logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
minus 2015 rok
   plus LUTY 2015
   plus MARZEC 2015
   plus KWIECIEŃ 2015
   plus MAJ 2015
   minus CZERWIEC 2015
      minus „Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance
      minus „Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”
      minus „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki – Mirzec Czerwona”
      minus Wykonanie odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do pól
   plus LIPIEC 2015
   plus SIERPIEŃ 2015
   plus WRZESIEŃ 2015
   plus PAŹDZIERNIK 2015
   plus LISTOPAD 2015
   plus GRUDZIEŃ 2015
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

                                                                                                          

Znak: IRG.271.31.2015.MG                                                                   Mirzec, dnia 23.06.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

„Wykonanie odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do pól”

I. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzecpl, tel/fax.: 41 276 71 70

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 •  Roboty pomiarowe
 • Odmulenie rowu przydrożnego o wym. dno rowu 0,4 m skarpy do 1,5  - 300 m³ dł około 600,0m
 • Odmulenie rowu przydrożnego o wym. dno rowu 0,8 m skarpy do 1,5  - 600 m³ dł. około 600 mb
 • Wywóz urobku na odległość 5 km -  900 m³
 • Oczyszczenie istniejących przepustów pod drogą -  16 m
 • Wykonanie przepustów pod zjazdami do posesji -  24 m.
 • Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kruszywa naturalnego grubości 15 cm – 100 m²
 • Umocnienie rowu płytami ażurowymi – 35 m²
 • Ścięcie poboczy drogi na dł. 600 mb – 450 m².

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

- kserokopie niezbędnych uprawnień w przedmiocie zamówienia

- kosztorys ofertowy

VI. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 20.07.2015 r.

VII. Miejsce wykonania robót – Droga gminna 3470214T w miejscowości Osiny

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 30.06.2015 r. godzina 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn Wykonanie odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do pól

IX kryterium wyboru oferty: cena 100%

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Michał Górnicki, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

XI. Tryb udzielania zamówienia     

1.Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia       w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2013r. poz. 907     z późn. zm.).

2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.

3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

4.Wykonawca, którego oferta została wybrany zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

5.Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej  Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do pól z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.

Załączniki do zapytania:

1.Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 

2.Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

3.Załącznik nr 3 – Przedmiar robót                                                                                        Zastępca Wójta Gminy
                                                                                       /-/ Dariusz Stachowicz

Załączniki do pobrania: 2015-06-23 15:19:49 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (39.50 kB)
2015-06-23 15:20:04 - Załącznik nr 2 - Projekt umowy (59.50 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do pól
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Górnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Górnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2015-02-23 09:25:06
Data udostępnienia informacji: 2015-02-23 09:25:06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-23 15:20:36

Wersja do wydruku...

corner   corner