logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
minus 2017 rok
   minus STYCZEŃ
      minus Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
      minus „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
      minus Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec.
   plus LUTY
   plus MARZEC
   plus KWIECIEŃ
   plus MAJ
   plus CZERWIEC
   plus LIPIEC
   plus SIERPIEŃ
   plus WRZESIEŃ
   plus PAŹDZIERNIK
   plus LISTOPAD
   plus GRUDZIEŃ
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.4.2016.AK                                                                Mirzec, dnia 30.01.2016 r

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

 

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań pn.:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej Nr 347005T  Trębowiec Mały – Droga wojewódzka 744.
 2. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na odcinku Osiny- Osiny Majorat w kierunku Wierzbicy.
 3. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0568T na odcinku od Małyszyna Górnego do Małyszyna Dolnego.
 4. Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat (długość ok. 650m)- wykonanie dokumentacji projektowej.

 

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowościach Trębowiec (dł. ok 400m), Osiny (dł. ok 600m), Małyszyn (dł. ok. 640m), Mirzec (dł. ok. 650m) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Zakres opracowania:

 1. wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (Wykonawca winien wystąpić o ich wydanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy);
 2. mapy do celów projektowych (Wykonawca winien wystąpić o ich wydanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy);
 3. projekty techniczne sporządzone w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej powinien posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia opracowań projektowych – w Rejonowym Zakładzie Energetycznym, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach;
 4. kosztorysy inwestorskie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – w ilości 1egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach  CD/DVD;
 5. przedmiary robót przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonanie z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw ustaleń cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach CD/DVD;
 6. specyfikacja wykonania i odbioru robót- w wersji papierowej 2 egz. oraz 2 egz w wersji elektronicznej programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach CD/DVD:
 7. przedłożenie Zamawiającemu min. 2 koncepcji budowy oświetlenia do wyboru i akceptacji
 8. uzyskanie zgód właścicieli posesji na budowę oświetlenia
 9. przedłożenie pełnej dokumentacji do Wydziału Budownictwa Starostwa Starachowickiego celem uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót (przygotowanie i złożenie wniosku);
 10. na żądanie Zamawiającego udzielenie informacji na jakim etapie jest realizacja przedmiotu umowy;
 11. udzielanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego na udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie robót.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia

 

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki tj.:
  1. min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania sieci elektroenergetycznych

 

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznik nr 1.
 2. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy – Załącznik nr 2.
 3. Dokumentów o których mowa w pkt. IV ppkt. 1 i 2 Zapytania ofertowego
 4. Min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie projektów budowlanych sieci oświetlenia drogowego o dł. min. 450m.

VI. Termin  wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do –  31.05.2017 r.

 

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – sołectwo Osiny, Trębowiec, Mirzec II, Małyszyn.

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 07.02.2017r do godziny 14:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadań pn:

1.    Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej Nr 347005T  Trębowiec Mały – Droga wojewódzka 744.

2.    Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na odcinku Osiny- Osiny Majorat w kierunku Wierzbicy.

3.    Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0568T a odcinku od Małyszyna Górnego do Małyszyna Dolnego.

4.    Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat długość ok. 650m)- wykonanie dokumentacji projektowej.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – podinspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191 i Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41 27 67 188, fax. 41/2767190.

 XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2015.2164 tj. z późn.zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub unieważnienia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację powyższych zadań bez podania przyczyn.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
 3. Załącznik nr 3 – Mapy poglądowe.

                                    Wójt Gminy Mirzec

                                                                                  /-/ Mirosław Seweryn                                    

Ilość odwiedzin: 1598
Nazwa dokumentu: Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec.
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Kukla
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kukla
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 12:03:47
Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 12:03:47
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 09:13:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner