logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   minus Lipiec 2018
      minus Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka"
      minus DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
      minus DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
      minus Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym
      minus Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138
      minus Kontynuacja przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku wielofu
      minus "Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: " Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek”
      minus "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. "Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec"
      minus wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”.
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.56.2018.MMS                                   Mirzec, dnia 17.07.2018r.                                                           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn.:

„Zakup wyposażenia Klubu Senior +” w ramach zadania: ”Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem oraz pierwszym uruchomieniem do Zamawiającego wyposażenia w ramach zadania: „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 do zapytania.

Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt  minimum 24 miesiące gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych.

II. Termin realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego wyposażenia wraz z montażem        i pierwszym uruchomieniem w terminie do dnia: 09.11.2018r.
 2. Zamawiający wymaga aby kompletne wyposażenie zostało dostarczone, zamontowane            i uruchomione do utworzonego Klubu Seniora znajdującego się w budynku użyteczności Publicznej, Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec.
 3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem               o planowanym terminie dostarczenia wyposażenia i jego montażu do siedziby Klubu Seniora Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim oraz powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia
 • posiadać określony przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi na dostarczany sprzęt.

IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m- cy przed terminem składania ofert.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo. Wykonawca winien załączyć oświadczenie o braku powiązań – załącznik Nr 5

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego – załącznik  nr
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr
 3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 4.
 4. Referencje (poświadczenia) obejmujące wykonanie co najmniej jednego zadania polegających na zakupie i dostawie wyposażenia do budynków użyteczności publicznej.
 5. Kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie – załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego.
 6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych- Załącznik Nr 5.

VI. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia – Klub Seniora - budynek użyteczności publicznej, Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 25.07.2018r. godzina 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania  pn.„ Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: ”Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec”.
 2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem : poczty, kuriera lub tez dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2018 r. o godz. 11.05 w Urzędzie Gminy w Mircu w pok. Nr 202.

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Alicja Potrzeszcz w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 41/276 71 86 oraz Pani Magdalena Maśny- Stompor  – w zakresie procedury zapytania ofertowego 41/276 71 91,                    fax. 41/2767190.

IX. Kryterium wyboru oferty :

 1. Cena - 100% z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków:
 1. cena winna uwzględniać wszystkie koszty i zakres realizacji zamówienia,
 2. wykonawca winien określić cenę z podatkiem VAT,
 3. cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium cena.

X. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

XI. Tryb udzielania zamówienia:    

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie rynkowe dla udzielenia zamówienia w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela minimum 2 letniej gwarancji. W tym okresie Wykonawca ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych .

XIII. Informacje dodatkowe

1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych oraz ofert częściowych.

3. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), lub nie odpowiadające wymogom określonym w specyfikacji, będą odrzucane.

4. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

5. Oferty, w których Zamawiający stwierdzi brak dokumentów opisanych w rozdziale III -V niniejszego zapytania ofertowego zostaną odrzucone z powodu braku spełnienia warunków udziału w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na realizację zadania pn: „Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: ”Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec”, bez podania przyczyny.

 

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.
  5. Załącznik Nr 5-  Oświadczenie o braku powiązań.

                                Z up. Wójta

                                 /-/  Marta Ziomek

                                Sekretarz Gminy Mirzec

 

                                                                        

Ilość odwiedzin: 956
Nazwa dokumentu: "Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: " Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec"
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maśny-Stompor
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17 14:14:02
Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 14:14:02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-13 15:12:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner