logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
minus 2017 rok
   plus STYCZEŃ
   plus LUTY
   minus MARZEC
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap”
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś”
      minus Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”.
   plus KWIECIEŃ
   plus MAJ
   plus CZERWIEC
   plus LIPIEC
   plus SIERPIEŃ
   plus WRZESIEŃ
   plus PAŹDZIERNIK
   plus LISTOPAD
   plus GRUDZIEŃ
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.19.2017.AK              Mirzec, dnia 24.03.2017 r

             

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy.

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zaprojektowanie i wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:
 1. Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie placu szkolnego w Tychowie Nowym.
 2. Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Jagodnem.
 1. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Zakres opracowania:
 1. mapy do celów projektowych (Wykonawca winien wystąpić o ich wydanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy);
 2. projekty zagospodarowania terenu z projektami technicznym montażu i instalacji urządzeń lub projektu budowlanego /odpowiednio w zależności od procedury zgłoszenie/pozwolenie/ - 4 egz. dla każdego zadania ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami,
 3. kosztorysy inwestorskie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – w ilości 1egz. w wersji papierowej, 1 egz. wersja elektronicznej
 4. przedmiary robót w wersji papierowej 1 egz.
 5. specyfikacje wykonania i odbioru robót- w wersji papierowej 1 egz.
 6. przedłożenie pełnej dokumentacji Zamawiającemu do dnia 10.05.2017r.
 7. po akceptacji Zamawiającego przedłożenie do Wydziału Budownictwa Starostwa Starachowickiego celem zgłoszenia zamiaru wykonania robót (przygotowanie i złożenie wniosku)
 8. dokumentacja projektowa winna zawierać w swoim zakresie następujące urządzenia :

Jagodne działka nr 519/4:

 1. surfer/wahadło + pylon + podciąg nóg
 2. twister + pylon +wioślarz
 3. orbitrek eliptyczny + pylon + piechur /biegacz
 4. drabinka + pylon + krzesełko/wyciskanie siedząc

Tychów Nowy działka nr 94/2:

 1. stepper + pylon + twister
 2. piechur +pylon+ krzesło do podnoszenia masy ciała-siedzący przywodziciel nóg
 3. surfer wahadło+ pylon+ jeździec
 4. orbitrek eliptyczny+ pylon+ prasa nożna
 5. masażer pleców+ pylon+ drabinka
 1. Zakres prac przewidzianych do wykonania:
 1. wyznaczenie i wyrównanie terenu pod urządzenia,
 2. wykonanie niezbędnego fundamentu dla pylonów i urządzeń sprawnościowych
 3. dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej
 4. montaż urządzeń sprawnościowych do fundamentu i pylona
 5. uporządkowanie terenu po montażu urządzeń siłowni
 1. Materiały które należy zastosować do wykonania urządzeń.
 1. belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju Ø 90 mm grubość ścianki 3,6mm (pylon), pozostałe elementy rurowe urządzeń wchodzące w skład siłowni wykonane z rur o średnicy od 76-33 mm, grubość ścianki 2,75mm,
 2. profile rurowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego,
 3. stopki elementów urządzeń siłowni mające bezpośredni kontakt z podłożem gruntowym wykonane ze stali nierdzewnej,
 4. elementy stalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (malowane proszkowo/ogniowe) bądź ze szlifowanej stali nierdzewnej,
 5. elementy ruchome urządzeń powinny być wyposażone w łożyska bezobsługowe,
 6. wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia siłowni zewnętrznych muszą posiadać atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie
 7. tablica informacyjna powinna być wykonana z ocynkowanych blach, każda o grubości 2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica winna być malowana proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia, na który jest nanoszona instrukcja (nie stosować  naklejek                        III Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia

 

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki tj.:
  1. min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami architektoniczno - budowlanymi,

 

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznik nr 1.
 2. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy – Załącznik nr 2.
 3. Dokumentów o których mowa w pkt. IV ppkt. 1 i 2 Zapytania ofertowego
 4. Min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie dostawy wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej (min. 8 urządzeń)

 

VI. Termin  wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do –  31.08.2017 r.

 

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – sołectwo Jagodne, Tychów Nowy  .

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną. Oferta badana łącznie dla  2 zadań.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

 

 

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 31.03.2017r do godziny 14:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w ramach zadań pn.:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie placu szkolnego w Tychowie Nowym.
 2. Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Jagodnem.     

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – podinspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191 i Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41 27 67 188, fax. 41/2767190.

 XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2015.2164 tj. z późn.zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub unieważnienia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy. bez podania przyczyn.

 

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

Ilość odwiedzin: 1434
Nazwa dokumentu: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Kukla
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kukla
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 15:17:35
Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 15:17:35
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-10 15:19:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner