logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
minus 2017 rok
   plus STYCZEŃ
   plus LUTY
   minus MARZEC
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap”
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś”
      minus Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”.
   plus KWIECIEŃ
   plus MAJ
   plus CZERWIEC
   plus LIPIEC
   plus SIERPIEŃ
   plus WRZESIEŃ
   plus PAŹDZIERNIK
   plus LISTOPAD
   plus GRUDZIEŃ
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


                                                             Mirzec, dnia 08.03.2017r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 u Pzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

pełnienie nadzoru inwestorskiego

nad zadaniem 

pn.„ Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa”.

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 276-71-80, fax. 041 /271-30-33.

www.mirzec.pl, e-mail: gsr.mirzec@onet.pl

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa”

szczegółowy zakres nadzorowanych robót określają: przedmiary robót, zamieszczone na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info – zapytania ofertowe do 30 000 EURO LUTY 2017r.  Nr 3 ogłoszenia z dnia 13.02.2017r.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyska w pokoju nr 314 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27 - 220 Mirzec.

II.  Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 28.04.2017r.

III. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeń;

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności – kserokopia  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w branży drogowej.
 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1            w formie pisemnej, w języku polskim, który zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.

V.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1.  Formularza ofertowego - Załącznik nr 1.

2.  Zaparafowany projekt umowy - Załącznik nr 2.

3.  Dokumenty, o których mowa w pkt. III.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:

- ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat ) Urzędu Gminy w Mircu  do dnia 15.03.2017r. do godz. 1200.

- oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona   osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

- ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem- „Oferta na pełnienie  nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa”.

VII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.  Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.

2.  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia       w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2015 poz. 2164).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z  zasadą konkurencyjności  i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1
 2. Oświadczenie - Załącznik Nr 2
 3. Projekt umowy - Załącznik Nr 3

 

                                                                              Wójt Gminy Mirzec

                                                                               /-/  Mirosław Seweryn

 

 

Ilość odwiedzin: 4248
Nazwa dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa"
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Makowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Makowski
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Makowski
Data wytworzenia informacji: 2017-03-08 14:17:22
Data udostępnienia informacji: 2017-03-08 14:17:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 15:19:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner