logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik Gminy
   plus Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy
   minus Kompetencje Skarbnika
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

1. Skarbnik – główny księgowy budżetu przygotowuje projekt budżetu oraz nadzoruje jego wykonanie.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności :

1/ opracowywanie projektów budżetu gminy wraz z funduszami celowymi.

2/ sporządzanie układu wykonawczego dla dochodów i wydatków.

3/ zatwierdzanie planów finansowych wykonywanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy.

4/ zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu oraz czuwanie nad zachowaniem równowagi             budżetowej.

5/opracowanie projektów Uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie.

6/dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminy, opracowanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb organów samorządowych oraz referowanie spraw budżetowych na posiedzeniach organów samorządowych.

7/prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy.

8/nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez jednostki organizacyjne objęte budżetem gminy.

9/współdziałanie i współpraca z urzędami skarbowymi na odcinku planowania i wykonywania oraz prowadzenia rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez te urzędy na rzecz budżetu gminy.

10/opracowywanie projektów planów rozwoju gminy i budżetu, programów i prognoz rozwoju odpowiednich dziedzin gospodarki gminnej, współdziałanie w sporządzaniu Polanów zagospodarowania przestrzennego.

11/inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach  i budżecie gminy.

12/opracowywanie dla potrzeb Wójta i Rady Gminy okresowych ocen, analiz, bilansów i prognoz rozwoju w sprawach należących do poszczególnych jednostek organizacyjnych i wchodzących w skład stanowisk pracy.

13/przygotowanie niezbędnych materiałów służących wykonaniu czynności organizacyjnych przez Wójta jako koordynatora wobec jednostek nie podporządkowanych Radzie Gminy.

14/przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy oraz projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy.

15/rozpatrywanie interpelacji i wniosków posłów, radnych Rady Gminy, komisji Rady Gminy, skarg, wniosków i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia.

16/prowadzenie na zlecenie Wójta kontroli działalności merytorycznej i gospodarki finansowej stowarzyszeń nadzorowanych przez Wójta Gminy.

17/współdziałanie z jednostkami samorządowymi i samorządem mieszkańców  w realizacji powierzonych zadań.

18/ zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.  Nr 249, poz.2104/ do obowiązków Skarbnika Gminy należy;

- prowadzenie rachunkowości,

- wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i  finansowych z planem finansowym,

- dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych stosownie do przepisów art. 45 ust.1 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych,

19/wykonywanie zadań kierownika referatu finansów.

20/wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta,

Ilość odwiedzin: 2316
Nazwa dokumentu: Kompetencje Skarbnika
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2010-09-14 11:08:38
Data udostępnienia informacji: 2010-09-14 11:08:38
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-14 11:16:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner