logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
minus Program Integracji Społecznej
   minus Materiały z 2008 roku
   minus Materiały z 2009 roku
   minus Materiały z 2010 roku
      minus Konkurs - usługi kontynuacyjne
   minus Materiały z 2011 roku
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

KOMUNIKAT
 
Wójt Gminy Mirzec ogłasza konkurs na tzw. usługi kontynuacji w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - komponent Program Integracji Społecznej (PIS).
Konkurs w szczególności dotyczy składania ofert zawiązanych z kontynuacją, utrwalaniem działań społecznych lub poszerzeniem aktywności społecznej wśród mieszkańców gminy Mirzec.
Konkurs jest związany z realizacją przedsięwzięć ujętych w Planie Kontynuacji dla gminy Mirzec który stanowi integralny załącznik dokumentacji konkursowej           ( umieszczony na stronie internetowej gminy).
Realizatorami projektów mogą być organizacje pozarządowe (OSP, LZS, uczniowskie kluby sportowe, koła szkolne), instytucje (szkoły, biblioteki), parafie, a także osoby fizyczne (sołtysi, szefowie kół gospodyń wiejskich). Na realizację w/w usług gmina Mirzec przeznacza 20 861,91 .
Zaproszenie do składania ofert wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy w Mircu oraz na stronie internetowej www.mirzec.pl w zakładce Program Integracji Społecznej oraz na stronie BIP: http://ugmirzec.sisco.info/. Na stronach internetowych dostępne są wszystkie niezbędne załączniki przy składaniu ofert na realizację usług społecznych w tym szczególnie Planu Kontynuacji oraz podstawowe informacje dotyczące PIS.
Konkursowe oferty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście (I piętro sekretariat urzędu pokój 220) lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Mircu ul. Mirzec Stary 9 27-220 Mirzec.
Termin składania ofert mija 03.08.2010 r. Więcej informacji można uzyskać od. p. Paweł Lewkowicz - koordynatora gminy ds. PIS tel. (041) 2767194 lub e-mail promocja.mirzec@vp.pl
 
 
 
 
Bogusław Nowak
                                                                                          Wójt Gminy Mirzec

Załączniki do pobrania: 2010-07-23 16:58:16 - Zaproszenie ofertowe (123.50 kB)
2010-07-23 16:59:07 - Oferta techniczno-finansowa (605.50 kB)
2010-07-23 16:59:45 - Plan kontynuacji (157.00 kB)
2010-07-23 17:00:57 - Podręcznik realizacji PIS (1.79 MB)
2010-08-13 08:59:51 - Wyniki Konkursu nr 3/2010 (105.50 kB)
2010-08-13 09:00:30 - Raport Komisji Oceniającej z oceny ofert z Konkursu Nr 3/2010r (32.91 kB)

Ilość odwiedzin: 890
Nazwa dokumentu: Konkurs - usługi kontynuacyjne
Skrócony opis: Konkurs na usługi związne z kontynuacją działań społecznych lub rozszerzenie aktywności społecznej
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Lewkowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Lewkowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2010-07-23 16:44:37
Data udostępnienia informacji: 2010-07-23 16:44:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-13 09:00:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner