       - posiadać datę sporządzenia

       - zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.

 - posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu  z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

2) posiadanie uprawnień do sporządzania projektów budowlanych w zakresie sieci lub instalacji  elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) Zaświadczenie z Izby Samorządu Zawodowego

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

  - formularza ofertowego - na podstawie Załącznika nr 1

VI. Termin wykonania:

- Opracowanie projektu budowlanego nie później niż do dnia 31.07.2019r.

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec- sołectwo Gadka.

VIII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 26.04.2019r. do godziny 10:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce”- część I – dokumentacja projektowa.

IX. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Agnieszka Kukla, Magdalena Maśny-Stompor, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

 X. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej  Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

XII. Kryterium cena – cena 100%

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce”- część I- dokumentacja projektowa, bez podania przyczyn w szczególności z powodu braku wystarczających środków finansowych na realizację zamówienia.

 

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
 3. Załącznik nr 3 – Mapa poglądowa kompleksu boisk.
 4. Załącznik Nr 4- Klauzula RODO

 

                                    

                                                                                           WÓJT

                                                                              /-/ Mirosław Seweryn

Ilość odwiedzin: 613
Nazwa dokumentu: "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce- część I- dokumentacja projektowa"
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maśny-Stompor
Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 14:49:28
Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 14:49:28
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-15 13:03:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner