logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
minus 2016 rok
   plus STYCZEŃ 2016
   plus LUTY 2016
   plus MARZEC 2016
   plus KWIECIEŃ 2016
   plus MAJ 2016
   plus CZERWIEC 2016
   plus LIPIEC 2016
   plus SIERPIEŃ 2016
   plus WRZESIEŃ 2016
   plus PAŹDZIERNIK 2016
   minus LISTOPAD 2016
      minus „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018”
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu”
      minus „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w 2017 roku”
      minus "Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirze
      minus Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu
      minus DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


                                                                                                             Mirzec, dnia 17 listopada 2016r.

                                                                                                         

Znak: IRG. 041.6.2016.PL

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie Studium Wykonalności inwestycji  oraz wstępnego kosztorysu opracowanego metodą wskaźnikową dla  przedsięwzięcia pn ,,Mirzec kulturą stoi-  dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych   poprzez zagospodarowanie i wyposażenie  obiektów kultury wiejskiej   z terenu gminy Mirzec.

 

 1. Zamawiający:

    Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

  www.mirzec.pl; tel./fax 41 276 71 70, email: promocja.mirzec@vp.pl 

  oraz ug_mirzec@poczta.onet.pl

   

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dotycząca wykonania:

  a)Studium Wykonalności Inwestycji

  Studium Wykonalności należy wypełnić zgodnie z Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji ( z listopada 2015r.)  dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego( RPOWŚ) na lata 2014-2020.

  b)Wstępnego kosztorysu

  Opracowany metodą uproszczoną dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów planowanego zakresu rzeczowego inwestycji(kosztorys wskaźnikowy). W zakresie  robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych wstępny kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej musi zawierać poszczególne pozycje kosztorysowe wraz z podaniem co najmniej ilości jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót i ich cen jednostkowych. Kosztorys uproszczony obejmuje również swym zakresem  kalkulację  zakupu  wyposażenia, urządzeń i sprzętu będących elementem zakresu rzeczowego planowanej inwestycji.

   Niniejsze dokumenty  są dla potrzeb ubiegania się o wsparcie finansowe z RPOWŚ na lata 2014-2020.

  Oś priorytetowa 4,, Dziedzictwo naturalne i kulturowe  ”

   Działanie 4.4  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

   

  Przedmiotowe dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego  w formie papierowej - 3 egzemplarze,  format A4 zbindowane,  wydruk kolorowy i 3 egzemplarz na płycie CD-ROM (format PDF i doc oraz xls.). Opracowane Studium wraz z kosztorysem uproszczonym będzie stanowić załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z UE w ramach RPOWŚ 2014-2020 - działanie 4.4

  Ponadto wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego  będzie zobowiązany do:

  -udziału w spotkaniach roboczych  dotyczących konsultacji założeń przyjętych  w studium wykonalności  i kosztorysie uproszczonym( za organizację spotkań odpowiada zamawiający),

  - bezpłatnej obsługi i  aktualizacji Studium Wykonalności i Kosztorysu Uproszczonego ( metodą wskaźnikową) w pierwszych 24 miesiącach po  protokolarnym przyjęciu   w/w dokumentów.

   Nadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia przedmiotowych opracowań z uwzględnieniem aktualnych danych wraz z  aktualizacją danych  objętych przedmiotem zamówienia  do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu przez instytucję zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020.Opracowanie wykonane na podstawie niniejszego zamówienia stanowić będzie własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentu powstałego na podstawie niniejszego zamówienia na czas nieoznaczony z prawem Zamawiającego do wprowadzania zmian.

   

  III Opis sposobu przygotowania oferty i warunki udziału w postępowaniu

   

  Sposób przygotowania oferty

   1.Wypełnienie formularza ofertowego( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) dotyczącego  Studium Wykonalności inwestycji oraz kosztorys uproszczony- dla przedsięwzięcia ,,Mirzec kulturą stoi-  dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych  poprzez zagospodarowanie i wyposażenie  obiektów kultury wiejskiej   z terenu gminy Mirzec”.

  2. Posiadanie doświadczenia i wiedzy ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest wykazania przed  upływem terminu składania ofert – opracowanie dla jst albo jej  jednostek organizacyjnych, co najmniej 5 Studiów Wykonalności( analiz ekonomiczno- finansowych) dla projektów aplikowanych do Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO) w   ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zostały pozytywnie ocenione przez Instytucję Zarządzającą RPO( zamawiający uzna spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia przez oferenta w przedmiocie  opracowania w/w  Studiów Wykonalności.

  3. dokumenty formalne

  -  rejestry  np. zaświadczenie  z CEIDG lub KRS

  - dokumenty upoważniające osoby podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy oraz pełnomocnictwo określające jego zakres, jeżeli Wykonawcę reprezentuje  Pełnomocnik.

   Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty.

   

  IV Termin i miejsce  opracowania usługi

   

   W nieprzekraczalnym terminie do 6 stycznia  2017 r.

  Miejsce wykonania- Urząd Gminy w Mircu.

   

   V  Kryteria i Sposób Oceny Ofert

   

  1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów według poniżej wymienionych kryteriów:
  Kryterium1. - cena - 70% (oferta najniższa cenowo otrzyma 70 pkt.),
  -Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.
  Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
  Kryterium 2. - doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu Studiów Wykonalności dla jst, lub ich jednostek organizacyjnych - max 30%: (30pkt) za wykazanie:
  - 5 Studiów Wykonalności opracowanych dla projektów współfinansowanych z EFRR , które aplikowano do  RPOWŚ 2014-2020 lub RPOWŚ 2007-2013 -  maks 25pkt ( za każde studium w ramach RPOWŚ – 5 pkt.

  oraz dodatkowo może wykazać 

  - 5 Studiów Wykonalności opracowanych dla projektów aplikowanych do RPO , które uzyskały dofinansowanie w ramach EFRR -  maks 5pkt( za każde Studium – 1 pkt.)
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, która nie podlega odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
   

  VI  Miejsce i sposób oraz termin składania ofert

   

            Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu  Mirzec Stary 9 , 27-220 Mirzec do godz. 12 00 dnia  24 listopada 2016 r. z dopiskiem ,, Oferta na  opracowanie Studium Wykonalności  Inwestycji i  wstępnego kosztorysu opracowanego  metodą  uproszczoną ( kosztorys wskaźnikowy) dla przedsięwzięcia ,,Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie  obiektów kultury wiejskiej   z terenu gminy Mirzec”.

   

  Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

  Oferty, które wpłyną do siedziby urzędu po wyznaczonym terminie i godzinie  składania ofert, pozostaną bez rozpatrzenia. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada  2016r. w pokoju 202 ( sala posiedzeń) Urzędu Gminy w Mircu o godz. 1215 .W tym dniu planowane jest dokonanie oceny punktowej.

   

  VII. Tryb udzielania zamówienia:

    Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.).

  Zamówienie udzielone będzie zgodnie  z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na BIP gminy Mirzec

  Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

  Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

   

  VIII. Okres rękojmi i gwarancji: W  przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

   

  IX. Kontakt merytoryczny

   

  Osobą kontaktową w sprawie jest : Paweł Lewkowicz – inspektor Urzędu Gminy w Mircu; 

   

  X. Informacje dodatkowe.

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego zapytania ofertowego na realizację kompleksowego  zadania pn. ,,Mirzec kulturą stoi-  dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych  poprzez zagospodarowanie i wyposażenie  obiektów kultury wiejskiej   z terenu gminy Mirzec”,  bez podania przyczyn.

  2.Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji obliguje Wykonawcę do przedstawienia ,,Zamawiającemu” wykonania i posiadania wszelkich niezbędnych decyzji , opinii , pozwoleń itp. wynikających z przepisów prawa  związanych w planowaną do realizacji w/w  inwestycją

  3. Dokument Studium Wykonalności oraz kosztorys uproszczony muszą  spełniać wymogi formalne pozwalające na ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

   

  Załączniki do zapytania:

  1.    załącznik nr 1 formularz ofertowy

2.   załącznik nr 2  formularz potwierdzający posiadanie doświadczenia i wiedzy

Załączniki do pobrania: 2016-11-17 10:19:31 - Zapytanie ofertowe (874.30 kB)
2016-11-17 10:20:39 - Załącznik nr 1 (45.97 kB)
2016-11-28 08:24:25 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (38.42 kB)

Ilość odwiedzin: 1003
Nazwa dokumentu: "Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirze
Podmiot udostępniający: UG Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Lewkowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Lewkowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2016-11-17 10:17:37
Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 10:17:37
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 08:24:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner